Zápis ze zasedání OZ dne 20. 12. 2013

zveřejněno: 26.12.2013     rubrika: Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 20. 12. 2013

Pořadové číslo: 12/2013

Přítomno: 5 členů zastupitelstva, J. Kolín – zaměstnání, P. Šefčíková - nemoc                

Po kontrole prezenční listiny S. Zádová shledala OZ usnášením schopné. Všichni schválili navrženého zapisovatele (S. Zádovou), ověřovatele (M. Jaroše a F.Vraného)  a program zastupitelstva.

Program:

1. Stavební

2. Rozpočet na rok 2014

3. Zpráva o činnosti úřadu za uplynulý měsíc

4. Závěr

 

1. Stavební:

a) OZ vzalo na vědomí oznámení J. Zikové o výměně oken u nemovitosti. 

b) OZ schválilo projekt na rodinný dům na p. č. 51/4 v ulici Východní.

                               Pro: 5      proti: 0      zdrž: 0

2. Rozpočet na rok 2014:

a) OZ schválilo  rozpočet na rok 2014.

                                               Pro: 5      proti: 0      zdrž.: 0  

b) OZ schválilo inventuru majetku obce.

                               Pro: 5      proti: 0      zdrž.: 0

c) OZ schválilo rozpočtové opatření č. 2 a č. 3.

                               Pro: 5      proti: 0      zdrž:  0                                                                       

3. Zpráva o činnosti…:

a) OZ vzalo na vědomí stížnost V. Raušové a  M. Kaisra na komunikace v obci.

b) OZ vzalo na vědomí zápis ze zastupitelstva Krajského úřadu.   

c) Kancelář, katastrální úřad, stavební úřad, pošta pozemkový úřad.         

4.  Závěr:

S. Zádová přítomným poděkovala, za účast a další zastupitelstvo svolala,  na 27. 1. 2014 do budovy obecního úřadu od 18,00 hodin.

Zapsala:   S. Zádová

Ověřili:     M. Jaroš, F. Vraný 


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko