Zápis ze zasedání OZ dne 31. 3. 2014

zveřejněno: 5.4.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 31. 3. 2014

Pořadové číslo: 3/14

Přítomno: 7 členů zastupitelstva  

Po kontrole prezenční listiny p. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele ( J. Kolína a M. Jaroše) a program zastupitelstva.

                                                                                                    

Program:         
1. Stavební
2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc
3. Závěr

 

1) Stavební:

a) OZ předložený záměr na výstavbu bytů v dané podobě na pozemcích p. č. 4 neschválilo.

b) OZ vzalo na vědomí oznámení p. Svobody o opravě dešťového trativodu na veřejné komunikaci, v ulici Chaloupky.

c) OZ schválilo opravu kanalizační vpusti v komunikaci mezi č.p. 87 a 9.

Pro: 7                  proti: 0      zdrž.: 0                   

d) OZ schválilo podepsání věcného břemene na uložení elktrosvodu do komunikace

v ulici Chaloupky pro č.p. 102.

Pro: 7      proti: 0      zdrž.: 0  

e) OZ schválilo návrh p. Sperlinga na vypracování variant možností čištění domovních

odpadních vod v jednotlivých částech obce.

Pro:7       proti: 0      zdrž.: 0                                                                                                                                           

2) Zpráva o činnosti…:

a) OZ vzalo na vědomí termín voleb do evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května. Volební komise bude 6 členná v obci bude jeden volební okrsek. 

b) OZ schválilo termín tradičního sběrového víkendu na 25. až 27. dubna.   

Pro: 7     proti: 0     zdrž.:0     

c)  OZ stanovilo termín začátku svozu bioodpadu na 6. 4. 2014.                         

d) Katastrální úřad, stavební úřad, pošta, ROPID – podpis dodatků smluv na rok 20114, banky, finanční úřad.

3)  Závěr:

pí Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 28. 4. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:   S. Zádová
Ověřili:     J. Kolín, M. Jaroš

                 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko