Zápis ze zasedání OZ dne 24. 11. 2014

zveřejněno: 24.11.2014     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 24. 11. 2014                                                        

Pořadové číslo 10 /1

Přítomno: 7 členů zastupitelstva    

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Dyčkovou a M. Jaroše) a program zastupitelstva.

                                                                                        

Program:

 

1. Stavební

2. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

3.  Závěr

 

1) Stavební:

a) OZ vzalo na vědomí oznámení manželů Roubalů na opěrnou zeď u č. p. 102 v ulici Chaloupky.

b)OZ schválilo přepracovaný projekt na rodinný domek p. č. 51/59 investorů manželů Kotrbáčků v ulici Východní.

            Pro: 7    proti: 0       zdrž.: 0

c) OZ schválilo předložený projekt na vodovodní přípojku k nemovitosti p. Pergla v ulici Úzká.

               Pro: 7    proti: 0       zdrž.: 0

d) OZ vzalo na vědomí oznámení p. Němce na stavbu zahradního domku a garážového stání, ale bez možnosti příjezdové komunikace na p.č. 152.

e) OZ vzalo na vědomí nutnost poražení 3 jasanů z důvodů špatného zdravotního stavu.                                                                                                                                                                                                                                      

2) Zpráva o činnosti ….

a) OZ schválilo přidání jednoho kontejneru na papír do ulice Východní.

                                           Pro: 7   proti: 0      zdrž.: 0

b) OZ schválilo nákup košů na psí exkrementy

                                           Pro: 7   proti: 0      zdrž.: 0

c) OZ vzalo na vědomí návrh rozpočtu.                                 

 

3)  Závěr:

S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 22. 12. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:   S. Zádová 

Ověřili:     J. Dyčková, J. Jaroš                                       


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko