Zápis ze zasedání OZ dne 24. 6. 2013

zveřejněno: 24.6.2013     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ DNE 24. 6. 2013

Pořadové číslo: 6/13

Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 1 občan 

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Nouzu a J. Kolína a program zastupitelstva.

Program:
1.  Stavební
2.  Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc
3.  Závěr

1) Stavební:
a) OZ schválilo předložený záměr rodinného domku investora p. Pašičky p. č. 51/37 v ulici Východní.                                                                   Pro: 7        proti: 0       zdrž.: 0
b) OZ vzalo na vědomí, oznámení o stavbě zahradního domku investora p. Pochmanové p. č. 51/55.
c) OZ vzalo na vědomí oznámení o rekonstrukci nemovitosti a záboru obecního pozemku naproti rodinnému domku č. p. 78.
d) OZ vzalo oznámení o opravě opěrné zdi u nemovitosti u č. p. 25.
e) OZ vzalo oznámení o rekonstrukci garáže u nemovitosti č. . 17.
f) OZ vzalo na vědomí zprávu o jednání se správou silnic o neutěšeném stavu příjezdové komunikace. Vzhledem k nutnosti oprav po povodních nebude toto v nejbližším termínu řešeno.
g) OZ vzalo na vědomí „Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy“ vydanou úřadem pro civilní letectví.
h) OZ schválilo oplocení hřiště v ulici Východní.
                               Pro: 6        proti: 0        zdrž.: 1
2) Zpráva o činnosti…:
OZ schválilo od září zprovoznění Centra Dětský klubíček, hlídání dětí 3 – 5 letých, které nebyly přijaty do předškolního zařízení.
                              Pro: 7      proti: 0      zdrž.: 0
Katastrální úřad, stavební úřad, pošta, kancelář.      
3) Závěr:
S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala na 24. 6. 2013 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:               S. Zádová
Ověřili:                 J. Nouza, J. Kolín


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko