DŮLEŽITÉ - Technické požadavky na připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci

zveřejněno: 12.7.2021     rubrika: Aktuality

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NA VEŘEJNOU KANALIZACI

 

Kanalizační přípojka je samostatná stavba. Ke stavbě kanalizační přípojky je stavebník povinen si zajistit rozhodnutí o umístění stavby (§ 79 zákona č. 183/2006 Sb.), příp. územní souhlas (§ 96 zákona č.183/2006 Sb.), postupovat v souladu s § 103 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb. a při realizaci stavby se řídit technickými požadavky na přípojky (ve smyslu § 8 odst. 5 a § 36 odst. 3 zákona).

 

Provozovatel kanalizace (dále jen provozovatel) pro účely řízení o zřízení kanalizační přípojky ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, jako provozovatel vodovodů a kanalizací dle § 2 odst. 4 zákona č.275/2013 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění vydá souhlasné stanovisko k realizaci stavby přípojky a k užívání přípojky po splnění následujících „Technických požadavků“ stavebníkem:

 

1. Před realizací stavby kanalizační přípojky stavebník zajistí zpracování projektové dokumentace přípojky v rozsahu Technických požadavků a předá ji provozovateli k posouzení a k odsouhlasení.

 

2. Při navrhování kanalizační přípojky bude stavebník dodržovat zákon č.274/2001 Sb.resp. č.275/2013Sb., vyhl.č.428/2001 Sb. a příslušné ČSN.

 

3. Napojení kanalizační přípojky na gravitační kanalizaci pro veřejnou potřebu, které provozovatel provozuje, je oprávněna provádět pouze odborná stavební firma schválená provozovatelem kanalizace, bez ohledu na to , zda připojovací místo již dříve bylo nebo zda teprve bude zřízeno. Napojení kanalizační přípojky na veřejnou tlakovou kanalizační síť pro veřejnou potřebu je oprávněna provádět pouze oprávněná firma schválená provozovatelem

 

4. V souladu s § 8 odst. 5 zákona stavebník hradí náklady na realizaci napojení kanalizační přípojky na kanalizaci včetně odbočení, resp. navrtáváky s uzávěrem, které se stane po napojení přípojky součástí veřejné kanalizace. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že toto odbočení, resp. odbočení s uzávěrem se stane jako neoddělitelná součást veřejné kanalizace vlastnictvím vlastníka této veřejné kanalizace.

 

5. Část kanalizační přípojky, která je uložena v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, musí splňovat podmínky ČSN 736005-Prostorová úprava vedení technického vybavení.

 

6. V ochranném pásmu kanalizačních stok pro veřejnou potřebu lze provádět výkopové práce pouze na základě souhlasu provozovatele.

 

7. Nad stávajícími kanalizačními stokami nesmí být skladován stavební ani výkopový materiál, který musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho napadání nebo splavení do kanalizačních objektů. Finanční náklady na vyčištění uplatní provozovatel u stavebníka kanalizační přípojky.  Zařízení staveniště nesmí být situováno v ochranném pásmu kanalizačních stok.

 

8. Kanalizační armatury (kanalizační šoupata) stávající kanalizace musejí být po celou dobu výstavby přípojky přístupné a stavební činností nesmí dojít k jejich poškození.

 

9. Stavebník a dodavatel odpovídají za škody, které vzniknou při realizaci stavby na stávající kanalizaci nebo které vzniknou dalším subjektům v důsledku poškození kanalizačního zařízení.

 

10. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity znečištění odpadních vod, stanovené platným kanalizačním řádem v povodí příslušné ČOV. Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, odpady z domovních drtičů ve formě pevné nebo rozmělněné, které se musí jako odpad likvidovat tzv. „suchou cestou“ nejsou odpadními vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace.

 

11. Stavebník zajistí zpracování geodetického zaměření skutečného provedení přípojky, dle zákona č.200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/1995, v platném znění a jedno vyhotovení předá provozovateli.

 

 

12.    Zásady navrhování kanalizačních přípojek

 

12.1. Obecné zásady

 

12.1.1. Kanalizační přípojky musí respektovat ‚ČSN 756101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 12056

            (ČSN 456760) – Vnitřní kanalizace

 

12.1.2. Zařizovací předměty, umístěné pod úrovní nivelety ulice v místě zaústění přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu,

            musí být zajištěny vhodným technickým zařízením proti zpětnému vzdutí odpadní vody podle ČSN EN 12050-4,

            ČSN EN 13564 a ČSN EN 12056 (ČSN 756760) 

 

12.1.3. Každá nemovitost je napojena do veřejné kanalizace samostatnou přípojkou. Do oddílné kanalizace nesmí být svedeny

            dešťové odpadní vody.

 

12.1.4. Dešťové odpadní vody mohou být svedeny pouze do dešťové kanalizace nebo musí být likvidovány na pozemku

            stavebníka. Do jednotné kanalizace mohou být svedeny dešťové vody pouze po písemné dohodě s provozovatelem

 

12.1.5. Z důvodu nežádoucího ředění odpadních vod přiváděných na ČOV, nelze na splaškovou a jednotnou kanalizaci

            napojovat tzv. balastní vody a vody z bazénů.

 

 

12.2. Směrové a výškové vedení - napojení

 

12.2.1. Přípojka má být vedena v přímém směru, přednostně kolmo na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Změnu trasy, nebo

            sklonu u gravitační přípojky lze provádět pouze v prostoru revizní šachty, nebo ve spadišti.

 

12.2.2. Napojení gravitační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu se provádí přednostně do vložek pod úhlem 45 až 60 st.

            Napojování tlakové přípojky na tlakovou kanalizaci se provádí u nových řadů přes vsazený T-kus s osazeným

            kanálovým uzavíracím šoupětem se zemní soupravou, u stávajících tlakových řadů se provádí napojení navrtávkou

            s osazením uzavíracího kanálového šoupěte se zemní soupravou.

 

12.2.3. Přípojka musí být uložena v nezámrzné hloubce, pod energetickým vedením. Gravitační přípojka i pod vodovodem.

 

 

12.3. Sklony a profily

 

12.3.1. Minimální přípustný sklon gravitační přípojky DN150 – 2%, největší přípustný sklon gravitační přípojky je 40%.

            Pokud na přípojce vychází větší sklon, je nutno použít spádový stupeň, umístěný na pozemku připojené nemovitosti.

 

12.3.2. Šikmé a kolmé odbočky (vsazené vložky) na trubních vedení gravitační kanalizace se doporučují DN 200, minimální

            povolené DN 150.

 

12.3.3. Domovní čerpací šachty (dále DČŠ) se připojují na veřejný tlakový řad tlakovým potrubím lPe 63x5,8.

            Ostatní objekty pomocí tlakového potrubí SDR 11 o dimenzi min. DN65 dle výkonu osazených čerpadel v čerpací

            šachtě.

 

 

12.4. Revizní šachty

 

12.4.1. Revizní šachta na gravitační přípojce se osazuje do vzdálenosti 3bm od hranice pozemku tak, aby byla přístupná

            tlakovým vozům.

 

12.4.2. Revizní šachta bude prefabrikát. betonová šachta DN1000 s přímým otevřeným žlábkem, vybavená stupačkami

DIN s plným poklopem v přejezdném, resp. pochůzném provedení, dle místa osazení. Jako revizní šachta může být použita i samonosná celoplastová skružová šachta DN1000 s plastovým žlábkem a do hloubek do 1,6m i samonosná plastová skružová šachta DN 800, resp. prefabr.betonová šachta DN800. V případě použití celoplastové šachty, bude tato šachta osazena na betonovou základovou desku a zajištěna proti vztlaku podzemní vody přibetonováním. Celoplastová šachta bude zakryta betonovým nebo litinovým poklopem. V přejezdném provedení bude po celém obvodu obetonována.

 

12.5. Domovní čerpací šachty - DČŠ

 

12.5.1. Na tlakové přípojce se osazuje typizovaná celoplastová domovní čerpací šachta, specifikovaná výpočtem tlakového

systému schválené projektové dokumentaci veřejné tlakové kanalizace. Minimální hloubka šachty musí zajišťovat denní akumulaci splaškových odpadních vod (tj. cca dno šachty min. 1,0m pod hranou vtoku přívodního potrubí).

Šachta se osazuje co nejblíže ke stavebnímu objektu. Odvětrání šachty se zajišťuje pomocí přívodního potrubí s odvětráním nad střechu objektu.

DČŠ tvoří samonosná skružovaná šachta. Šachta se osazuje na betonovou základovou desku.

V místech, kde není výskyt spodní vody se pouze fixuje přibetonováním spodní části šachty (cca do výšky 0,5m), proti vztlaku vsakovaných dešťových vod v období dešťů a jarního tání. V místech s výskytem hladiny spodní vody se šachta dodává s úpravou pro spodní vodu a po osazení se tato šachta obetonovává do výšky spodní vody.

Šachta je zakryta pochůzným betonovým poklopem, resp. litinovým přejezdným poklopem dle místa osazení.

 

12.5.2. Napojení DČŠ na přívodní potrubí pomocí převlečné manžety. Napojení výtlačného potrubí lPE 63x5,8 na výtlačné

            PP potrubí od čerpadla se provádí pomocí UNIZA spojky. Napojení výtlaku na veřejnou tlakovou síť provádí vždy

            oprávněná firma schválená provozovatelem. Součástí připojení je i tlaková zkouška výtlaku za přítomnosti

            provozovatele.

 

12.5.3. Vystrojení DČŠ je přímo typizované dle místa osazení DČŠ a provozované veřejné tlakové sítě. Použití jiného druhu

            vystrojení s ohledem na funkčnost celého tlakového systému není přípustný.

 

12.5.4. Mezi DČŠ a místem pro osazení řídícího rozvaděče šachty se pokládá PE chránička s vnitřní dimenzí min. DN50

            s hladkým vnitřkem pro protažení kabelů od čerpadla a plovákových spínačů.

 

12.5.5. Řídící rozvaděč DČŠ se osazuje do niky stěny objektu domu do vzdálenosti 5bm od DČŠ. K místu osazení řídícího

            rozvaděče DČŠ je přiveden odjištěný napájecí kabel.

 

12.6. Spádové stupně

 

12.6.1. Při velkém výškovém rozdílu u gravitační přípojky, kdy nelze vybudovat přípojku v jednotném sklonu, je nutné na

            přípojce vybudovat spádový stupeň. Výstavba svislého trubního úseku na přípojkách mimo spádový stupeň dovolena

            není.  


logo Pražský spolek ochránců zvířat logo Klíček Kleceny logo Pravý Hradec TOPlist logo Mapová aplikace naší obce logo Klecansko Větrušicko
Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.