CO VŠECHNO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI V LETECH 2014 – 2018?

zveřejněno: 29.12.2018     rubrika: Obecné informace

CO VŠECHNO SE UDÁLO V LETECH 2014 – 2018?

Vážení spoluobčané,

skončilo jedno volební období, takže se sluší trochu bilancovat. Bilancování před volbami nám nepřišlo vhodné, aby se přehled vykonané práce, úspěchů, ale i neúspěchů, nestal podnětem pro diskuse, že se snažíme volby ovlivňovat. Jsou občané, kteří nám děkují za vykonanou práci, jsou občané, kteří se o práci zastupitelstva příliš nezajímají a jsou občané, kteří ostře kritizují, že se nic neudělalo. Pokusíme se tedy uvést přehled toho, co bylo uděláno.

Mnozí z Vás již možná zapomněli na tankodrom, po němž jsme léta kličkovali a vyhýbali se dírám. Až poslední zastupitelstvo dosáhlo generální opravy silnice i nájezdů na některé z místních komunikací. Za druhý velký úspěch považujeme celkovou vnitřní rekonstrukci budovy čp. 12  za pouhé 2 měsíce tak, že vyhovuje hygienickým a bezpečnostním podmínkám provozu dětské skupiny. Jediný prostor pro uskladnění techniky, nádob na odpad, nářadí, posypové soli a mnoho dalšího – stodola byla v hrozném stavu. Stará, shnilá a nefungující vrata jsme vyměnili za kovová – bezpečnější a taktéž plot kolem domu musel být vyměněn. Musel být vyměněn i nosný trám, polorozpadlý přístřešek ještě plný všeho odloženého od 90 let jsme raději nechali zbourat a na jeho místě vznikla krásná zahrada pro děti z Dětské skupiny. Dnes tam mají děti herní prvky zakoupené z dotace, kterou obec získala z ESF CR. Byla zde zbudována i malá pergola, která děti chrání před přímým sluncem.

Zastupitelé rozhodli i o revitalizaci návsi, kde byl vybudován chodník před budovou obecního úřadu, podél kterého byl zřízen květinový záhon.  Z dotací státu byla pod dozorem SPÚ zrestaurována socha sv. Václava a opraveny oba křížky. Byl vyčištěn a opraven pomník padlým. Dvakrát byla vymalována autobusová zastávka, a to proto, že poprvé ji vandalové posprejovali. Byly opraveny lavičky a další byly rozvezeny po obci a umístěny i na obou hřištích. V obci byly umístěny nové plakátovníky, včetně nástěnky v autobusové zastávce. Byly dokoupeny vitríny k úřední desce a přidán vývoz kontejnerů na tříděný odpad. Byl zaveden vývoz lehkých kovů.

Podařilo se obnovit techniku na letní svoz bio-odpadu a na zimní údržbu – máme výkonný traktor, valník, radlici a rozmetadlo na sůl. Třikrát byly opravovány místní a účelové komunikace, na návsi jsme upravili prostor na kontejnery na tříděný odpad, byla zbudována nová vodovodní šachta u budovy na hřišti a do obecního bytu byl konečně zapojen samostatný plynoměr, totéž platí o elektroměru pro nocležnu řidičů.  Místo zrušené knihovny v čp. 12. byla zřízena důstojná malá knihovna v budově obecního úřadu provozovaná jednou týdně.  Pravidelně provádíme prořez stromů a zavedli jsme jarní čištění ulic obce.

Možná si to každý neuvědomuje, ale byl zhodnocen majetek obce. Konečně se podařilo zapsat do KN budovu bývalé hasičské zbrojnice a následně byl zakoupen pozemek, na němž budova od roku 1937 stojí. Kromě toho na její rekonstrukci získala obec dotaci a teď hledáme vhodnou firmu, která by rekonstrukci provedla. Darem pak dostala obec dva pozemky
o rozměru cca 1 500 M2, z nichž jeden je stavební v hodnotě cca 2 miliony korun, na druhém lze vybudovat např. parkoviště, místo pro kontejnery na tříděný odpad apod. Obec zakoupila pozemek podél zadní části ulice Východní, tudíž nebude problém s výstavbou přečerpávací stanice. Obec významně investovala do projektů, protože bez nich nelze získat dotace – projekt na rekonstrukci budovy čp. 12, studie ČOV a kanalizace, projekt kanalizace k ÚŘ, projekt ke stejné investici ke stavebnímu řízení a prováděcí dokumentaci na výstavbu ČOV a kanalizačních řadů. Byl zpracován projekt na revitalizaci vodní nádrže, avšak náklady ve výši 6 mil. Kč překračují finanční možnosti obce. Dále byl vypracován projekt na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice a projekt na rekonstrukci kabin (resp. sprch) na fotbalovém hřišti. V nejbližší době bude k veřejnému projednání předložen územní plán a i na tento projekt získala obec dotaci.

Zastupitelé a někteří občané společnými silami zlikvidovali část černé skládky na konci ulice Severní, obcí byla uhrazena likvidace černé skládky na “Palpostu“. Podařilo se zabránit šíření nepříjemného zápachu z kaliště na Drastech právě díky obrovské iniciativě obce Větrušice, ke které se postupně přidávali další obce.

Obec vstoupila do dvou DSO, kde se snaží maximálně zapojovat do činnosti, a v příštím roce se den DSO Dolní Povltaví „Sousedé se dobře baví“ uskuteční právě u nás ve spolupráci s obcí Vodochody. Obec je činná i ve sdružení Koridor D8, kam jsme vstoupili jako jedni z prvních,
a je členem Svazku měst a obcí VKM. Takédíky malým obcím, jako jsme my, se podařilo dále nenavyšovat náklady na vodné.

V oblasti administrativy a transparentnosti byly provedeny zásadní změny. V souladu se zákony je vedena spisová a archivační služba, nově byla zcela zrevidována evidence obyvatel, byly zavedeny seznamy poplatníků (odpady, psi), které dříve vůbec neexistovaly. Místostarostka obce pravidelně informovala o stavu zůstatků na účtech obce (za 3 a půl roku se podařilo našetřit více než 6 milionů!), také díky snaze co nejvíce prací udělat vlastními silami. Zápisy se staly obsažnějšími a podrobně informovaly o dění na zasedáních zastupitelstva. V souladu se zákonem se provádí veškerá správní řízení (některá bylo třeba dokončit, např. jedno z roku 2007). Jsou zveřejňovány úplné závěrečné účty obce a zprávy auditora, totéž platí o zprávách DSO a VKM. Dobrovolně zveřejňujeme na webových stránkách smlouvy nad 50 000 Kč.  Zastupitelé zavedli transparentní výběr firem. Totéž platí o pronájmu či prodeji obecního majetku (de facto nic neprodáváme, pouze byl dokončen zpackaný prodej pozemku z roku 2003 a obec se prodejem zbavila staré a silně poruchové multikáry).  Webové stránky byly upraveny a zpřehledněny, byl zpřístupněn panoramatický pohled na obec.

Podařilo se udržet veškeré dříve pořádané dětské akce a výrazně se zvýšily dotace na tuto činnost, jakož i finanční dary pro TJ Sokol, Myslivecký spolek či rybářský kroužek.  Byla zavedena tradice rozsvěcení vánočního stromu, který letos rozsvítíme již po čtvrté.  Čarodějnice, tak, jak je organizuje obecní úřad, vyvolaly nesváry, ale akce se daří a bývá plná nejen dětí.  Podporujeme zábavy konané TJ Sokol.

Určitě se řada věcí nepodařila. Územní plán se docela „vleče“, ale nikoliv vinou obecního úřadu. Pořizovatelem je ORP Brandýs, kde se vyměnili téměř všichni úředníci, navíc se změnil stavební zákon, kanalizace je také zdlouhavým oříškem. Nepodařilo se převést na obec část ulice Skalní, řada ulic je plná výmolů, ale nechceme do oprav příliš investovat, když se bude znovu kopat.  V severní části obce probíhá stavba sítí, což znamená hluk, špínu a prach. Nikdo z obyvatel, kteří tam bydlí není jistě nadšen, ale stavba se blíží ke konci, tak snad to vydržíme.  Ostatně, jedná se o jediné místo, kde se obec ještě může rozvíjet. Nepodařilo se zbudovat naučnou stezku, protože se toho nikdo neujal. Není nově upraveno hřiště v ulici Východní, zejména z důvodu absence zdroje vody na zalévání a není přívod elektřiny nutný pro provádění větší stavby. Nedaří se zabezpečit pořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Další kontejnery na papír by sice byly potřebné, ale na této komoditě obec tvrdě prodělává, takže se tomu snažíme prozatím vyhnout. Nepříjemným zjištěním bylo, že obec platí kolem 70 % ceny za svoz odpadů, což bylo změněno usnesením na 30 % z celkových nákladů, takže občané si museli a bohužel ještě budou muset připlatit (ceny za likvidaci odpadu se budou zvyšovat, protože se zvyšují ceny za skládkování a následně i za spalování odpadů), na druhé straně zastupitelé zachovali nízkou daň z nemovitostí.

Uvidíme, co se povede či nepovede v příštím období. Hlavním úkolem je kanalizace a to bude pro obec i občany velká zkouška.                                                           Jana Dyčková, Petra Šefčíková


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko