Zápis ze zasedání OZ dne 26. 5. 2014

zveřejněno: 26.5.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 26. 5. 2014
Pořadové číslo          5/14

Přítomno: 6 členů zastupitelstva, F. Vraný omluvený - zaměstnání, 1 občan                
Po kontrole prezenční listiny pí Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Kolína a M. Jaroše) a program zastupitelstva.

Program:
1. Stavební
2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc    
3.  Závěr

1) Stavební:
a) OZ schválilo předložený projekt na stavbu rodinného domku na p. č. 51/64, investora p. Hradila v ulici Východní.                  Pro: 6    proti: 0       zdrž.: 0
b) OZ schválilo pro volební období 2014 – 2018 7 členů zastupitelstva.
                                        Pro: 6    proti: 0       zdrž: 0
c) OZ vzalo na vědomí zpracování variant čištění odpadních vod v obci.
d) OZ vzalo na vědomí oznámení bytového domu č.p. 120 o zbudování zátarasů a s tímto nesouhlasí. Pověřilo starostku k zajištění zákonného řešení.
e) OZ vzalo na vědomí oznámení firmy NOANO o stavebních pracích na nemovitosti č. p. 88.                   2) Zpráva o činnosti ….: kancelář, stavební úřad, finanční úřad, katastrální úřad        
3)  Závěr: p. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 26. 6. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.
Zapsala:   S. Zádová
Ověřili:     J. Kolín, M. Jaroš  


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko