Zápis ze zasedání OZ dne 26. 1. 2015

zveřejněno: 28.1.2015     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE

 PSČ 250 67   okr. Praha východ  tel: 220 94 12 65

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 26. 1. 2015

Pořadové číslo 1/15

 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva (omluven ing. Řimnáč – pracovní povinnosti)               
Počet přít. občanů: 5

                    

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (Jana Dyčková), ověřovatele (Michal Buchar, Petra Šefčíková) a program zastupitelstva.

Program:

1.Stavební
2.Školský obvod
3.Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc
4.Závěr

 

  1. Stavební:

a) Územní rozhodnutí - vydal městský úřad v Klecanech, Stavební úřad pod č. j. 52/2015 – informaci podal Jan Krušinský – projednán zejména bod V 1 – 7

Bod 7) – diskuse k budoucí výstavbě chodníků, návrh manželů Bucharových postavit na straně staré zástavby (viz. Územní rozhodnutí); poznámka pí. Podobové – nutnost vybudovat chodníky z důvodu bezpečnosti, zejména chodců. Zmíněn i problém nedodržování rychlosti v obci.

Požadavek zastupitele Buchara – požadovat od developera příspěvek na rozvoj obce.

Bod III, (2) – jímky; požadovat přípravu na kanalizaci – požadavek přítomných občanů – diskuse se dále týkala možnosti vybudovat v obci kanalizaci – zastupitelé informovali o možnostech v obci (problém církevních restitucí, problém záruk pro banku v případě úvěru, chráněná oblast...).

Bod V (3) – rozšíření ulice Severní v zatáčce od křižovatky Hlavní a Severní, plánovací smlouva – bez ní nelze zahájit stavební řízení; zpracovat podle metodiky, nejlépe právníkem

Bod V, 4 – co nejvíce rozšířit křižovatku Hlavní a Severní; probrána problematika možnosti jednosměrných ulic – návrh zastupitelstva: obrátit se dopisem na Odbor dopravy a požádat o odbornou pomoc.

Požadavek rozšíření ulice Hlavní až do Skalní – dojednat schůzku s p. Károu, s paní Šafránkovou, paní Benešovou a panem Srbkem o možnosti odkoupit část pozemků přímo sousedících s par. č. 209/2.

Bod V, 5 – odvodnění komunikace tak, aby voda netekla do dvorů současné zástavby.

           

Požadavek pana Martina Buchara: uvádět podrobněji plánované stavby ve Větrušáku.

           

b) Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pí. Machačkové, bydliště Křižná 80, o zajištění vjezdu a výjezdu z pozemku. Bude řešeno paní starostkou a místostarostkou.

 

c) Žádost manželů Halaksových o souhlas s povolením přístavby rodinného domu na parc. 51/35 ulice Východní.
            Pro: 6              Proti:  0           Zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo schválilo projekt na par. č. 51/31 investorů paní Liškové a pana Mičana, ulice Východní.

            Pro: 6              Proti:  0           Zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pana Oravce o  pronájem obecních        pozemků na par. č. 145/2, 145/26 a 145/27 na dobu 10 let.  Bude řešeno zastupitelstvem po písemném ukončení předchozích nájmů.

 

f) Zastupitelstvo schválilo žádost pana Novosada o rozdělení domu 284 (na 284/1 a 284/2) a pozemků (na par. č. 182/54) na par. č. 182/54 a 182/62 a zřízení vodovodní přípojky v ul. Vltavská. Je přiložen geometrický plán.

            Pro: 6              Proti:  0           Zdrž. 0

 

2. Školský obvod:

Zastupitelstvo schválilo vypracování demografické studie pro Městský úřad Klecany pro účely získání grantu na rozšíření mateřské a základní školy v Klecanech, a to v nejlevnější variantě 45 000 Kč. Na financování uvedené studie se budou podílet tyto obce: Máslovice, Vodochody, Větrušice, Klecany, Zdiby a Husinec.

            Pro: 6              Proti:  0           Zdrž. 0

 

3. Zpráva o činnosti úřadu:

Zastupitelstvo projednalo zprávu o finanční kontrole provedenou zastupitelem Michalem  Bucharem o finanční situaci za měsíc říjen, listopad a prosinec.    

Zastupitelstvo rozhodlo, že zastupitel Michal Buchar, společně se zastupitelkou Petrou Šefčíkovou, vypracuje Vnitřní směrnici  o oběhu a správě finančních dokladů, a to příjmových i výdajových.

4. Závěr:

Paní starostka Soňa Zádová přítomným poděkovala za účast a další zasedání zastupitelstva svolala na 23. 2. 2015

 

Zapsala:          Jana Dyčková

Ověřili:            Michal Buchar,   Petra Šefčíková       


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko