Zápis ze zasedání OZ dne 23. 2. 2015

zveřejněno: 4.3.2015     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE

PSČ 250 67   okr. Praha východ  tel: 220 94 12 65

 

 Zápis z jednání zastupitelstva – únor 2015 (2/15)

 

Datum a čas konání: 23. 2. 2015 v 18:00

Místo konání: Obecní úřad Větrušice, Vltavská 14

Přítomno: 7 členů zastupitelstva (S. Zádová, J. Dyčková, M. Jaroš, P. Šefčíková, M. Řimnáč, J. Krušinský, M. Buchar) – viz prezenční listina

Počet přítomných občanů: 10 (postupně snížen na 2)

Zasedání zastupitelstva řídil/a: S. Zádová

Zastupitelé pověřili zápisem: Janu Dyčkovou

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se:  0

Předsedající navrhla ověřovateli zápisu P. Šefčíkovou a M. Řimnáče. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se:  0

Zasedání zahájeno v  18:00. Ukončeno ve 23:17.

Starostka obce S. Zádová podle prezenční listiny shledala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a jednání zahájila navrženým programem. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu jednání.

Navržený program zastupitelé schválili.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi  se:  0

Program:

 1. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Větrušice - S. Zádová
 2. Kontrola úkolů z jednání zastupitelstva dne 26.1.2015 - S. Zádová, J. Dyčková a P. Šefčíková
 3. Hlídání dětí předškolního věku v budově Hlavní 12 - M. Řimnáč
 4. Zpráva o hospodaření obce v roce 2014 - M. Buchar
 5. Péče o zeleň a úklid v obci - M. Jaroš
 6. Nákup „traktoru“ na sekání trávy na hřišti  TJ Sokol Větrušice– M- Jaroš
 7. Finanční podpora činnosti TJ Sokol Větrušice  - S. Zádová a M. Jaroš
 8. Finanční výpomoc mysliveckému spolku Zdiby - Klecany
 9. Stavební řízení a územní rozvoj včetně informace o jednání  dne 12.2.2015 - J. Krušinský
 10. Odpadové hospodářství – včetně informace o výběru poplatků za svoz odpadu z domácností i firem na území obce Větrušice a přípravy nové vyhlášky - M. Řimnáč a J. Dyčková
 11. Svozový víkend- určení data a objednání kontejnerů - P. Šefčíková, S. Zádová
 12. Životní prostředí - M. Řimnáč
 13. Oprava části komunikace III/24219 – J. Dyčková a M. Řimnáč
 14. Žádost ČEZ Distribuce - M. Buchar a S. Zádová
 15. Informace o organizaci úřadu a činnosti úřadu v únoru 2015 – S. Zádová a J. Dyčková
 16. Svolání dalšího veřejného jednání zastupitelstva

1) Schválení Jednacího řádu (S. Zádová)

Starostka obce S.Zádová předložila k projednání nový Jednací řád zastupitelstva. Jednací řád byl zastupitelům rozeslán mailem dne 15.2.2015. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky. Jednací řád, tak, jak byl zpracován a předložen J. Dyčkovou, zastupitelé schválili a nabyl účinnosti dnem schválení.

Pro:                        7                             Proti:      0                                             Zdrželi  se: 0

2) Kontrola úkolů z jednání zastupitelstva dne 26.1.20158 (evidenční číslo 1/15)

a)       S. Zádová a J. Dyčková podaly informaci o jednání s panem Tichým, ředitelem ZD Klecany, které se uskutečnilo dne 2.2.2014, s ohledem na silné znečištění účelové komunikace ulice Severní v části od křižovatky ulic Hlavní a Severní až po odbočku do ulice Skalní. S panem Tichým bylo dohodnuto, že ZD na vlastní náklady (po opravě manipulátoru) odklidí nahromaděnou zeminu na okrajích vozovky, a to do 14-ti dnů od uvedeného jednání. J. Dyčková navrhla, aby obec okraje účelové komunikace zpevnila drtí, kterou poskytne ZD Klecany, a následně pak zasypala drobným štěrkem, čímž by bylo zamezeno znečištění chodců i automobilů. S. Zádová opět mluvila s panem Tichým dne 20.2.2015 a ten přislíbil co nejdříve odstranit zeminu (bláto) na okrajích vozovky.

 • M. Řimnáč navrhl požádat o převedení takových účelových komunikací do majetku obce v blízké budoucnosti.
 • P. Šefčíková navrhla udělat pasport komunikací, o čemž bude zastupitelstvo jednat na některém ze svých příštích zasedání.
 • S. Zádová sdělila, že již existovala snaha o převedení vozovky do majetku obce, ZD Klecany v době žádosti požadovala finanční náhradu za asfalt na komunikaci, což obec  odmítla. Problémem jsou i majetkové vztahy, protože komunikace vede po pozemcích několika různých vlastníků.

Přítomní zastupitelé souhlasí s výše uvedeným provizorním řešením zpevnění účelové komunikace ulice Severní pro příjezd do ulice Východní a Skalní.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se: 0

b)       S. Zádová a J. Dyčková informovaly o průběhu řešení stížnosti p. Machačkové, Křižná 80 ve věci údajného nesprávného způsobu parkování automobilu manželů Jeřábkových, který brání výjezdu z pozemku manželů Machačkových. Dne 9.2.2015 proběhlo jednání s vedoucím strážníkem obecní policie (OP) Zdiby Luďkem Wachtlem. Jednání se kromě S. Zádové a J. Dyčkové dále zúčastnil starosta Zdib pan Jan Tvrdý. Pan Wachtl převzal kopii stížnosti a přislíbil prověření šíře ulice Křižná, aby zjistil, zda je v této ulici možné parkování podle zákona č. 361/2000Sb ve znění pozdějších předpisů. O jednání byla paní Machačková telefonicky informována J. Dyčkovou dne 11.2.2015. Nyní očekáváme výsledky měření.

V návaznosti na stížnosti občanů Větrušic na nízkou frekvenci „patrol“ OP ve Větrušicích a překračování nejvyšší povolené rychlosti v obci některými řidiči starosta Zdib informoval o nedostatku členů OP Zdiby a nedostatečném finančním zajištění jejich činnosti, z čehož plyne i nezájem o tuto práci. Přítomní zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

S. Zádová dále informovala, že obecní policie od té doby již dvakrát navštívila ulici Křižnou za účelem kontroly (18,2. a 19.2), nicméně uvedený automobil manželů Jeřábkových na místě nestál, takže nebylo možné zjistit, zda brání vyjíždění z pozemku. J. Dyčková navrhla přeměření komunikace a P. Šefčíková opět poukázala na nutnost pasportu ulic a komunikací v k.ú. obce Větrušice.

c)       S. Zádová předložila požadované doklady týkající se nákupu linolea pro obecní úřad, barvy na malování zdí (proplaceno ve faktuře z 12/2014 firmě Gabčo – Gabčová v rámci celkové faktury, bez konkrétního uvedení výše požadovaných částek). Zastupitelé (M. Jaroš, M. Buchar) konstatovali cenu zakázky nad horní hranicí ceny, navíc k linoleu bylo po započtení 21% DPH (firma nárokuje zpět odpočtem) přičteno 15% DPH obci. K tomu je nutno připočíst i výrazné předražení samotné práce (pokládka linolea a malování zdí).

d)       P. Šefčíková a M. Buchar předložili Směrnice 1/2015 Obecního úřadu Větrušice, Oběh účetních dokladů a Směrnice 2/2015 Obecního úřadu Větrušice, Provádění pokladních operacích s hotovostní. S oběma směrnicemi byli zastupitelé seznámeni prostřednictvím e-mailů a na úpravách se podílela účetní obce paní Dana Krušinská. Zastupitelé směrnice uvedené v bodě 1d) schválili.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi  se: 0

P. Šefčíková následně podala návrh, aby hotovost v trezoru skutečně nepřekročila limit 50 000 Kč.  

e)       J. Dyčková informovala o zavedení Pokladního deníku (vedeného ručně). Deník lze zastupitelům kdykoliv na jejich vyžádání předložit.

f)        M. Jaroš a M. Buchar informovali o způsobu proplácení faktur a J. Dyčková o zavedení objednávek na služby (zeleň, IT, úklid, apod.). Zastupitelé systém proplácení faktur i vedení objednávek schválili.

Pro:                        7                             Proti:                                     0             Zdrželi se:    0

g)       M. Buchar požádal o schválení Žádanky o přepravu., která by byla využívána při objednávání přepravy materiálu (např. štěrku apod.) obecní multikárou občany Větrušic. Zastupitelé způsob objednávek přepravy schválili, přičemž cena za přepravu bude stanovena na příštím řádném zastupitelstvu.

Pro:                        7                             Proti:                                     0             Zdrželi se:    0

h)       S. Zádová informovala, jako odpověď na dotaz zastupitele M. Řimnáče, o podepsání smlouvy na zřízení školského obvodu s MŠ a ZŠ v Klecanech. Na jednoho žáka obec Větrušice platí 6 700 Kč ročně. S. Zádová upřesnila, že smlouva je podepsána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Smlouva je zveřejněna na webových stránkách obce.

3) Hlídání dětí předškolního věku v budově Hlavní 12. (M. Řimnáč)

M. Řimnáč shrnul závěry přípravných pracovních schůzek ve věci problematiky hlídacího zařízení tzv. Centrum Dětský klubíček (02.02.2015 za přítomnosti všech zastupitelů, včetně starostky a místostarostů, a současných pečovatelek paní E. Máchové, paní L. Mayerové, a paní H. Zimmermannové; druhé pak dne 12. 02. 2015 – za přítomnosti S. Zádové, J. Dyčkové, M. Řimnáče, M. Buchara a všech pečovatelek výše uvedených). Uvedl, že stávající právní stav není komfortní ani pro (faktické) provozovatelky zařízení/pečovatelky ani pro obec. Zatímco zastupitelé rozhodli o zprovoznění zařízení (červen 2013), tedy nikoliv provozování, statutární zástupce obce vystupoval zejména v posledním období v roli provozujícího subjektu (avšak bez nutné registrace proti školskému zákonu), na straně druhé pečovatelky (s živnostenským oprávněním č 72. „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“; volná živnost) zajišťovaly reálný provoz zařízení (odpovídající založení zařízení podle živnostenského zákona v souladu s původní vůli zastupitelstva). Zatímco zastupitelé byli opakovaně ujišťováni o vyrovnaném hospodaření zařízení, M. Buchar na základě rozsáhlé interní analýzy nicméně zjistil opakovanou značnou deficitnost rozpočtu. M. Řimnáč konstatoval, že současnou právní nekomfortnost je nutné neprodleně vyřešit (nejen s odkazem na zmatečné potvrzení o tzv. školkovném); dále uvedl, že provoz zařízení bude muset být rovněž v blízké budoucnosti upraven ve smyslu nařízení zákona 247/2014 Sb O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, platného od 01.01.2015, s přechodným obdobím 12 měsíců a navrhl toto vzít v potaz při následných krocích.

Bod 3a: Poskytování služby poskytování péče o dítě v dětské skupině ve Větrušicích

 • Obec Větrušice má zájem, aby v jejím katastrálním území bylo provozováno neziskovým způsobem zařízení poskytující službu poskytování péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona 247/2014 Sb. (dále jen poskytování služby) prioritně zaměřené na děti s trvalým pobytem v obci Větrušice. Za tímto účelem obec Větrušice vyhrazuje prostory v budově Hlavní 12, Větrušice a poskytovateli služby garantuje:

▪      bezúplatné užívání prostor v č.p. 12 poskytovatelem za účelem poskytování služby[1] ve smyslu zákona 247/2014 Sb §5 odstavec 1 písmeno b).

▪      udržování budovy č.p. 12 v řádném stavu odpovídajícímu zákonu 247/2014 Sb, zejména §5 odstavec 1 písmeno c).

▪      možnosti využívání přilehlého pozemku pro potřeby poskytování služby,

▪      poskytování dotace na spotřebované energie (elektřina, voda, plyn) a služby (popelnice) v obvyklé výši.

Po přechodné období do konce roku 2015 je pro obec i poskytovatele postačující závazek uvádět budovu a chod zařízení do stavu vyžadovaném zákonem 247/2014 Sb.

Zastupitelé tuto obecnou deklaraci o záměru umožnit provozování takového zařízení potvrdili.

Pro:        7                                            Proti:                                     0             Zdrželo se:   0

Bod 3b: Změna smluvní formy mezi obcí a poskytovatelkami služby hlídání dětí ve Větrušicích

 • Zastupitelé (M. Řimnáč, J. Dyčková, P. Šefčíková) konstatovali nutnost změnit formu smluv a smluvních ujednání týkající se současného provozu zařízení tzv. Centrum Dětský klubíček k 01.03.2015 z ústně uzavřených smluv na smlouvy uzavřené písemně v termínu do 1 měsíce. Od 01.03.2015 nebude možné využívat bankovní účet obce pro transakce provedené ve prospěch hlídacího zařízení.
 • Nejpozději k 01. 04. 2015 zajistit pokračování činnosti hlídacího zařízení formou písemně uzavřené smlouvy mezi obcí Větrušice a (ideálně jednou) právnickou osobou, která bude provoz zařízení podle platné právní úpravy vycházející z aktuálního faktického stavu garantovat. Součástí předmětné smlouvy bude

◦      deklarace provozovatele

▪      o výhradním užíváním prostor pro účely hlídání dětí s výjimkou stávající knihovny, noclehárny pro řidiče a půdy,

▪      o zajištění služby hlídání dětí minimálně do 30.06., maximálně do 21.08.2015;

▪      o zajištění přednosti umístění dětí s trvalým pobytem v katastrálním území Větrušice.

◦      právní úprava zapůjčení (investičního) movitého majetku obce zahrnující hmotnou odpovědnost provozovatele,

◦      obec Větrušice poskytne součinnost při převodu smluv, zejména při přeregistrování klientů zařízení.

Obec Větrušice doporučuje současným faktickým provozovatelkám/pečovatelkám zřízení právnické osoby v podobě spolku či ústavu, který by nadále provozoval hlídací zařízení.

Zastupitelé schválili transformaci současných smluvních ujednání o provozování hlídacího zařízení do písemně uzavřené smlouvy.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželo se:   0

Bod 3c: Dlouhodobá forma spolupráce mezi obcí a poskytovatelem služby péče o dítě

 • Obec Větrušice podnikne přípravné kroky (konzultace, projekt, případné dotace) pro uvedení prostor zařízení do stavu vyžadovaném zákonem 247/2014 Sb., zejména pak do souladu s nařízením 281/2014 Sb.
 • Na základě finanční náročnosti se zastupitelstvo obce do 01. 05. 2015 rozhodne o konečné maximální kapacitě zařízení (5 dětí, 6 dětí, 12 dětí, >12 dětí ve skupině). (J. Dyčková v tento okamžik přerušila čtení návrhu ustanovení a upozornila, že kapacita více  než 12 dětí znamená stejné, zejména hygienické, podmínky jako pro mateřskou školu,  což uvedená budova č.p. 12 nebude moci splňovat ani po stavebních úpravách).
 • Bude-li koncová kapacita zařízení vyžadovat stavební úpravy budovy č.p. 12 (ulice Hlavní), budou tyto probíhat v období letních prázdnin (tj. červenec a srpen 2015). Bude-li mít libovolný subjekt zájem provozovat hlídací zařízení v průběhu prázdnin podle bodu 3b, po dobu rekonstrukce nebude provoz hlídacího zařízení v budově č.p. 12 umožněn; obec Větrušice poskytne součinnost při minimalizaci doby rekonstrukce.
 • Při nekolidování s podmínkami pro získání dotace obec Větrušice otevře do 01.05.2015 po dobu jednoho měsíce poptávku na provoz zařízení poskytující službu péče o dítě, předpokládaná smlouva bude uzavírána na jeden školní rok, s možností opce na rok další. Hodnocenými kritérii nabídek bude zejména

◦      počet dětí využívající službu tak, aby budova odpovídala kapacitně;

◦      kvalita plánu výchovy a péče o dítě vytvořeného ve smyslu zákona 247/2014 Sb §10 odstavec 2 včetně doložení kvalifikace poskytovatele podle zákona 247/2014 Sb.,

◦      měsíční cena za poskytování služby (v plném a částečném rozsahu)

Zastupitele navržený harmonogram převodu hlídacího zařízení na zařízení poskytující služby péče o dítě v dětské skupině schválili.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželo se:     0

Na dotaz pana Mayera, zda se bude jednat o neziskovou organizaci, odpověděl M. Řimnáč (ve smyslu již schváleného bodu 3a) kladně.

Zastupitelka P. Šefčíková upozornila na požadavky s ohledem na čtvereční metry na jedno dítě (3m2). J. Dyčková upozornila, že zastupitelé nemají vůli uzavírat smlouvu o bezúplatném pronájmu budovy na dobu delší, než je trvání jejich mandátu (říjen, listopad 2018).

Na dotaz pana Mayera, zda „bude v květnu výběrové řízení“, odpověděl M. Řimnáč kladně s tím, že se nejedná o výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, ale o poptávku. Uvedl, že obec je mimo jiné povinna zveřejnit záměr propůjčit dané prostory (§ 39 zákona o obcích). J. Dyčková byla ochotna tento paragraf poskytnout k nahlédnutí. Nikdo z přítomných neprojevil zájem.

V tomto okamžiku požádal pan Evžen Mayer o stažení investičního záměru, který byl podán pod č.j. 23/V-15 paní Lucií Mayerovou a paní Evou Máchovou z jejich vlastní iniciativy dne 20.2.2015 k projednání zastupitelstvu na jednání dne 23.2.2015. Přestože o stažení projektu nepožádaly samy předkladatelky, zastupitelstvo žádosti vyhovělo, protože předkladatelky byly osobně přítomny jednání a stažení uvedeného projektu se nebránily ani ústně, ani písemně. V tom okamžiku se uvedený projekt stal soukromým dokumentem předkladatelek a podle toho s ním bude nadále nakládáno. Pan Mayer (nikoliv předkladatelky) požádal, aby zastupitelé od tohoto okamžiku pomlčeli o obsahu projektu, a to i před rodinnými příslušníky.

I přes velmi nestandardní postup (nežádaly předkladatelky, ale rodinný příslušník jedné z nich), zastupitelé souhlasili se stažením předmětné žádosti o projednání projektu a s nešířením jeho konkrétního obsahu od daného okamžiku.

Pro:                        7                             Proti:                                     0             Zdrželo se:   0

Poznámka: Zastupitelé upozorňují, že veškeré dokumenty, které jsou podány v rámci žádosti o projednání zastupitelstvem podle zákona 128/2000Sb §16 odstavec 2 písmeno f jsou podkladem pro jednání zastupitelstva a tudíž jsou dokumenty veřejnými, nejsou-li (jejich části) v režimu utajení, na což musí žadatel předem prokazatelně upozornit.

4) Zpráva o hospodaření obce v roce 2014 ( M. Buchar)

M. Buchar informoval, že obec Větrušice hospodařila v roce 2014 s výnosy v celkové výši 5,8 milionu Kč. Výnosy ze státního rozpočtu, které tvoří hlavní příjmy, byly 4,8 mil Kč. Ostatní výnosy byly ve výši 1,0 mil. Kč. Tyto výnosy tvoří především poplatky od rodičů na provoz hlídacího zařízení a stravu pro děti, dále pak poplatky za odvoz odpadu. Tyto výnosy pouze „protékají“ přes obecní účet (jsou v nákladech i výnosech). Celkové náklady obce činily 5,1 mil. Kč. Kromě výdajů, které obec musí dle zákona hradit, byly výdaje použity na udržování a rozvoj obce (údržba obce, oprava komunikace). Obec hospodařila s přebytkem 0,7 mil. Kč, který bude využit v roce 2015.

Podrobná kontrola však odhalila následující nedostatky:

a)       Léčba zatoulané kočky v celkové výši 18.760 Kč, placeno ve třech částkách, přičemž došlo k nedodržení úředního postupu při nalezení zatoulaného zvířete dle nového občanského zákoníku, jež vstoupil v účinnost dne 1.1.2014.

Dotaz paní Vocáskové (občanka Větrušic), jaký je postup při nalezení zatoulaného zvířete, dostala odpověď od P. Šefčíkové s odkazem na občanský zákoník platný v dané době t.j.rok 2014.

P. Šefčíková navrhla dát k náhradě starostce obce výše uvedenou částku. Po diskusi (J. Dyčková, M. Jaroš, P. Šefčíková), ze které vyplynulo, že zastupitelé lidsky chápou paní starostku a její pohnutky i skutečnost, že se domnívala, že postupuje podle zákona, nicméně z hlediska řádného hospodaření obce je nutno dodržovat platné zákony (vyvěsit nález, postarat se o nalezené zvíře, kontaktovat útulek či případné zájemce), uvedený návrh zastupitelé schválili:

Pro:                        6                             Proti:                      0                             Zdrželi se: 1

b)       Uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, pojistné  ve výši 14.680 Kč (smlouva uzavřena neoprávněně). P. Šefčíková konstatovala, že paní starostka uzavřela smlouvu, kde obec vystupovala  jako zřizovatel a provozovatel  školky. Vzhledem k tomu, že obec nebyla provozovatelem zařízení, nemohla tudíž uzavřít smlouvu na úrazové pojištění hlídaných dětí. Po právní stránce je smlouva nulitní. Zastupitelky (P. Šefčíková, J. Dyčková)  konstatovaly, že paní starostka nekonzultovala se zastupiteli tento krok a ani následně zastupitelé nebyli o této smlouvě informováni. Po právní stránce děti pojištěny nebyly a případné pojistné plnění by bylo nevymahatelné.    Zastupitelé schválili, aby starostka obce paní Soňa Zádová škodu ve výši 14 680 Kč nahradila.

Pro:                        6                             Proti:                      0                             Zdrželi se: 1

c)       Koupě kupónu MHD pásmo P,0 ve výši 4.750 Kč jako výdaj na cestovné (dle zákona o cestovních náhradách nelze takto proplatit).

Řešení situace bylo odloženo do příštího řádného veřejného zasedání zastupitelstva, kdy zastupitelé rozhodnou, zda a jak open card vyúčtovat, zda existuje možnost proplacení jen poměrné části vztahující se ke služebním cestám do Prahy.

Paní B.Vocásková  (občanka Větrušic, přítomna na jednání) uvedla, že se domnívá, že tato možnost existuje, přičemž vycházela ze své zkušenosti přísedící u soudu.  S odložením závěru k tomu bodu zastupitelé souhlasili.

Pro:                        6                             Proti:                      0                             Zdrželi se: 1

d)       Nepřiměřená a zastupitelstvem neschválená fakturace za rekonstrukci interiéru obecního úřadu - firma Gabčo+Gabčová – byla projednána dne 16.2.2015, kdy byly starostkou obce poprvé předloženy i faktury za PVC a barvy. M. Buchar a M. Jaroš sdělili, že zakázka byla (s odkazem na bod 2c) nepřiměřeně předražena a zastupitelé nebyli o proplacení tak vysoké faktury paní starostkou informováni.

e)       Výdaje na nákup drobného provozního materiálu, PHM, dopravu dětí na výlety, které nebyly schváleny zastupitelstvem obce. Uvedené výdaje byly podrobně probrány na schůzce všech zastupitelů a paní starostky dne 16.2.2015panem Vávrou a panem Vinkrem. Výdaje byly detailně zkontrolovány a bylo konstatováno (M. Buchar a M. Jaroš), že jejich výše je opět nepřiměřená.

Zastupitelé vzali zprávu o hospodaření na vědomí a konstatovali (M. Jaroš a P. Šefčíková), že docházelo k neúměrnému plýtvání prostředky daňových poplatníků. Z diskuse vyplynulo (J. Dyčková), že bude nutné vypracovat vnitřní směrnici o proplácené cestovních náhrad tak, aby byla v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou na rok 2015.

Zastupitelé pověřili M. Buchara vypracováním stručné směrnice o proplácení cestovních náhrad.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se: 0

Z další diskuse (P. Šefčíková, J. Dyčková, M. Jaroš) vyplynula nutnost zaopatřit i drobný hmotný majetek inventarizačními štítky.

Zastupitelé pověřili P. Šefčíkovou s pomocí J, Dyčkové a dalších zastupitelů, dle jejich časových možností, podrobnou inventarizací  drobného majetku a opatřením  jednotlivých položek inventárními čísly. Konkrétní termín nebyl stanoven s ohledem na množství položek, které se nacházejí v budově Obecního úřadu (Vltavská 14) a v budově Hlavní 12.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se: 0

5) Péče o zeleň a úklid v obci (M.Jaroš)

a)       M. Jaroš informoval zastupitele, že připravuje směrnici ohledně péče o zeleň (sekání trávy, ořezání větví), a úklid v obci (odpadky, odpadkové koše, instalace košů na psí exkrementy, kdy S. Zádová konstatovala, že již byly zakoupeny). Důvodem je provedení změny a snížení nákladů na zeleň (zejména pohonné hmoty). Byl osloven Úřad práce (P. Šefčíková, J. Dyčková) a zároveň i pan M. Vinkr, který prostřednictvím paní Vocáskové, podal nabídku na pokračování v práci na údržbě zeleně – nabídka byla převzata na tomto veřejném zasedání zastupitelstva a zaevidována pod číslem jednacím V0066/15). P. Šefčíková informovala, že z Úřadu práce jsou schopni poskytovat 70% platu zaměstnance, který bude o úklid a zeleň v obci pečovat. M. Jaroš doporučil využít nabídky Úřadu práce na zkoušku, a to na na půl roku. Smlouva bude tedy uzavřena, pokud to bude možné ze strany Úřadu práce, na půl roku, s možností prodloužení, pokud bude obec s prací spokojena. Výše uvedená směrnice bude obsahovat veškeré povinnosti daného zaměstnance. M. Jaroš rovněž informoval, že již vytipoval případného nezaměstnaného občana obce. P. Šefčíková konstatovala, že se jedná o dobrý nápad, který obci ušetří finanční prostředky. Úspora bude vysoká. Uvedla, že na základě informací, které získala ona a J. Dyčková na Úřadě práce pro Prahu –Východ (paní Homoláčová) by nový zaměstnance úřadu mohl nastoupit od 1.4. na plný úvazek. P. Šefčíková navrhla v současné době ukončit spolupráci s panem Vávrou (dohoda o provedení práce), smlouva bude prodloužena jen na nezbytně nutnou dobu, pokud pan Vávra bude souhlasit. S. Zádová doporučila podepsat jednorázovou dohodu o provedení práce na leden, únor a březen  2015.

Zastupitelé odsouhlasili postupovat formou spolupráce s Úřadem práce a současně podepsat jednorázovou dohodu o provedení práce s panem L.Vávrou na  měsíce leden, únor a březen 2015 na základní úklid obce.

Pro:                        7                             Proti:            0                                       Zdrželi se: 0

b) Předání techniky zajistí M. Jaroš s panem L. Vávrou během nejbližšího možného termínu, dle časových možností pana Vávry a zastupitele M. Jaroše.  Zastupitelé posléze rozhodli, že předání proběhne do 14 dnů od konání tohoto jednání zastupitelstva.

6) Nákup traktoru pro TJ Sokol Větrušice (M. Jaroš)

M. Jaroš informoval o technických problémech se stávajícím zahradním traktorem (starý 7 let), který se stal nepojízdným. Zařízení bylo převezeno do firmy Mountfield, kde byla oprava odhadnuta na 16 000 Kč a více.

 • M. Jaroš dále uvedl, že levnější zahradní traktor, než nabízí Mountfield, nebylo možné zajistit. Nový zahradní traktor (s šířkou nože 102 cm) lze pořídit za cca 88 990 Kč.  Pro porovnání  M. Jaroš (na dotaz zastupitele M. Řimnáče) podal informaci, že v parametrech odpovídající zahradní traktor Husquarna stojí 139 000 Kč.
 • Paní Vocásková (občanka Větrušic) v diskusi navrhla využít stávající zahradní traktor (rovněž v majetku obce a používaný pro sekání trávy v obci, mimo fotbalové hřiště) i pro Sokol s  ohledem na šetření finančních prostředků obce, o nichž se po celé jednání zastupitelstva hovoří.
 • P. Šefčíková pak v reakci na uvedený podnět sdělila, že nový zahradní traktor bude také v majetku obce. Pokud cenu rozpočítáme a budeme počítat s životností 7 – 10 let, pak je tato investice spíše výhodná. Navíc, travnaté plochy v obci jsou poměrně rozsáhlé a členité a občané si stěžují, že obec nezvládá plochy sekat dostatečně rychle a včas .
 • M. Jaroš se domnívá, že pokud by se jeden zahradní traktor pokazil, nelze v obci sekat trávu, nelze sekat hřiště. Je tedy pro nákup nového zahradního traktoru.

Zastupitelé souhlasí s nákupem nového zahradního traktoru, který bude v majetku obce, ale bude určen na sekání trávy na hřišti.  Přednostně požadují koupi zn. Mountfield, aby starý stroj bylo možné použít na náhradní díly.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se: 0

7) Finanční podpora činnosti TJ Sokol Větrušice  (S. Zádová, M. Jaroš)

S. Zádová informovala o každoročním  daru pro TJ SOKOL Větrušice. M. Jaroš s odkazem na schválený rozpočet obce  na rok 2015 požádal o uvolnění daru ve výši schválené rozpočtem, tj. 35,000 Kč. Tato částka je určena na činnost a rozvoj TJ Sokol Větrušice. 

Zastupitelé schválili finanční dar TJ Sokol ve výši 35,000 Kč. Dar bude vyplacen proti podepsání darovací smlouvy, kterou předložila místostarostka obce J. Dyčková. Zastupitelé rovněž požádali o podání informací o činnosti TJ Sokol na zasedání zastupitelstva v červnu 2015. Informace podá člen TJ SOKOL Větrušice.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se:  0

8) Finanční dar pro Myslivecký spolek Zdiby – Klecany (S. Zádová)

Starostka obce S. Zádová informovala o žádosti podané Mysliveckým spolkem Zdiby–Klecany o finanční dar, který obec na jejich činnost každoročně poskytuje.  Dar byl schválen v rozpočtu obce na rok 2015.

Paní Vocásková (občanka Větrušic) se přihlásila o slovo a vznesla dotaz, zda by mohla být obcí poskytnuta i dotace místnímu rybářskému kroužku?

Bylo jí odpovězeno zastupitelem M. Jarošem, aby si zástupce rybářského kroužku požádal obec standardním způsobem.

Zastupitelé schválili finanční dar  Mysliveckému spolku Zdiby-Klecany ve výši 3 000 Kč dle žádosti ze dne 18.11.2014. Dar bude vyplacen proti podepsání darovací smlouvy, kterou předložila místostarostka obce J. Dyčková.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se:  0

9) Stavební řízení a územní rozvoj včetně informace o jednání dne 12.2.2015 (J. Krušinský)

Jan Krušinský informoval o dále uvedených žádostech a dalších bodech z oblasti stavebního a územního řízení.

a)       Žádost manželů Skramuských (ulice Východní č. p. 177, o zazdění jednoho okna směrem do ulice).
Zastupitelé žádost schválili.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se:  0

b)       S. Zádová informovala o jednání konaném dne 3.2.2015 na OÚ Větrušice za účelem předložení nových dokladů ve věci nepovolených terénních prací a opěrné zdi p.č. 148/9 v ulici Vltavská č. 93, Větrušice a předložila protokol z tohoto jednání. Jedná se o vybudování opěrné zdi.

Zastupitelé vzali danou informaci a vědomí.

c)       J.Krušinský podal informaci o obdrženém vyjádření k vedení sítě NN v ulici Severní  č.p. 57; jedná se o úpravu stávající sítě NN od odboru dopravy městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (č.j. 150/4519/2015).

S. Zádová vysvětlila, že se jedná o vedení pomocí „nástřešákem“ přes obecní komunikaci.
Zastupitelé  navržené řešení schválili při dodržení výškového limitu.

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi  se:  0

c)       J. Dyčková informovala o  jednání konaném dne 12. 2 .2015 na OÚ Větrušice za účelem řešení dopravní situace v obci s ohledem na novou výstavbu v severní části obce a odkázala na zápis z tohoto jednání, který byl rozeslán dne 12. 2. 2015 všem zúčastněným stranám a je přílohou tohoto zápisu. Připomínky por. Hanouzkové (viz mail z 12.2.2015) byly do zápisu zapracovány.

Zastupitelé vzali uvedený zápis na vědomí a požádali o zveřejnění zápisu na oficiálních webových stránkách obce. Zveřejnění zařídí starostka obce.

Termín: bezodkladně.

d)       V souvislosti s předchozím bodem se diskutovala problematika nejvyšší povolené rychlosti v obci. Zastupitel M. Řimnáč konstatoval, že současné řešení (včetně dopravního značení) je nevyhovující.

e)       J. Krušinský informoval o své účasti 18.2.2015 na geodetickém zaměření hranic pozemků parc. č. 140, parc. č. 142/1, parc. č. 144 a parc. č. 120/2 v katastrálním území obce Větrušice, z níž pořídil fotodokumentaci.

J. Krušinský dále informoval o ochotě ing. Grošové poskytnout obci pozemek vymezený stavebním úřadem v Klecanech jako veřejné prostranství (viz územní Rozhodnutí ze dne 9.1.2015). Paní ing. Grošová chce projednat se starostkou obce vrty na vodu. U Větrušické rokle nájemci obecních pozemků zasahují cca 1m do pozemků ing. Grošové, která nechce momentálně danou situaci nikterak řešit.

Zastupitelé vzali informace uvedené J.Krušinským na vědomí.

10) Odpadové hospodářství – včetně informace o výběru poplatků za svoz odpadu z domácností i firem na území obce Větrušice a přípravy nové vyhlášky (J. Dyčková, M. Řimnáč)

a)       J. Dyčková informovala o výběru poplatků za svoz odpadu z domácností a firem se sídlem v obci Větrušice. Celkem bylo doposud vybráno 276 390 Kč. Svoz odpadu dosud neuhradilo 13 domácností podle stávajícího seznamu. Navrhla, aby občané, kteří dosud nezaplatili (vždy jeden člen domácnosti), byli starostkou obce telefonicky vyzváni, aby dlužnou částku uhradili do 10 dnů od data konání tohoto jednání zastupitelstva. Pokud tak neučiní, budou vyzváni doporučeným dopisem a následně bude částka vymáhána přes exekuční úřad.  Dále sdělila, že obec dostává finanční prostředky z Eko-komu za třídění odpadu, a to ve výši cca 85 300 ročně (vloni např. 85 265,50 Kč).

J. Dyčková rovněž informovala o celkových nákladech na svoz odpadu: 

Komunální odpad – popelnice:

446 640 Kč

Papír

 59 867 Kč

Plast

117 291 Kč

Sklo

 13 533 Kč

Nápojové kartony

 11 178 Kč

Bioodpad

 27 276 Kč

Nebezpečný odpad

 25 240 Kč

Velkoobjemový odpad

 57 240 Kč

                               Celkem:

758 565 Kč

Náklady obce v procentech:

Obec doplácí cca  50,2 %

Dotace na jednoho občana:

cca 675 Kč

Dle dostupných informací se řadíme k obcím s velmi vysokou dotací na svoz odpadu.

Zastupitelé vzali zprávu J. Dyčkové na vědomí a uvedený postup výběru nedoplatků za svoz odpadu schválili:

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se:    0

b)       M. Řimnáč informoval o nutnosti vypracovat novou vyhlášku o odpadech, která bude odpovídat současné právní formě. Stávající vyhláška obce o odpadech (z roku 2002) je zcela nevyhovující. Na základě bodu 9a) vyzval zastupitele, aby se do 14 dnů vyjádřili ke způsobu budoucího financování nakládání s odpady, zejména stanovení výše poplatku (variantně na obyvatele nebo číslo popisné, sleva pro trvale hlášené obyvatele (viz dotace ze strany obce), sleva pro důchodce, atp.

 • Následná diskuse se týkala formy poplatků, které by měly být řešeny (návrh P. Šefčíkové) samostatnou vyhláškou.
 • P. Šefčíková sdělila, že zjišťovala výběr poplatků za svoz odpadů v okolních obcích, přibližně stejně velkých. Podpořila návrh dát slevu občanům s trvalým pobytem v obci Větrušice. Toto by mohlo fungovat jako pobídka pro přihlašování občanů  k trvalému pobytu.

Zastupitelé schválili vypracování nové vyhlášky o svozu odpadů v obci Větrušice a přípravu vyhlášky o poplatcích za svoz odpadu a vypracováním pověřili M. Řimnáče a výbor pro životní prostředí.

Termín: informace o postupu přípravy vyhlášky podat na příštím řádném jednání zastupitelstva

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se:   0

11) Svozový víkend (P. Šefčíková)

P. Šefčíková upozornila na nutnost neprodleně objednat kontejnery, s čímž souhlasila starostka obce i všichni zastupitelé. Svozový víkend se uskuteční ve dnech 10., 11. a 12. 4.2015 a jeho organizací byla pověřena starostka obce. Zastupitelé souhlasí s organizací svozového víkendu dle návrhu v bodě 10).

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se:  0

12) Životní prostředí (M. Řimnáč)

M. Řimnáč seznámil zastupitele s únorovou agendou výboru pro životní prostředí, včetně informaci o možnosti sanace černé skládky v NPR Větrušické rokle a navrhl vzít na vědomí dále uvedené body.

a)       žádost M. a E. Jarošových o pokácení suchých dřevin na pozemku číslo 182/23,

b)       žádost J. Růžičky o pokácení dvou hrušní na pozemku číslo 211/1,

c)       žádost T. Novotné k přístupu do NPR Větrušické rokle za účelem analýzy a sběru rostlin pro potřeby bakalářské, popř. diplomové práce na Př.F. UK a požádat o zaslání výsledků práce, případně o prezentaci;

d)       žádost J. Čáhové o pokácení vzrostlého šípkového keře v ulici Jižní. 

Informace uvedené v bodech 12 a), b), c) a d) vzali zastupitelé na vědomí.

e)       M. Řimnáč dále navrhl odpovědět na dotaz o možnosti existence sítí: Obec Větrušice v předmětném úseku vodního toku Vltavy (v katastrálním území obce Větrušice) nevlastní žádné inženýrské sítě, které by mohly být překážkou při prohlubování dna.

Zastupitelé souhlasí s odpovědí na dotaz.

Pro:                        7                             Proti:                      0  Zdrželi se: 0

f)        Zastupitelé vzali na vědomí změnu organizační struktury Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR,

g)       Ve věci sanace černé skládky v NPR Větrušické rokle je třeba zjistit, kdo je vlastníkem postižených pozemků, a popřípadě vyvolat jednání s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR, která může požádat o dotaci na opatření vedoucí k likvidaci skládky ve chráněném území (EVL i NPR). M. Řimnáč požádal paní E. Jarošovou (která byla jednání zastupitelstva dne 23.2.2015 osobně přítomna) o zjištění předmětných parcelních čísel.

Zastupitelé poděkovali E. Jarošové a vzali danou informaci na vědomí.

13) Oprava části komunikace III/24219 (J. Dyčková, M. Řimnáč)

J. Dyčková a M. Řimnáč informovali o zpracování a následném odeslání urgentní žádosti (dle rozdělovníku) o opravu části komunikace III/24219 (zejména křižovatka u sadu na Drasty - Větrušice). Žádost bude zveřejněna na webových stránkách obce a je přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelé vyslovili souhlas s rozesláním urgentní žádostí o opravu části komunikace III/24219 a zveřejněním na oficiálních webových stránkách obce. Vyřízením byla pověřena starostka obce.

Termín: bezodkladně

Pro:                        7                             Proti:                      0                             Zdrželi se: 0

14) Územní rozvoj

a)       S ohledem na nutnost uzavřít v blízké budoucnosti plánovací smlouvu k developerskému projektu pí Grošová zajištující možnost rozšíření východní části ulice Severní (číslo parcelní 208) v souvislosti s budováním nové části ulice Hlavní (číslo parcelní 209/1) a předběžným požadavkem dopravního inspektorátu Policie ČR (viz bod 8c) navrhl M. Buchar zaslat žádost na ČEZ Distribuci s technickými dotazy ohledně ochranného pásma trafostanice a elektrického vedení v okolí komunikace.

Zastupitelé schválili podání oficiální žádosti na ČEZ Distribuci jako provozovatele distribuční soustavy NN, VN a VVN o vyjádření. Podáním žádosti byla pověřena starostka obce.

Termín: bezodkladně

Pro:        7                             Proti:                                     0             Zdrželi se: 0

b)       S. Zádová navrhla zorganizovat jednání (návrh dopisu byl zastupitelům rozeslán mailem dne 16.2.2015) v kanceláři Obecního úřadu Větrušice za účelem možného převodu (prodeje) části pozemků, ležících v těsném sousedství pozemku parcelní číslo 209/2 – místní komunikace v majetku obce Větrušice. Tato komunikace by měla být s plánovaným dělením pozemků 140 a 141, za účelem výstavby RD, investorky ing. Hany Grošové, rozšířena dle platných předpisů tak, aby mohla být označena jako páteřní, stahující dopravu ze stávající, plánované a budoucí zástavby v severní části. Aktuálním cílem obce je dokončení rozšířené, normám odpovídající komunikace až do ulice Skalní, což zatím není možné, neboť obec není vlastníkem předmětných pozemků.

Zastupitelé souhlasí s vytyčeným aktuálním cílem a berou návrh jednání na vědomí.

15) Informace o organizaci úřadu a činnosti úřadu v únoru 2015 (S. Zádová, J. Dyčková)

a)       Dyčková informovala o práci OÚ a změnách v organizaci spisů a čísel jednacích. Všem zastupitelům jsou nyní k dispozici k nahlížení složky s objednávkami služeb a zboží, stížností občanů Větrušic, je veden seznam čísel jednacích v systému spisové služby; jsou řádně zakládány pozvánky na zasedání zastupitelstva (nově uveřejňovány i na webových stránkách obce Větrušice) a zápisy z veřejného jednání zastupitelstva.

b)       J.Dyčková informovala o poptávce na renovaci dveří (6 dveří) na OÚ. Projednání a rozhodnutí bylo odloženo na příští veřejné zasedání zastupitelstva.

c)       J. Dyčková informovala o nabídce Nákupní společnosti s.r.o účastnit se elektronických aukcí (např. na svoz odpadů) a předložila materiály zaslané touto společností. Zástupce společnosti je ochoten zúčastnit se jednání zastupitelstva a podat přesnější informace. J. Dyčková byla pověřena pozváním uvedeného zástupce dle časových možností zastupitelů.

d)       S. Zádová informovala o jednání starostů okresu Praha – východ, které se konalo dne 18.2.2015 v Brandýse na Labem. Sídlo pro Prahu-východ zůstane v Praze v ulici Orebecká (OP, ŘP)

e)       J. Dyčková informovala o nových smlouvách se společností T-mobile, které výrazně zlevní telefonické hovory úřadu. Smlouvy nově zajistila S. Zádová.

f)        V diskusi M. Řimnáč dále informoval o zamítnutí žádosti okolních obcí o zřízení preferenčního jízdního pruhu na zmodernizovaném úseku pražské ulice Ústecká (II/608). Podivil se, že obec Větrušice stála stranou této aktivity.

g)       M. Řimnáč informoval o probíhajícím řízení povolování stavby nové vodní linky ústřední čistírny odpadních vod (NVL ÚČOV) Praha v intencích vodního zákona.

Zastupitelé (M. Buchar, J. Dyčková (místostarostka), M. Jaroš (místostarosta), J. Krušinský, M. Řimnáč a P. Šefčíková) po krátké přestávce požádali s ohledem na aktuální vyhrocenou situaci kolem hlídání dětí předškolního věku na zařazení mimořádných bodů jednání.

Žádost o zařazení bodů do programu jednání zastupitelstva 23.02.2015:

 • Řešení stávající situace hlídaní dětí předškolního věku po podání „Oznámení o ukončení poskytování služby“ paní E. Máchovou a paní Lucií Mayerovou ke dni 28.2.2015 panem Mayerem a panem Máchou jménem výše uvedených pečovatelek.
 • Možnost odvolání starostky S. Zádové

Zastupitelé odsouhlasili projednání obou mimořádných bodů jednání pod čísly programu 15 a 16.

Pro:                        6                             Proti:                                     0             Zdrželi se: 1

16) Řešení stávající situace hlídání dětí předškolního věku po podání „Oznámení o ukončení poskytování služby“ paní E. Máchovou a paní Lucií Mayerovou ke dni 28.2.2015 panem Mayerem a panem Máchou jménem výše uvedených pečovatelek.

Zastupitelé vzali na vědomí Oznámení o jednostranném ukončení poskytování službypodané dne 23.2.2015 ve 21.15 na Obecním úřadě panem Mayerem a panem Máchou jménem svých manželek. Zastupitelé pověřili S. Zádovou, M. Řimnáče a J. Dyčkovou neprodleným jednáním a k přijetí příslušných kroků k zachování provozu hlídacího zařízení minimálně do 30. 6. 2015.

Dohodli se vyvolat, pokud to bude možné, jednání s rodiči, jejichž děti jsou umístěny v zařízení pro hlídání dětí předškolního věku, a to na úterý 24.2.2015 od cca 13:00 – 16:00 hodin. Zastupitelé pověřili M. Řimnáče kontaktovat pečovatelku paní H. Zimmermannovou a pokusit se navázat na stávající spolupráci, protože paní Zimmermannová oznámení o ukončení poskytování služeb nepodala.

16) Možnost odvolání starostky S. Zádové

Zastupitelé požádali písemnou formou starostku obce o svolání mimořádného zastupitelstva na nejbližší možný termín s preferencí na 10. 3. 2015 od 18:00, se třemi body programu, a to

 • návrh na odvolání stávající starostky paní Soni Zádové,
 • hlasování o odvolání starostky paní Soni Zádové, a
 • volba nového starosty.

Paní Soňa Zádová v 23:15 ukončila zasedání zastupitelstva, poděkovala přítomným za účast a svolala řádné jednání zastupitelstva na 23. 3. 2015.

Zapsala: Jana Dyčková                                  

Starostka obce: Soňa Zádová                       

Ověřovatelé: Petra Šefčíková, Martin Řimnáč

 


[1]     Které je tímto oznámeno ve smyslu §39 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko