Zápis ze zasedání OZ dne 22. 12. 2014

zveřejněno: 10.1.2015     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 22. 12. 2014

Pořadové číslo         11/14

 

Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občané

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili

navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (J. Dyčkovou a M. Jaroše) a program zastupitelstva.

Program:

1. Stavební

2. Schválení rozpočtu na rok 2015

3. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

4. Závěr

1) Stavební:

a) OZ vzalo na vědomí oznámení manželů Roubalů o udržovacích pracích u nemovitosti č. p. 102 v ulici Chaloupky.

b) OZ schválilo záměr společnosti Vodafone a bude jednat o věcném břemenu k uložení přívodního elektrokabelu do obecní komunikace.                             
Pro: 7      proti: 0                    zdrž.: 0

c) OZ vzalo na vědomí dokončení oplocení dětského hřiště.

d) OZ vzalo na vědomí oznámení města Brandýs nad Labem o zpracovávání územně analytických podkladů, ke kterým obec zašle připomínky.

e) OZ vzalo na vědomí rekonstrukci vnitřních prostor obecního úřadu.

2. Schválení rozpočtu:

a) OZ schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok 2015.                       
Pro: 7      proti: 0                    zdrž.:0  

b) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1 spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtové rezervy pod patřičné paragrafy.                                                          
Pro: 7      proti: 0    zdrž.: 0

c) OZ schválilo inventuru obecního majetku.                                  
Pro: 7      proti: 0    zdrž.: 0                                                                                                                                                        

3. Zpráva o činnosti:

a) jednání s pozemkovým úřadem, stavebním úřadem a místním ZD o církevních pozemcích,

b) Komerční banka, Česká národní banka, vodoprávní úřad, jednání s místním ZD o úpravách vzhledu v okolí jejich majetku, kancelář…         

 4. Závěr: S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala, na 26. 1. 2015 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:               S. Zádová
Ověřili:                 J. Dyčková, J. Jaroš              


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko