Zápis ze zasedání OZ dne 30. 9. 2013

zveřejněno: 30.9.2013     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 30. 9. 2013

Pořadové číslo          9/13

Přítomno:  6 členů zastupitelstva, 1 občan, J. Kolín – omluven, zaměstnání

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Nouzu a p. Jaroše) a program zastupitelstva.

Program:
1. Stavební
2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc
3. Závěr

1. Stavební:

a) OZ schválilo plánovací smlouvu a interní dohodu k rozšíření komunikace č. 208, 211/1, 21/2 a 211/3.          Pro: 6       proti: 0       zdrž.: 0
b) OZ schválilo dělení pozemku p.č. 142/1 s podmínkou zbudování přístupových komunikací v šíři dle silničního zákona, k jednotlivým stavebním parcelám, před jejich prodejem koncovým majitelům.
          Pro: 6       proti: 0       zdrž.: 0
c) OZ vzalo  na vědomí oznámení p. Koutské o budování zdi mezi sousedy.

2. Zpráva o činnosti...:

a) OZ vzalo na vědomí termín voleb 25. 10 – 26. 10. 2013.b) OZ schválilo odvodnění svahu u komunikace Vltavská.
          Pro: 6       proti: 0       zdrž: 0
c) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1.
          Pro: 6       proti: 0       zdrž.: 0
d) Stavební úřad, pošta, kancelář, katastrální úřad.

3.   Závěr:

S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 30. 10. 2013 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.Zapsala:     S. Zádová
Ověřili:       J. Nouza, M. Jaroš


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko