Větrušická kronika

zveřejněno: 12.2.2014     rubrika: Historie

Zatím přespané zápisy z naší kroniky...

OPIS KRONIKY OBCE VĚTRUŠICE a jiné informace z historie

 

Větrušice (psáno 1923)

Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 16.dubna 1922 byl jsem já Jan Zapotil, nájemce velkostatku ve Větrušicích čp.1 ustanoven prvním kronikářem zdejší obce.

Narodil jsem se 26.dubna 1866 v Bělči, okres Rakovník a ve zdejší obci jsem od roku 1885.

Historie Větrušic

Větrušice platily k oltáři sv.Gottharta (u sv. Víta na hradě pražském) odedávna  a ještě za Karla IV. ročně 5 kop 45 grošů. Dětmar Gutjar, kanovník pražský (1363 – 1380) a zároveň kanovník u Všech Svatých, držel zde praebendu. Po Dětmarovi  následoval Erhart, syn Erharta, kupce norimberského , mistr svobodného umění, bakalář (učitel) theologie a kanovník sv.Víta (1378-81). Ještě pak jmenuje se držitelem praebendy té kanovník Jan Naz (14000-1420), doktor práv, syn měšťana pražského Jindřicha Naza a býval druhdy oltářníkem  sv.Doroty.

V husitských válkách konfiskovaná ves od Pražanů a prodána. Tak se připomíná v r. 1429 Duchek Kodaně z Větrušic, kterýž i v Drastech zboží měl.

Václav Služský z Chlumu sloužil r. 1549 králi Ferdinandovi I. proti Sasům  a při korunování krále Maxmiliána konal službu jako vachmistr měst Pražských. Držel r.1549 Psáře, r.1558 Vodochody a r.1559 Větrušice. Zemřel r.1566. Větrušice připadly potom na Jana mladšího Služného,  snad syna předešlého od r.1572-1589.

Ve znaku měli Služští červený štít stříbrem stupňovitě rozdělený. Před bitvou bělohorskou náležely Větrušice Kapitole Vyšehradské. Václav Matyáš z Borovska držel Bukoli u Mělníka a koupil od stavů povstalých r. 1620 jednoho poddaného tamže, Řehoře Smetanu, kláštera svatojirského, kromě toho koupil Větrušice. Pro účastenství při bouřích v r.1618 odsouzen r.1629, avšak od trestu konfiskace osvobozen, poněvadž bez toho válkou statky jeho: Bukolský a Větrušický zcela zpustly. Soudíc dle vůle jeho poslední r.1635 nezanechal žádných potomků. Císař Ferdinand II. vrátil pak Větrušice proboštům Vyšehradským. V jejich držení jsou dodnes.

 

V roce 1785 se uvádí, že zdejší statek náleží děkanství Vyšehradskému. V pamětech proboštů Vyšehradských, proboštem Dr.Mikolášem Karlachem r. 1905 sepsaných, jest uvedeno, že po bytvě na Bílé hoře v r. 1620 byl na nejvyšší rozkaz císaře a krále Ferdinanda II. plnomocníkem Karlem knížetem z Lichtensteinu,  děkanovi z kapitole vrácen statek Větrušice, který ji  odedávna patřil.

 

Dle popisu kněze – kronikáře Václava Beneše Třebízského v Klecanech, kázával sedlák Krákora z Větrušic pravděpodobně z usedlosti čp.7 poddanému lidu  na skále pod Větrušicemi,  zvané „kazatelna, později „psí skála“, ze které ustupuje před úřední mocí spadl do Vltavy, kde nalezl smrt. V které době to asi bylo, s určitostí  známo není, než tolik jest asi jisté, že to bylo asi v druhé polovici století 18.

 

Původně sestávala osada Větrušice z Velkostatku, 7 rolnických usedlostí, kovárny a 3 domků čp.9, 10, 11 s politickou i soudní správou a poddanstvím ke kapitole vyšehradské. V době roboty zmíněné usedlosti museli pracovati u velkostatku 3 dny v  týdnu s potahem a domkáři 3 dny v týdnu ruční práci.

 

V r.1853 sestávala obec již ze 22 popisných čísel a po zrušení poddanství, přivtělena byla k  politické obci Klecany.  R. 1888 byla obec zemským zákonem prohlášena za samostatnou politickou obec. Prvním starostou byl Josef Novák, rolník z čp.4.

R. 1854-55 vystaveny domky čp.23,24,25. V  r.1862 domek čp. 26. Během dalších let postavené další domky . V r. 1902 a 1912 vystavena celá kolonie domků na poli Tomáše Vilíma, takže v roce 1921 čítala obec již 66 čp. a  400 obyvatel.  Požárem postižená byla obce v r. 1852, kdy vyhořela č.11 a 19, v r.1863 čp.26, v r. 1889 stodola u Velkostatku a v r.1896 zničil požár celou usedlost čp.2 a 13 a stáje čp.12.

 

Ve druhé polovině 18.století byla na obytné budově velkostatku šindelem kryta střecha s věžičkou, ve které byl umístěn zvonek. V r. 1720 ulitý a kterým se zvonilo ráno, poledne a večer klekání. Po přestavbě budovy na konci téhož století zmíněná výška byla odstraněna a zvonek přenesen do  středu obce, kde se doposud nalézá.

 

V r. 1854 doloval v obci na místě zvaném na „ovčáckým“ a v rokli proti Letecké cihelně velkostatkář p. Ant. Šuster z Vojkovic uhlí. Později r.1886 až 1888 taktéž inženýr  Bohdan Procházka z Prahy v obecních stráních na 3 místech též uhlí a minerálie. Oba dva podniky byly bez výsledku.

 

V roce 1905 až 1912 a pak po válce zalesňovali se holé stráně obecní i u Velkostatku státem.  V roce 1909 vysázeno bylo zkrášlovacím spolkem „Třebízský“ v Klecanech, podél silnice a cesty ve středu obce lipové stromořadí. V roce 1922 zřízen malý park na místě bývalé louže mezi budovami Velkostatkem a čp.2. V roce 1895 postavil na návsi probošt Vyšehradské kapituly Dr. Mikoláš Karlach pomník Sv. Václava, který darován mu byl městskou radou Pražskou ze zbořených domů na Uhelném trhu v Praze.  Na opravu sochy zřízena jest u kapituly  nadace v obnosu Kč 200.

 

Pole u zdejšího velkostatku byla v minulém století pronajata občanstvu zdejšímu. V roce  1873 najmul velkostatek H. Schriter, Němec z Litoměřic, co nájemce velkostatku Klecany za roční nájem 3000 zl. s povinností postaviti během prvních tří let stáje pro tažný dobytek v ceně 9000 zl., kteréžto stáje tadé v r. 1876 postavil.

 

V roce 1885 najmul velkostatek Jan Zapotil, bývalý řiditel pivovaru v Chrudimi (rozený 1839, zemřel 1915) za roční nájemné zl.5000,- s podmínkou, když mu postaveno bude obytné stavení a postavena silnice z Klecan do Větrušic. Obytný jednopatrový dům postaven v r. 1886 nákladem zl.7500,- . Okresní silnice r.1889 nákladem obce, okresů a Kapitoly vyšehradské, která  r.1891 do okresní správy přijata byla.

 

Při stavbě obytného domu ve dvoře, jakož i při stavbě nových stájí v r.1898 přišlo se na starou chodbu podzemní, vedoucí od ovčína (nyní chlévy pro krávy)  ke vsi, z čehož se soudilo, že na místě, kde stával ovčín, byl za starých dob hrad.

 

„Jan Zapotil založil zde v roce 1885 semenářskou stanici, první a největší toho způsobu v Čechách. Stanice tato zaměstnává  mimo jiné hlavně pěstěním semene cukrovky, jež dosud ku veliké škodě českého zemědělství zcela bylo zanedbáváno. “(Paměti okresu Karlínského  z r.1890)

 

V roce 1920 postaveno Janem Zapotilem  na poli před dvorem velká laboratoř ke zkoušení matečních řep nákladem Kč 505.000,-, ve které zkoušejí se na vysokou cukernatost řepy, v podzim vybrané, velké, pěkného tvaru. V laboratoři vyzkouší se každoročně v únoru, v březnu na 30.000 kusů řep, při kterýchžto pracech zaměstnáni 3 chemikové a 38 žen.

 

Stanice větrušická jest nyní druhou největší v Československé republice, vypěstuje se svými množiteli řepového semene přes 13.000      semene cukrovkového, které prodá se do zdejších cukrovarů, valná část se pak vyveze do států řepu pěstujících.

 

Popis obce (rok 1920):

Obec Větrušice rozkládá se na pravé, skalnatém břehu Vltavy, 80 m vysoko od hladiny řeky, od Prahy severně 20 km vzdálená, do Klecan přifařena a přiškolena, má 400 obyvatelů a 65 popisných čísel, výška nad mořem 282 m. půdy v obvodu obce jsou velmi úrodné, dešťových srážek v průměru posledních 20 let napočteno ročně 540 mmm.

 

Pozemky a půda neplodná ve výměře 148 ha patří obci, rolníkům a malorolníkům, ve výměře pak 140 ha patří  Kapitole vyšehradské. Traťové názvy v obecních pozemcích jsou: mezi cestami, u Drasteckých pozemků, na širokém, v ladech, Čmerdova strouha. U velkostatku: Močidla, nad Moldavou, za polovrátky, na Křižovatkách, za chalupských, v lobči a na ovčáckým.

 

Obyvatelstvo obce živí se hlavně prací při zemědělství a v leteckých, libčických továrnách, pak ve skalách lámání kamene pro různé firmy. V obci toho času jsou 4 rolníci, 4 obchodníci se smíšeným zbožím, 3 obuvníci, 1 řezník, 1 košíkář a 2 hostince.

 

Za války:

Po světové války v letech 1914 až 1918 odvedeno bylo 76 mužů, z nichž 12 padlo. Starostou po dobu války byl Václav Fafek, hostinský.

Poměry vyživovací byly jako v jiných obcích neutěšené, ač měli dělníci zdejší obce, skoro vesměs zemědělští, přece určité výhody, takže s počátku nepociťovali nouzi o zrní a chleboviny.

 

Zavedením rekvizic obilí a chlebovin přidělována obci naší mouka okresním hejtmanstvím v Karlíně ze mlýna Roncova v Karlíně a od pekaře V.Soukupa v Klecanech, která rozdělována byla v obchodě A.Macháčkové ve Větrušicích. Tuky a konzervy přidělovány zdejším řezníkům Václavu Zikmundovi a Josefu Maternovi ku prodeji občanstvu. Petrolej byl v nedostatečné míře přidělován.

 

Průměrný roční výdělek v zásobovacích létech byl u zemědělského dělnictva: Kč. 3 150,- u ženy, Kč 3850,- u muže. Uhlí dodáno bylo v těch letech 18 vagónů, dříví velice málo.

 

V  aprovisačním roku 1919 od 26.července do 31.prosince bylo obci přiděleno

227q mouky pšeničné, žitné a kukuřičné, ovesné a italské rýže, fazolí            za Kč.32.298,06; jedlého tuku (americké a anglické slaniny,kokosového másla, sádla a špeku)  za Kč.19.913,55;

6q ovsa, 13,5q  otrubů a krmné mouky                      za Kč.  1.230,60;

konserv                                                                            za Kč.   7.400,80;

9 kg svíček                                                                      za Kč.        56,16.

                                               Úhrnem                               Kč.  60.899,17

 

V roce 1920:

Za různé mouky      156,5 q                                                                     Kč.      18.045,56

za brambory                         11q                                                                            Kč.        1.629,70

za otruby                   9 q                                                                             Kč.         478,50

za svíčky                   11 kg                                                                         Kč.         140,80

                                                                                  Úhrnem                    Kč.      20.294,56

V roce 1921 dodáno pouze 46,5 q mouky za  Kč. 9.086,56.

 

V roce 1922 do 22.května:

10,5 q mouky v ceně                                                                                Kč.      2.505,56

 

Při volbách po převratu zvoleno do obce 12ti členné zastupitelstvo, z nich 10 sociálních demokratů, 1 národní demokrat, 1 republikán.

 

Ve volbách 1923 zvoleno: 5 komunistů, 4 sociální demokraté, 2 republikáni, 1 národní demokrat.

Starostou pro obě období jest p. Ludvík Machačka, obuvník.

Obec jest nezámožná. Jmění její jsou stavební místa, jež se prodávají nyní 1 sáh po Kč.6,-. Obecní skály nad břehem Vltavy mají výměry 20 ha. Obecní honitba vynáší ročně Kč.600,-

Obecní pastouška na návsi se v r.1917 stářím rozpadla. Bydlelo v ní 10 haličských Židů uprchlíků.

 

V roce 1924 započato bylo s elektrisací obcí okresu Karlínského. Dne 11.května 1924 ustavilo se v obci zdejší Družstvo pro rozvod elektrické energie ku osvětlování obce a u soukromníků. Přihlásilo se 34 zakládajících členů se 456 členskými podíly po Kč.100,-. Obec upsala 150 podílů za obnos Kč.15.000,- okres Karlín pak na členském podílu Kč.13.000,-.

 

V roce 1925 v obci rozvodová síť nákladem Kč. 36.423,76, okres Karlín vybudoval svým nákladem transformační stanici za obnos Kč. 33.964,80.

 

V roce 1924 postavena nová obecní studna na poli za kovárnou nákladem Kč.7 000.-

 

Roku 1925 postavila obec silnici Větrušice – Drasty za obnos Kč.120.900,- Na stavbu této silnice vypůjčila si obec u Okresní hospodářské záložny v Karlíně Kč.40.000,- splatných v 10-ti letech.

 

Po válce, v době všeobecného hospodářského rozmachu, stavěna i ve Větrušicích nová obytná stavení, takže koncem r.1931 čítala obec 89 obytných stavení se 453 obyvateli.

 

Nové obecní volby provedeny byly 11.března 1928 a zvoleni byli: 4 členové z občanských politických stran, 4 sociální demokraté,  a 4 komunisté.

 

Starostou obce od července 1919 do 25.dubna 1928 zvolen byl p.Ludvík Machačka. Od 25.dubna 1928 do 7.listopadu 1931 zastával úřad starosty p.Václav Vlasák, polír zednický; v ten čas odstěhoval se do Libčic a na zbývající období zvolen starostou p. Boh.Materna, hostinský.

 

V roce 1929 spojen okres Karlínský s okresem Smíchovským v jeden okres Praha – venkov, je okresní úřad přeložen z Karlína na Smíchov.

 

V roce 1929 postaven Obecní dům nákladem Kč.80.000,- (vnitřní zařízení kancelářské vyžadovalo nákladu Kč.3 600,-), k čemuž přispěl nájemce zdejšího velkostatku p. Jan Zapotil obnosem Kč.45.000,-. V novém obecním domě započato s úřadováním 12.října 1929. Prvním obecním písařem zvolen p.Bohumil  Knop.

 

12.července 1931 zemřel nejstarší občan zdejší, p. Fr. Materna, bývalý rolník v č.p.2, ve stáří 92 let.

 

Koncem roku 1929 začala světová hospodářská krize v důsledku nadprodukce zemědělských a průmyslových výrobků, jak vidno z následujícího přehledu (Hospodářský  komitát Společnosti Národů v Ženevě), v období r.1913 – 1929:

Vzrůst obyvatelstva na světě o                            9%

Vzrůst světové výroby potravin o                                    15 %

Vzrůst světové výroby surovin o                          45 %

Vzrůst světového obchodu (množství) o           26 %

 

Z těchto fakt je zřejmý nepoměr mezi pozvolným vzrůstem světové populace a překotným růstem výroby.

V Československu nastal  rozhodný obrat k poklesu konjunktury na podzim r.1930. Toto období, tedy asi o rok později, než ve většině zemí světa, může býti označováno jakožto počátek hospodářské krize v Československu. Nezaměstnanost počala hrozivě stoupati a téměř se ztrojnásobila v době od srpna do prosince 1930. Postiženy byly zejména průmysl textilní, stavební, kovový, sklářský atd., které musily výrobu omeziti, v některých případech i zastaviti, a přebytečné dělnictvo z práce propustiti.

Tím vznikla průměrná roční nezaměstnanost asi 500.000 lidí, vyžadující od státu značných obětí peněžních ve formě podpory v nezaměstnanosti. Podpora obnášela denně a na osobu Kč.7,-.

Pro větrušické nezaměstnané dělnictvo v roce 1931, počtem asi 20 osob, bylo obci od státní stravovací a mléčné akce poukázáno Kč.3577.40.

Přirozeně, že v důsledku nadprodukce při současném klesání kupní síly a v důsledku tolika nezaměstnaných, klesaly rapidně i ceny všech surovin, jakož i zemědělských a  průmyslových výrobků.

 

 

 

 

 

Konečný závěr a rozhodnutí se dozvídáme ze zasedání obecního zastupitelstva pro spojené obce Klecan, u přítomnosti 9 ti členů, totiž 2/3,
ze dne 4.dubna 1866

1.

Předčítání zákona, v kterém jest prohlášeno, že obec Drasty se spojuje s obcí Klecany a ustanoví k úřadování v Klecanech.

K tomu: Zákon ze dne 7.února 1886 č.12 byl přečten a ku vědomosti vzat a ustanoveno, aby se všecko úřadovalo v Klecanech.

2.

Zvolit některý členové, který budou povinné komisionálně vyzvednou v obci Drastecké úřadní spisy, které by měly být ve spojené obci vyřízené.

K tomu: Pan zástupce obce Drastecké se vyjádřil, že v tamní obci žádné spisy nejsou, které by měly být vyřízené a tudíž se od komisionálního vyzvednutí úředních spisů upustilo.

Volné návrhy: Pan Jan Datel, zástupce obce Drastecké, navrhuje, aby se předneslo místnímu obecnímu výboru, aby se dala cesta ke Drastům do pořádku.

A toto je celý závěr k jednání o tom, ke které obci bude přidělena osada Drasta. Je tedy zřejmé, že Klecany a Drasty již 115 let spojuje společní život – radosti i strasti.

Jest vůbec postavení dvora Drasteckého anomálií, která odporuje zásadnímu sloučení velkostatků s obcemi v obecním řízení vyslovenému.

Dvůr ten leží u samé obce a mohl by s obcí Větrušickou obec katastrální tvořiti. Bez dvora toho čítají Větrušice přes 200 obyvatelů a platí na 1.800 zl.zm.přímých daní, tedy mnohem více než obec Máslovice, která platí 1.100 zl. obec Hoštická 1.200 zl. daní a Vodochody 1.200zl.daní, kteréžto obce vesměs samostatné jsou.

Z toho jest viděti, že obec Větrušice úplně jest způsobilou, aby byla samostatnou, a že by zejména, kdyby připojen k ní byl posud samostatnou obec tvořící dvůr Draštaty, že by měla veškeré podmínky, aby opatřeny byly veškeré záležitosti obecní, jak způsobilosti vlastní tak i přenesené.

Oddělením Větrušic od Klecan a sloučením jich s Draštatským dvorem v jednu obec odstranilo by se mimo to protizákonní postavení dvora toho a tím mnohé obtíže, které se v úřadování jeví.

Žádajíce, aby vysoký sněm ráčil sobě opatřiti veškeré spisy záležitosti té se týkající od slavného výboru Karlínského, prosíme:

 

 

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

OPSANÉ Z KRONIKY

 

Nejstarší dochovaný protokol místního výboru ve Větrušicích je uveden v knize protokolů ze dne 17. března 1881.

 

V protokolu uvedeno jest:

 

1/ schválení účtu a chudé pokladny za rok 1880

2/ schválení rozpočtu na rok 1881

3/ mnoho-li se má za vydání dobytčího pasu pro chudý obce Větrušické žádati

4/ volné návrhy

 

Načeš se přítomný místní výbor  usnesl:

1-    účty se prozkoumaly a bez námitek schválily a podepsaly

2-    rozpočet se pro rok 1881 schválil na sirotky Rozálie a Karla Novákovi

3-    se usneslo, by se požadovalo za vydání dobytčího pasu 20 korun na chudý

4-    volné návrhy – bylo usneseno, že se nezákonitě dělají porážky a vybírají přirážky jen v hořejších číslech, tak se mají porážky dělati na všechna čísla a za všechny živnostní daně, co zákon vyžaduje

 

Když nic více připamatováno nebylo, tím se protokol skončil a podepsal.

 

Josef Novák – starosta

Václav Čermák, Jakub Neumann, Václav Novák - obecní radní

 

 

Protokol

sepsaný dne 15. října 1881 při sezení místního výboru ve Větrušicích.

 

Program jest:

1/ zkoumání vydání na pozůstalé sirotky po Josefu Novákovi na čas 1.srpna 1880 až do 31.března 1881.

2/ má-li se udělat rozvrh na tyto sirotky na rok nebo jen do konce roku

3/ skrze obecní žebřík – má-li se dát spravit, neb nechat nový udělat

4/ skrze vozovou cestu vedoucí k přívozu k Libčicům a k Máslovicům

5/ podepsat žádost obce Klíčany skrze novou stavbu silnice vedoucí z Klíčan k Libčicům, má-li se tato žádost podepsat nebo ne

6/ vyřízení žádosti podané na povolení výčepu kořalky Marii Tomsové a Kateřině Neumanové

7/ Volné návrhy

 

Načež se místní výbor usnesl:

1-    Při prohlédnutí  účtu bylo vyplaceno na sirotky  od srpna 1881 až do prosince 1881  86 zlatých 23 krejcary, tak že dostane zbytek 8 zl. 73 kr., který se zanese do příjmu 1882

2-    usneseno by se jen do konce roku přirážka na sirotky ustanovila, by od nového roku do rozpočtu tyto výlohy celoročně započítaly

3-    skrze obecní žebřík usneseno bylo nechat udělat nový

4-    ke komisi se mají zúčastniti pamětníci, by svědectví dali

6-proti žádostem skrze výčep kořalky v čísle 10 a 12 se nic nenamítá

7- by se prodala na obec Drasty a Klecany stížnost na okresní výbor skrze špatnou cestu od Klecan do Větrušic

 

Když nic připamatováno nebylo se protokol skončil a podepsal.

 

Josef Novák – starosta

Václav Čermák, Jakub Neumann – obecní radní

 

Protokol

sepsaný dne 30. dubna 1883 při schůzi místního výboru ve Větrušicích.

 

Program jest:

1/ schválit účty obecní a chudý pokladny za rok 1882

2/ schválit rozpočet na rok 1883

3/ zdaliž se má uvésti do pořádku cesta jdoucí skrze, ve kteréžto potřeba nutně vyžaduje

4/ volné návrhy

 

Načež se přítomný místní výbor  usnesl:

 

1-    účty byly prozkoumány a bez námitek schváleny a podepsány

2-    rozpočet pro rok 1883 se schválil a povolena přirážka 5,5 %

3-    usneseno by se postavila přes katastr obce Větrušické silnice by se dal nalámat kámen a štěrk a vozit se bude dle c.k. daně. Kdo by se snad zdráhal vozit, tak zaplatí za 1m³ na vožení 4 zl.

4-    ve volných návrhách usneseno bylo by se žádal okresní výbor a komisi na cestu od Klecan vedoucí přes pozemky Drastecké obci Větrušice, že je tak spustlá,   že  na ní není možno jezdit.

 

Když nic více k připamatování nebylo tím se protokol skončil a podepsal.

 

Josef Novák – starosta

Václav Čermák, Jakub Neumann,  Václav Novák – obecní radní

(pozn. radní se podepsali písmem „kurent“ kromě V.Čermáka a starosty)

 

Vysoký sněme Království Českého, račiž zákonem stanoviti odloučení Větrušic od Klecan a spojení prvnějších s dvorem Draštaty v samotnou obec.

Z místního představenstva ve Větrušicích dne 15. července 1883

Hledali jsme v dochovaných zápisech “společného jednání obcí patřících do Klecan”, ale nenašli jsme nic z předcházejících roků, co by alespoň naznačovalo možnost tohoto kroku. Prostudovali jsme i dochované zápisy místního výboru ve Větrušicích od 17.3.1881, ale ani tam není jediné zmínky o důvodech k tomuto kroku, ale ani o tom, že by místní výbor o tomto dopisu jednal . Proto je překvapující zápis ze společného jednání dne

11.ledna 1883

“ K dopisu slavného okresního výboru skrze oddělení osady Větrušické od obce Klecany – obecní výbor se usnesl, že ze svého středu zvolí 4 výborové , mezi nimi musí být p.J.Novák (zástupce obce Větrušice) co výbor a ty by usnesli a prozkoumali celou záležitost a dali na místo celého výboru určitou zprávu.

V závěru zápisu je však i tento dodatek:

“Dodatkem k tomuto protokolu uznal obecní výbor na výnos slavného okresního výbor v Karlíně ze dne 25.6.1882 č.38 následovně: Obecní výbor usnesl se, že nesouhlasí s tím, aby §Větrušickou bylo k prospěchu, tehdy ať činí dle svého uznání an výbor nahlíží, že v žádosti jsou věci nepravé a dále velký poplatníci o to nežádají, an polovičku daní platějí a dle zákona ,má býti alespoň 2/3 veškerých daní poplatníci volný (asi svolní) a být k odloučení, a ty to nežádají.”

Situace dále vykresluje i dopis c.k.hejtmanství v Karlíně, představenému obce Klecanské ze dne

12.července 1883

Představenému obce Klecany.

Místní starosta Větrušický podal zde žádost, aby se neustanovil pro statek Drastecký žádný zvláštní starosta.

U vyřízení této žádosti vybízím představenstvo obce, aby místního starostu ve Větruších vyrozumělo, že žádosti té, nehledě ani k tomu, že podání takové není dle § 107 ob.ř. a následujících §§ů povolán – vyhověti nelze, poněvadž obec Drasť od drahné doby co samostatná obec byla od majitelů statku spravována a tudíž i na dále, ovšem prozatím až do konečného rozhodnutí otázky, zdali co samostatná obec ponechána býti má – o čemž se jedná – pro ní samostatný starosta ustanoven býti musí.

Nynějšímu správci tohoto statku Janu Datelu se zároveň správa obecních záležitostí Drasteckých odevzdává.

c.k.okresnímu hejtmanství

v Karlíně dne 12.července 1883

c.k.místodržitelský rada

(nečitelný podpis)

Jednání o vyřešení samostatnosti obce Drast – o kterém se zmiňuje c.k.okresní hejtmanství – bylo trošku delší, ale své řešení přineslo.

 

 

Protokol

sepsaný dne 19. února 1884 při schůzi místního výboru ve Větrušicích.

 

Program jest:

1/prozkoumat obecní účty a chudý pokladny a skrze studánku 1883

2/ schválit rozpočet pro rok 1884

3/ občané dolejší žádají by se jim pronajaly obecní pozemky které ladem leží

4/vyjednat p.Janem Čmerdou skrze zařízení cesty

5/ volné návrhy

 

Načeš se místní výbor usnesl totiž:

1-    účty za rok 1883 se prozkoumaly a bez námitky schválily a podepsaly. Co se týče účtu ze studánky zbývá 83 krejcary , co jest na dluhu uhraditi Fafkovi

2-    rozpočet na rok 1884 se odložil, až bude v sezení zastoupena kapitola Vyšehradská teprve se nejedná skrze platbu silnice ke Klecanům a vyřídili přípis od okresního výboru zdaliž přistupujeme usnesení okresní komise ze dne 14.února 1884 odbývané  na obecním úřadě Drasty.

3-    na žádost dolejších občanů se usneslo by starosta nadělal dílce a projednal ve veřejné dražbě na 7 let.

 

Protokol zasedání místního výboru odbývaného

dne 28. února 1884 u přítomnosti podepsaných.

 

Program jest:

1/ protokol okresního výboru v Karlíně ze dne 19.února 1884 v příčině silnice od Klecan do  Větrušic

2/ vyřízení rozpočtu o příjmu a výloh na rok 1884. Přítomni jsou mimo Václava Čermáka všecky členové místního výboru, jsou tedy schopní k uzavírání .

Když se přítomný oznámil opsati protokolu ze dne 14.února 1884, všecky jedno místně schválil.

3/ Za rozpočet příjmu a vydání byl náležitě vyložen k volnému nahlédnutí řádné písemné poznámky k účtům  učiněno. Nebylo místní výbor naplniv ho vydáním převzatým na zřízení silnice z Klecan do Větrušic jednomyslně ho schválil s tím, aby byl předložen prostřednictvím obecního výboru Klecanského k zastupitelstvu okresnímu ke schválení.

 

Tím schůze skončena.

 

Podepsáni:

Dr.Mikuláš Karlach – zástupce kapitoly Vyšehradské

Josef Novák – starosta

Markus Neumann

Václav Novák

 

Napsáno červeným inkoustem:

 To jsou protokole sepsané za zasedání místního zastupitelstva obce Větrušické pokavád byla spojena s obcí Klecanskou až do 31.prosince 1884.

Za úřadování místního starosty Josefa Nováka.

 

1. protokol samostatné obce Větrušice

První zasedání obecního zastupitelstva Větrušického konaného

dne 26. dubna 1885.

 

Přítomni jsou: obecní starosta Josef Novák, zástupce virilního hlasu Dr.Mikuláš Karlach, Jan Čmerda, Josef Preibiš, Matěj Novák, František Macháček, František Kliment, Jan Novák. Jest tedy dostatečný počet přítomných.

 

Pan starosta zahájil sezení:

1/ čten program ode všech členů na pozvání jenž obsahoval schválení účetní opravy za rok 1884 – příjem vykázán 175 zlatých, vydání 170 zlatých.

slovy: končí účet v aktivním zbytku 5 zl., kteríž se schválily podotknutím, že v účtu dotčeném  se nachází mezi příjmy obnos 20/47 zl. náležejících do roku 1885 co nájemné, kteroužto okolnost dlužno z účtu r.1885 vysvětliti s odvoláním na účty r.1884. Tolikož schválen účet chudinského stavu a aktivním stavem 18/29 zl.

 

(opis zápisu této schůze pan J.Vocásek nedokončil)

 

Vážení čtenáři – občané Větrušic,

v minulém roce jsem Vás v našem časopise „Větrušák“ seznámil s prvními zapsanými „Protokoly“ naší obce, dokud ještě nebyla uznána samostatnou obcí -  do té doby byla řazena do svazků obcí pod obcí Klecany.

V letošním roce budete seznámeni s činností v obci po roce 1900, jak je uvedeno v dosud zachovalé knize zápisů o činnosti obce v minulém století.

Starostou obce byl v té době pan  Josef Novák, rolník z čp.4 a členy obecního zastupitelstva byli pánové Jan Novák, Josef Čmerda, Václav Čermák, Václav Krejza, Jan Šarboch, Tomáš Vilím, Adolf Neumann, Jan Zapotil (nájemce velkostatku).

J.Vocásek, kronikář obce

 

Protokol sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva obce Větrušické konaného dne 26. ledna 1902.

 

Na programu jest:

1-    projednat pohledávku okresní školní rady

2-    projednat pohledávku pana ing.Pulce

3-    projednat pohledávku města Prahy za Marii Ulrychovou

4-    projednat obecní pohledávku Fr.a M.Ventových

5-    prozkoumat a schválit obecní rozpočet na r.1902

6-    projednat vyzvání p.Josefa Klimenta stran obecní studny

7-    projednat skrze nedoplatek bývalého starosty Josefa Nováka

8-    volné návrhy

 

Co vyřízeno:

1-    Obecní zastupitelstvo se usneslo jednohlasně, by starosta ještě došel ke okresní školní radě, od kterého roku jest pozůstalý dluh.

2-    Obecní zastupitelstvo se usneslo, že při odevzdání regulačních plánů jest obec povinna zaplatit, když budou schváleny od příslušných úřadů. Ostatní obnos zaplatí obec ihned, jak pan ing. předloží skutečný účet.

3-    Obecní zastupitelstvo se usneslo, by starosta došel ku městské radě se žádostí, aby nám byly uděleny lhůty na čtyři roky.

4-    V záležitosti Fr. a M. Ventových se usneslo obecní zastupitelstvo jednohlasně, aby dluhující obnos zaplatili i s úroky.

5 a 6 se odročuje

7- Pan Jan Zapotil navrhuje, by se zvolila tříčlenná komise. Návrh se

    jednohlasně přijímá a jsou zvoleni: pan Neumann, Jan Novák,rolník, Jan 

    Novák, tesař.

8-Pohledávka pana bývalého starosty 131 korun a 66 haléřů jsou vyrovnány

    stvrzenkami.

9-    Žádost Marie Klimentové byla jednohlasně přijmutá a obecní zastupitelstvo se usneslo na přídavek dvou korun měsíčně a poněvadž se nám jmění chudinského nedostává na hotovosti, usneslo se obecní zastupitelství, že se prodá státní dlužní úpis i kupony čísla 25.142. Ku prodeji se ustanovuje obecní starosta Karel Fafek.

 

Volné návrhy:

1-    Navrhuje pan Jan Novák, tesař, by byla zvolena tříčlenná komise na cestu dolejší obce, na udržení pořádku.

2-    Žádost pana Biňovce se poukazuje skrze Františka Veselého, že mu udělal senkrovnu při jeho stavení, že jemu udržující se močůvka promáčí zdivo. Zvolí se na žádost tříčlenná komise, a to jsou pánové Jan Novák, rolník, Jan Novák, tesař a Josef Kliment.

 

Skončeno a podepsáno

Karel Fafek,starosta a 7  členů zastupitelstva

 

 

Protokol

sepsaný dne 13. května r.1905 v 10 hodin dopoledne

u přítomnosti členů obecního zastupitelstva

p.Tomáš Vilím, I.radní, p.Josef Novák,II.radní, páni J.Zapotil,Strnad, Neuman, M.Šarboch, p.Novák a Josef Vlasák.

 

Na programu jest:

Na upozornění okresního výboru, skrze za vhodné uznání J.J.knížete Jiřího z Lobkovic, nejvyššího maršálka království Českého, by jmenován byl čestným občanem zdejší obce.

 

Usneseno z osmi hlasů přítomných, 7 hlasů uznalo J.J.knížete Jiřího Lobkovice, nejvyššího maršálka království Českého, by jmenován byl čestným občanem zdejší obce.

Jeden hlas nesouhlasí s tímto návrhem.

Tím skončeno a podepsáno a zaslán následující telegram ve 12 hod, v poledne.

 

„Jeho jasnosti nejvyššímu maršálkovi Jiřímu z Lobkovic v Praze.

 

Obecní výbor zvolil v dnešní slavnostní schůzi Vaší Jasnost čestným občanem obce Větrušice.

Tomáš Vilím“

 

Jan Novák nesouhlasí. Ostatních 7 zastupitelů obce souhlasí.

 

Protokol

sepsaný dne 3. prosince 1905 o 10 hodině dopoledne

za přítomnosti p.Tomáše Vilíma, I.radní a 7 členů obecního zastupitelstva

 

Na denním pořádku jest:

1-    jednoho zástupce do místní školní rady v Klecanech.

2-    žádost školní rady o opravy obecní školy v Klecanech

3-    zvolení 3členů zastupitelstva k vykonání místní prohlídky  a vyplnění tiskopisu

4-    volné návrhy

 

Co učiněno:

1-    Zvolen za zástupce do místní školní rady v Klecanech pan A.Strnad – schválen jednohlasně.

2-    Na žádost místní školní rady o opravě obecní školy v Klecanech, udělená podpora 30 korun z obecní pokladny.

3-    K vykonání místní prohlídky jsou zvoleni páni Josef Novák, Antonín Novák, Josef Vlasák.

4-    Ve volných návrzích navrhuje p.Zapotil, by se cesta k rybníku upravila ihned, by byla sjízdná. Tomáš Vilm navrhuje, aby byl přijmut ponocný. Což se přijímá na dobu 4 měsíců od dne 5.prosince počínaje. Ustanovuje se poplatek  60 korun a má se dáti oběžník, vezme-li to někdo laciněji, pod následující podmínkou: ponocovati musí každou hodinu od 9 do 4 hod. do rána, při čemž musí každou hodinu projít celou obec.

 

Ve volných návrhách navrhuje Matěj Šarboch, vyloučen zemský maršálek kníže Jiří Lobkovic co čestný člen obce Větrušické, což jest přijmuto a nařízeno obecnímu radnímu Tomáši Vilímovi, by dal do všech redakcí ( Národní listy, Politika, Právo lidu) následkem  protivení se českému národu při jednání o všeobecném právu hlasovacím.

 

Dále navrhuje Matěj Šarboch, aby se v obecním domku dvorek vyvýšil, by voda ze střechy neškodila domku a ani zdi Šarbochovi, jak je usneseno dříve dne 1.ledna 1905-

 

S tím protokol skončen a podepsán

 

Tomáš Vilím, I.radní     Adolf Neumann                  Jan Zapotil

Jan Novák, II.radní                   Alois Strnad             Josef Vlasák

                                                                                                    Matěj Šarboch

 

Protokol 

sepsaný na obecním úřadu dne 26. června 1910

 

Starosta zahájil schůzi obecního zastupitelstva o 9 hod. dopolední za přítomnosti 8 členů a totiž přítomni byli V.Fafek - starosta, Adolf Neumann – I.radní, pan Zapotil, M.Šarboch, Jan Novák, Tomáš Vilím, J.Šarboch, Václav Kliment.

 

Program:

 1. Schválení protokolu z předešlé schůze
 2. Vyřízení žádosti Lud.Levé za odprodej obecního pozemku.
 3. Na přípis s c.k. okresního soudu zvolení starosty do sirotčí rady a přikročeno bylo k rokování.

 

1- starosta přečetl protokol z předešlé schůze a byl jednohlasně schválen a podepsán

2- p.Adolf Neumann upozorňuje, že na žádosti Ludmily Levé za odprodej obecního pozemku mezi domkem jejím a obecním domkem přistoupiti se nemůže,  jelikož okresní výbor apeluje k tomu, aby byl v naší obci  zřízen sbor hasičský a že tudíž bude zapotřebí místa na umístění nářadí. Jelikož rozbředla se živá debata, bylo přikročeno k hlasování, pro bylo 5 hlasů a 3 hlasy proti.

 

3- na přípis c.k.okresního soudu byl zvolen starosta Václav Fafek za starrostu do sirotčí rady, kterýs s tímto byl spokojen a funkci tuto přijmul.

Skončeno a schváleno.

Václav Fefek, starosta a podpisy ostatních členů zastupitelstva

 

Následovaly protokoly z téhož roku 1910.

 

Protokol 

sepsaný na obecním úřadu ve větrušicích dne 4. září 1910

 

Starosta zahájil schůzi za přítomnosti 7 členů obecního zastupitelstva a po přečtení předešlého protokolu, který byl schválen a podepsán na programu bylo:

 

Projednání a založení sboru hasičského:

Na přípis okresního výboru rozpředena debata a usneseno bylo, by se skutečně sbor hasičský založil a starosta byl vyzván, aby se co možno a to postaral, by byla schůze ustavující pořízena.

 

E – ten protokol nebyl nikým podepsán – pozn. kronikáře

 

Příště protokoly z 11.12.1910 a z 23.4.1911.

 

Protokol

sepsaný dne 23. 4. 1911 u obecního úřadu ve Větrušicích 

za přítomnosti 6 členů obecního výboru za předsednictví Václava Fafka, starosty obce

 

Program:

 1. přečtení protokolu ze schůze dne 2.dubna 1911
 2. podepsání účtů za rok 1910 a rozpočet na r.1911
 3. projednávání o záležitostech Karla Vlasáka
 4. vyřízení žádosti Národní jednoty Severočeské

 

Usneseno:

1-           Po zahájení schůze a po přečtení předešlého protokolu přikročeno ihned ku vyřízení

záležitostí v programu uvedených

2-           Podepsán účet za rok 1910 a rozpočet na rok 1911

3-           Starosta přednesl žádost Karla Vlasáka, by mu byl dán byt v obecním domě. Po krátké

debatě, která se rozpředla, byla jeho žádost zamítnuta a totiž z následujících důvodů: jest ještě mlád a má rentu, která mu částečně živobytí hradí a obecní byt musí být stále připraven některému ze starých příslušníků obce.

4-           Dále usneseno bylo, by se darovalo 5 korun Národní Jednotě Severočeské.

 

Volné návrhy:

Starosta upozornil ku konci jednání, aby bylo konečně přikročeno k upravení tarasu u obydlí J.Klimenta a nařízeno panu starostovi, aby si vzal tuto záležitost na starost a příslušná opatření učinil.

 

Václav Fafek, starosta a další podpisy zastupitelstva obce

 

 

Protokol

Sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 10. 5. 1911

Za přítomnosti 8 členů obecního výboru a to:

Václav Fafek, starosta, pan Adolf Neumann, I.radní, Jan Zapotil, Matěj Šarboch, Tomáš Vilím, Josef Šarboch a František Veselý, náhradník

 

Program:

I.Přikročeno k přečtení a podepsání protokolu z poslední schůze.

II. Z nařízení c.k. okresního hejtmanství v Karlíně provísti volbu členů do volební komise ku volbě poslance do říšské rady

III. Volné návrhy.

 

Usneseno:

1-    Přečten a podepsán protokol z minulé schůze.

2-    K nařízení c.k.okresního hejtmanství v Karlíně – následovala volba a po krátké debatě byli zvoleni: p.Adolf Neumann a p.Josef Šarboch. Načež byli upozorněni o dalším jejich konání.

3-    P.Jan Zapotil podal návrh, aby se konečně dodělala cesta od čp.38 až k silnici. Toto byl přijato a usneseno, aby se tak skutečně stalo.

Skončeno a podepsáno

Václav Fafek, starosta a ostatní přítomní

 

Protokol sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 24.7.1911

za přítomnosti 6 členů obecního zastupitelstva a to:
Václav Fafek, starosta; pánů Jana Nováka, Matěje Šarbocha, Tomáše Vilíma, Františka Veselého, Jana Zapotila

Program:

 1. přečtení protokolu a schválení z předešlé schůze
 2. žádost obce Klecanské za příjmutí Václava Aima do svazku naší obce
 3. žádost Jaroslava Nováka skrze pozemek a stavbu na něm
 4. žádost okresního výboru za dodávání vody k válcování silnice vedoucí k Větrušicům
 5. žádost Marie Novákové za podporu na byt po čas, kdy bude její syn na vojně

Usneseno:

 1. přečten a schválen protokol
 2. Václav Aim přijat do svazku obce Větrušické
 3. k žádosti Jaroslava Nováka, který hodlá složit peníze za zakoupený obecní majetek na stavbu domku sděleno ústně, aby dříve u notáře smlouvu vypracovati si nechal a potřebné informace ohledně podepsání smlouvy od obce, panu starostovi pak sdělil
 4. usneseno okresnímu výboru oznámiti, že v tomto případě, kdyby se okresní silnice v katastru obce Větrušice válcovala, dodá obec potřebnou vodu k válcování zdarma.
 5. na žádost Marie Novákové usneseno, aby po 2 měsíce, co syn bude na vojně hrazeno jí bylo bytné.

Skončeno a podepsáno všemi přítomnými
Václav Fafek - starosta

 

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 4. 2. 1912

za přítomnosti: starosta V.Fafek, J.Zapotil,Matěj Šarboch, Jan Novák, Frant.Veselý, Adolf Neumann, Josef Šarboch

Program:

 1. Přečtení protokolu z poslední schůze  a jeho podepsání.
 2. Účty za rok 1911 a rozpočet na rok 1912.
 3. Účty byly po přehlédnutí všech dokumentů schváleny a kolováním všem k podpisu podány k podepsání.

Příjem vykazuje  3.715 Korun  68 krejcarů
Vydání vykazuje 2.860 Korun  59 krejcarů

Schodek  se jeví  1.924  Korun 76 krejcarů

Usneseno hraditi schodek 55% obecní přirážkou.

Volné návrhy:

P.Zapotil podal návrh, by byly zasázeny lípy podle silnice, kterýžto návrh byl schválen. Skončeno a podepsáno.

 

Protokol

sepsaný 1. 3. 1912 za přítomnosti 6 členů obecního zastupitelstva

 

Program:

 1. Usnášení ohledně stavby domku Antonína Nováka.
 2. Usneseno jednohlasně žádati okresní výbor o zrušení projektované cesty přes parcelu 148/1

 

??????????????????????????????????

Skončeno a podepsáno

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 24. 3. 1912

za přítomnosti všech členů zastupitelstva mimo V.Klimenta

 

Program:

I. –       přečtení a podepsání protokolu z minulé schůze

II. –      projednání a zaplacení úroku zemské bance

III. –     žádost Jaroslava Nováka a zaprodání 1 metru obecního pozemku

IV. –    projednání ohledně pokračovací školy v Klecanech

 

1-    Bylo usneseno: protokol z předešlé schůze byl přečten a podepsán.

2-    K zaplacení úroku zemské bance usneseno, by se vyzdvihlo 400 korun z kapitálu obce uloženého na knížce.

3-    K žádosti Jaroslava Nováka dal později ve volných návrzích p.Zapotil návrh, aby byl pozván inženýr a provedl parcelaci na dílcích na parcele č.48/I.

4-    Ohledně pokračovací školy v Klecanech usneseno, že obce Větrušice je svolná s tímto zřízením.

 

Skončeno a podepsáno.

Václav Fafek, starosta a všichni přítomní zastupitelé obce

 

 

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 15. 5. 1912 při schůzi svolané obecním starostou Václavem Fafkem.

 

Přítomni: Adolf Neumann, Jan Novák, Josef Šarboch, Matěj Šarboch, Tomáš Vilím, Jan Zapotil

Program:

 1. Přečtení a podepsání protokolu ze dne 24.3.1912
 2. Stížnost pana F.Venty.
 3. Žádost Antonína Nováka na povolení ku stavbě jeho domku na parcele č.148/1.
 4. Žádost Antonína Šefla, co zástupce organizace sociálně demokratické, za propůjčení veřejného místa před hostincem p.Václava Fafka ku táboru lidu.

Usnesení:

1. Starosta přečetl poslední protokol, který byl schválen a podepsán.

2. K stížnosti F.Venty projevilo se obecní zastupitelstva okresnímu výboru asi v tomto smyslu: jelikož ve stížnosti F.Venty jsou věci nepravdivé a nesmyslné, nepřikládá se stížnosti ze strany zastupitelstva žádné váhy. Dále se ukázalo, že podpisy byly dílem vylákány a dílem falešné. Pak byla starostovi protokolárně projevena úplná důvěra v jeho konání.

3. Žádost Antonína Nováka byla též odročena, až ku rozhodnutí okresního výboru ohledně projektované cesty vedoucí přes parcelu č.148/1, za kteréž její zrušení obec žádá.  

4. Žádosti Antonína Šefla se vyhovuje

Pan Jan Novák navrhuje, aby byly zřízeny 2 vývěsní tabule, což je přijato a starostovi jest o ně se postarati.

Tímto skončeno a podepsáno.

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 12. 6. 1912

při schůzi obecním starostou svolaná za přítomnosti:

starosta Václav Fafek, Adolf Neumann, Jan Novák, Jan Zapotil, Josef Šarboch,

Tomáš Vilím, Tomáš Šefl

 

Program:

 1. Schválení a podepsání protokolu ze schůze dne 15.5.1912 konané
 2. Žádost manželů Zikmundových za přijetí do svazku zdejší obce
 3. Vyřízení záležitosti Jaroslava Nováka
 4. Vyřízení záležitosti Antonína Nováka
 5. Úhrada týkající se školské záležitosti
 6. Volné návrhy

 

Usnášení:

 1. Protokol přečten, schválen a podepsán.
 2. Žádosti Zikmundových se jednohlasně vyhovuje.
 3. Jaroslav Novák přistoupil k této podmínce: obec mu 1 metr na straně k parcele Antonína Nováka vyměňuje avšak pronajímá mu jej za 20 haléřů ročně až do té doby nežli si učiní knihovní pořádek a lhůta nejdelší se mu stanoví do 5 let. Stavěti na dotyčném místě se mu dovoluje.
 4. Plánky Antonína Nováka se ponechávají a budou až při parcelaci obecního pozemku podány inženýrovi k opravě.
 5. Přečtena žádost všech občanů, až na dva, k postavení nové školy ve Větrušicích a podati žádost k okresní školní radě. Zástupce kapituly si vymiňuje, že vyžádá si dříve rozhodnutí kapituly.
 6. Ve volných návrzích upozornil pan Josef Šarboch, by byla podána žádost zemského výboru za zredukování potoka od rybníku k Vltavě, což bylo jednohlasně přijmuto.

Dále bylo navrženo, by pořídila se roura a upraven byl mostek vedoucí od obecního rybníčku, což přijato a pan Zapotil dovolil, by jeho kočí rouru z Prahy přivezl.

 

Skončeno a všemi přítomnými podepsáno.

 

 

Protokol

sepsaný při řádné schůzi konané dne 1. 9. 1912 obecním zastupitelstvem ve Větrušicích

za přítomnosti Václava Fafka,starosty a 5 členů obecního zastupitelstva

 

Program:

 1. Přečtení a podepsání protokolu ze dne 12.6.1912
 2. Vyřízení žádosti obce Klecanské za přijetí Josefa Šarbocha do svazku zdejší obce
 3. Další úhrada týkající se školy
 4. Vyřízení přípisu okresního výboru v Karlíně, týkajícího se povolení obnosu k účtu postavení pomníku padlým vojínům u Bosporu
 5. Volné návrhy

 

Usnesení:

 1. Po přečtení protokolu ze dne 12.6.1912, ten jest schválen a podepsán.
 2. Josef Šarboch byl jednohlasně přijat do svazku zdejší obce.
 3. Pan zástupce kapitoly Vyšehradské přečetl přípis, dle kterého kapitola je proti zřízení školy (dopis je přiložen k protokolu). Přesto však jest usneseno podati žádost za školu ke školní zemské radě skrze okresní školní radu.
 4. Usneseno věnovati 5 korun k tomuto pomníku pod podmínkou, že bude na pomníku též český nápis.
 5. K návrhu starosty usneseno slaviti posvícení v letošním roce dne 28.a 29.září.

 

Skončeno a podepsáno.

 

 

 

Protokol

sepsaný při řádné schůzi konané dne 21. 11. 1912 obecním zastupitelstvem ve Větrušicích

 

Přítomni: Václav Fafek – starosta, Adolf Neumann - I.radní, Jan Novák – II.radní, Tomáš Vilím, Matěj Šarboch, Josef Šarboch a František Veselý

 

Program:

I. Přečtení a podepsání protokolu dne 3.9.1912

II. Václav Novák č.p.36 chce složit obci obnos 316 Korun za pozemek na stavbu domku, který dluhuje obci

III. Projednání a příjmutí ponocného

IV. Volné návrhy

 

 1. Po přečtení protokolu ze dne 3.9.1912 byl schválen a podepsán.
 2. Václav Novák složil obci za pozemek odkoupený na stavbu jeho domku částku 316 Korun
 3. Obecní zastupitelství přijalo ponocného od prosince až do konce února Matěje Šarbocha za poplatek 25 Korun měsíčně
 4. Obecní zastupitelství se usneslo, aby se dal nalámat šutr asi 30 m hrubého a 50 m tlučeného na opravení cesty k háji

Skončeno a podepsáno

Všichni přítomní členové obecního zastupitelstva

 

 

Protokol

sepsaný při řádné schůzi dne 29. 12. 1912 obecním zastupitelstvem ve Větrušicích

 

Přítomni: Václav Fafek – starosta a 6 členů obecního zastupitelstva

 

Program:

 1. Přečtení a podepsání protokolu ze dne 24.11.1912
 2. Žádost okresní školní rady o vyjádření ve věci školy ve Větrušicích.
 3. Inženýr Vitouš zaslal obecnímu zastupitelství parcelační plánek ku schválení.
 4. Pan řídící žádá obecní zastupitelství o příspěvek na polévky.
 5. Volné návrhy.

 

Usnášení:

 1. Po přečtení protokolu ze dne 24.11.1912 protokol schválen a podepsán.
 2. Obecní zastupitelstvo se usneslo na tom, že chce postavit školu ve Větrušicích a pomýšlí, že by se mohly Drasty přiškolit k Větrušicům, poněvadž je blíž do Větrušic než do Vodochod.
 3. Obecní zastupitelství se usneslo, aby se zaslal plánek k opravě ing.Vitoušovi
 4. Žádost pana řídícího za příspěvek na polévky se zamítá.

Skončeno a podepsáno

Všemi přítomnými členy zastupitelstva obce

 

Protokol
sepsaný při řádné schůzi konané dne 8.1.1913 obecním zastupitelstvem ve Větrušicích


Přítomni: Václav Fafek – starosta a 6 členů zastupitelstva

Program:

I.přečtení a podepsání protokolu ze dne 29.11.1912

II. pan ing.Vitouš zasílá po opravě parcelního plánku ku schválení na obecní zastupitelství

Usnesení:

1-       po přečtení protokolu ze dne 29.12.1912, ten byl schválen a podepsán

2-       parcelační plán po prohlédnutí obec. zastupitelstvem byl schválen a zaslán k další práci

Skončeno a všemi přítomnými podepsáno

 

Protokol sepsaný při řádné schůzi obecního zastupitelstva konané

dne 23. 2. 1913 v 10 h dopoledne

 

Přítomni: Václav Fafek, starosta , a 7 členů obecního zastupitelstva

Program:

I.                     přečtení a podepsání protokolu ze dne 8.1.1913

II.                   schválení účtů  obecních za rok 1912, chudinského fondu a rozpočtu na rok 1913

III.                  vyřízení přípisu obce Klecany ze dne 3.2.1913, aby Antonín Melíšek přijat byl domovským právem do obce Větrušice

IV.                vyřízení přípisu c.k.Okresní  školní rady v Karlíně ze dne 1.2.1913 za příčinou komisionálního jednání změření cest a vyšetření všech okolností důležitých pro zřízení samostatné školy obecné ve Větrušicích

V.                  Volné návrhy

Usnesení:

1-       Přečten a schválen protokol ze dne 8.1.1913.

2-       Obecní účty vykazují:

příjem za rok 1912              Korun 3.626,59

vydání za rok 1912             Korun 2.837,09

zbývá koncem roku 1912  Korun    789,50

Chudinský fond vykazuje:

příjem za rok 1912              Korun 83,05

vydaní za rok 1912             Korun 92,64

jeví se schodek                   Korun            9,59

a usneseno hraditi jej ze 60 % obecní přirážky.

3-       Usneseno, aby Antonín Melíšek přijat byl do svazku obce Větrušice domovským právem.

4-       Vzhledem ku přípisu c.k.školní rady v Karlíně ze dne1.2.1913  č.343  usneseno dožádati, aby zavedeno bylo komisionální řízení, za účelem změření cest a vyšetření všech okolností, důležitých pro zřízení samostatné školy ve Větrušicích.

5-       V přípisu ing.Jindřicha Witausche, žádá za parcelaci obecních pozemků na stavby domků za plánky K 250,-. Usneseno nabídnout mu pouze K 100,-.

Skončeno a podepsáno

Václav Fafek – starosta a statní přítomní členové  obecního zastupitelstva 

 

Protokol sepsaný při řádné schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 13.3.1913 o 7 a ½ hod.večer.
Přítomni: V.Fafek, starosta a 5 členů zastupitelstva

Program:

I.přečtení a podepsání protokolu ze dne 13.2.1913

II. Ing.Witausch zaslal nový účet za parcelaci stavebních míst

III.Volné návrhy

Usnesení:
1-přečten protokol ze dne 13.2.1913, byl schválen a podepsán.
2- Ing.Witauschovi podaný účet na 198 korun byl přijat. O jeho zapravení se podala žádost okresnímu výboru na na povolení k vyzvednutí z obecného kmenového jmění částka 198 korun. Pak při odprodání parcel zase na knížku kmenového jmění ukládati.
3- k návrhu starosty usneseno bylo, aby se na obecní trávy udělala dražba.
Skončeno a podepsáno všemi přítomnými zastupiteli obce.

Protokol sepsaný při řádné schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 6.dubna 1913 o 10 hod.dopoledne.
Přítomni: V.Fafek – starosta, A.Neumann-I.radní, Jan Novák- II.radní, Tomáš Vilím, Václav Kliment, Jan Zapotil

Program:

I-přečtení a podepsání protokolu ze dne 13.3.1913

II.zvolit 4 členy do regulační komise k volbám a sestavit seznam voličů k volbám

III. Volné návrhy.

Usnesení:
1-přečten protokol ze dne 13.března 1913, by schválen a podepsán.
2-zvoleni byli 4 členové regulační komise – Tomáš Vilím, Jan Novák, Josef Šarboch a Matěj Šarboch – ku sestavení seznamu k volbám
3- k usnesení zaplatil splátku Zemské bance, navrhl pan Zapotil, že dá předem 800 korun na přirážky
4- k návrhu Jana  Nováka na postavení školy na obecních parcelách byl návrh přijat.
Skončeno a podepsáno

obci / Větrušický zpravodaj / 3/2004 

Protokol

sepsaný při řádné schůzi obecního zastupitelstva

konané dne 25. května 1913 o 11 hod. dopolední.

Přítomni: V.Fafek – starosta, Jan Novák, Jan Zapotil, Matěj Šarboch, Josef Šarboch, Tomáš Vilím

 

Program:

I.přečtení a podepsání protokolu ze dne 6.dubna 1913
II. k žádosti o zřízení samostatné školy ve Větrušicích jest ještě potřeba právoplatného závazku, že obec Větrušická se zavazuje ze svých obecních prostředků hraditi se zřízením a vydržováním žádané školy veškeré výlohy
III. volné návrhy

 

Usneseno:

1- přečten, schválen a podepsán protokol ze dne 6.4.1913

2- k žádosti za zřízení samostatné školy ve Větrušicích se usneslo obecní zastupitelstvo, že se zavazuje ze svých prostředků hraditi se zřízením a udržováním žádané školy veškeré výlohy.

Skončeno a podepsáno

 

Protokol

sepsaný při řádné schůzi obecního zastupitelstva zdejšího

konané dne 10. července o 7 hod. večer.

Přítomni: V.Fafek – starosta, Jan Novák, Matěj Šarboch, Tomáš Vilím, Josef Doubrava, Václav Materna a Jan Zapotil

 

Program:

I.                     přečtení a podepsání protokolu ze dne 25.5.1913

II.                   žádost Antonína Burdy za opravení obecního domku

III.                 sběrací listina společ. Sbírky národní

IV.                 žádost starosty za zvýšení renumerace

 

Usnesení:

1-protokol ze dne25.5.1913 přečten a podepsán

2- žádost Antonína Burdy byla ponechána k prošetření komisí stávající z I.a II.radního k nimž přizván jako znalec Václav Vlasák

3- na společnou sbírku národní jest z obecní pokladny 5 korun a starostovi jsou dány k dispozici

4- starostovi přidáno na renumeraci ročně 60 Korun

Skončeno a podepsáno

Protokol

sepsaný při řádné schůzi obecního zastupitelstva

konané dne 17. srpna 1913 o 11 hod. dopolední.

Přítomni: V.Fafek – starosta, Jan Novák – I.radní, Matěj Šarboch – II.radní, Tomáš Vilím, Adolf Neumann, Josef Zikmund, Josef Šarboch, Václav Materna, Jan Zapotil

Program:

I.přečtení a podepsání protokolu ze dne 10.července 1913

II. při schůzi konané dne 10.7.1913 usneslo se obecní zastupitelstvo, aby obecní komise prohledala byt v obecním domku, jest-li je způsobilý k obývání, co se má učiniti Antonínem Burdou

III. o ponechání švestkové aleje na obecním pozemku, ku které se hlásí pan Chlumský, co se má učiniti

IV. Volné návrhy

Usneseno:

1 – protokol ze dne 10.července 1913 přečten a zároveň podepsán

2 – při schůzi konané dne 10.července usneslo se obecní zastupitelstvo, aby starosta upozornil písemně Antonína Burdu, že komise obecní uznala, že byt v obecním domku není způsobilý k obývání, protože aby si opatřil A. Burda co možno  byt jiný, že za to obecní komise ani obec neručí, ani odpovědnost na sebe nebere, protože se vyrozuměl A.Burda písemně.

3 – skrze švestkovou alej na obecním pozemku, ku které se hlásí pan Chlumský, ponechalo obecní zastupitelstvo, aby se to nechalo vyměřit.

4 – ve volných návrzích dal návrh p.Matěj Šarboch, aby se dalo Josefu a Karlu Strakatým věděti, aby se v naší obci slušně chovali, neb kdyby se to opakovalo, tak že by se vypověděli z obce. Návrh byl jednohlasně přijat.

Skončeno a podepsáno

 

 

Protokol

sepsaný 1.listopadu 1913 při schůzi obecního zastupitelstva ve Větrušicích o 10 hod. dopolední v místnosti obecního úřadu

Přítomni: V.Fafek-starosta, Jan Novák, Matěj Šarboch, Tomáš Vilím, Adolf Neumann, Josef Šarboch, Josef Doubrava, Václav Materna, Jan Zapotil

Program:
I.přečtení a podepsání protokolu ze dne 16.10.1913

II.přípis  c.k. školní rady v Karlíně k obecnímu zastupitelstvu zdejšímu týkající se přeplnění školy v Klecanech

III.Volné návrhy

Usnesení:

I.protokol z poslední schůze byl schválen a podepsán

II. k přípisu c.k.školní rady v Karlíně, po přečtení téhož usneseno trvati na žádosti podané za povolení postavení školy v obci zdejší a uznává tento způsob za nejvýhodnější příležitosti k tomu, by se odpomohlo přeplnění školy v Klecanech, o čemž starosta podati zprávu má.

III. Starosta upozornil, by jako každoročně přijat byl ponocný od 15.11.1913 až do 13.3.1914 za měsíčních 25 korun, o čemž se má v obci zpráva dát.

Skončeno a podepsáno

 

Protokol
sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 18.1.1914
o 6 hod. večerní za přítomnosti: Václava Fafka-starosty a všech členů zastupitelstva

Program:
I. přečtení a podepsání protokolu ze dne 1.11.1913
II. urovnání podmínek platebních těm občanům, kteří různé práce obci konají
III. schválení rozpočtu na rok 1914 a účtů za rok 1913 a chudinského fondu za rok 1913
IV. volné návrhy

Usnášení:
Starosta zahájil schůzi, jelikož všichni páni obecního zastupitelstva přítomni byli.
I. protokol ze dne 1.11.1913 schválen a podepsán
II.-III. účty za rok 1913 schváleny a podepsány po prohlédnutí stvrzenek o vydání obecních a příjem se vykazuje účty chudinské.
Vydání   72,16 Korun
Příjem  44,- Korun
Schodek  28 K a 16 hal.
Který se má uhraditi z peněz příjmů obecních.
Rozpočet prohlédnut a příjem vykazuje:
Příjem     379,61 Korun
Vydání  2 818,73 Korun
Schodek  2 439,12 Korun
Usneseno vybírati 70% přirážku obecní.
Dále usneseno jest by starosta vždy po vykonání prací ihned odměny vyplácel aby se placení nenechávalo na příští rok.
IV. ve volných návrzích navrhnul Václav Materna by se prohloubila studánka, aby v obci vždy dostatek vody, což jednohlasně přijato a starostovi klade se v povinnost by příslušné řemeslníky k tomu přizval a studánku opraviti dal.
Ku přípisu správce školy v Klecanech usneslo se jednohlasně darovati 30 Korun na polévkový fond.
Skončeno a podepsáno
Všemi přítomnými členy obec.zastupitelstva

Protokol
sepsaný dne 25.2.1914 u obecního úřadu ve Větrušicích při schůzi obecního zastupitelstva za přítomnosti Václava Fafka-starosty, Jana Nováka- I.radní, Matěj Šarboch-II.radní, Jana Zapotila a Josefa Doubravy

Program:
I. přečtení a podepsání protokolu ze dne 18.1.1914
II.vyřízení platební záležitosti V.Pokorného
III. volné návrhy

Usnášení:
1 - protokol ze dne 28.1.1914 schválen a podepsán
2 - Václav a Veronika Pokorných zaplatili obci odkoupený pozemek 132 K. Obec si však 2 čtvereční sáhy ponechala na vodoteč, tak že hotově vyplatili obci 120 K.
3 – dále bylo usneseno, aby se obecní vydání hradilo z obecního kmenového jmění a pak se při vybírání přirážek zase na knížku uložilo
4 – ve volných návrzích uloženo a přijato bylo, aby se dalo nalámat 50 m  šutru stlučeného na vyšutrování obecní cesty.
Jednání skončeno a podepsáno.

Protokol
sepsaný dne 11.března 1914 na obecním úřadu ve Větrušicích při schůzi obecního zastupitelstva
za přítomnosti: V.Fafek – starosta, Jan Novák – I.radní, Matěj Šarboch – II.radní, p.Jan Zapotil, p.Josef Doubrava, p.Neumann, p.Materna,p.Vilím, P.Zikmund
Program:
I. přečtení a podepsání protokolu ze dne 25.2.1914
II. skládání kapitálu p.Antonína Nováka za zakoupený pozemek
III. volné návrhy
Usnášení:
1- protokol ze dne 25.2.1914 přečten, schválen a podepsán
2- Antonín Novák složil obci 504 koruny za odkoupený pozemek
3- ku žádosti Ant. Čmerdové usneseno přidati jí na chudinském příspěvku 2 koruny za měsíc.
Dále bylo usneseno by se koupily roury a zřídil se můstek u silnice proti malému rybníčku.
Jednání bylo skončeno a všemi přítomnými podepsáno.

Protokol
Sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva ve Větrušicích dne 6.května 1914
v 7 ½  hod. večer v místnosti úřadu v přítomnosti: Václav Fafek – starosta, Jan Zapotil, Jan Novák, Matěj Šarboch, Adolf Neumann, Tomáš Vilím, Josef Šarboch, Josef Zikmund a Josef Doubrava.
Program:
I. přečtení a podepsání protokolu ze dne 11.3.1914
II. projednání a vyšutrování obecní cesty od zahrady pana Strnada k zahradě pana Chlumského
III. pojednání o přípisu sboru dobrovolných hasičů v Klecanech
IV. volné návrhy
Usnášení:
1- protokol po přečtení a schválení byl  podepsán
2- obecní zastupitelstvo se usneslo jednohlasně cestu vyšutrovat
3- obecní zastupitelstvo se dále usneslo, aby k podané žádosti sboru dobrovolných hasičů byla podpora 15 korun.
S tímto skončeno a podepsáno všemi přítomnými zastupiteli obce.

Protokol
Sepsaný dne 27. 7. 1914 v 7 hod. večerní v místnosti obecního zastupitelstva ve Větrušicích
za přítomnosti : Václav Fafek – starosta, Jan Novák, Matěj Šarboch, Tomáš Vílím, Josef Doubrava, Václav Materna, Jan Zapotil
Program:
1) Přečtení a podepsání protokolu z poslední schůze
2) Nařízení z  c. k. okres. hejtmanství, aby byla v obci zřízena izolační místnost v pádu  nakažlivých nemocí a dezinfekčních prostředků. Ustanovila místní zdravotní komise.
3) Volné návrhy.
Usnášení:
I.  Protokol ze dne 27. 4. 1914 byl přečten, schválen a podepsán.
II. K  nařízení c. k. okresního hejtmanství, byla ustavena izolační místnost v domku v zahradě pana Zapotila, desinfekční prostředky, do zdravotní komise zvoleni jsou starosta, předsedou Tomáš Vilím, Václav Materna a Josef Doubrava.
Skončeno a podepsáno Václav Fafek – starosta

 

Protokol
Sepsaný dne 26.  května  1915  za přítomnosti osmi členů výboru.
Program:
Usnesení k upsání válečné půjčky z obecního kmenového jmění ve výši 400 Korun.
Bylo usneseno jednohlasně, aby na druhou válečnou půjčku obec Větrušice ze svého jména dala dva  komunální  dlužní   úpisy  Zemské banky království Českého číslo 2851 a 2852 znějící každý na 200 korun, tedy celkem 400 korun.Usneseno a všemi podepsáno Václav Fafek – starosta, Matěj Šarboch – II. radní, Josef  Doubrava, Tomáš Vilím, Josef Šarboch

Protokol sepsaný o slavnostní schůzi  obecního zastupitelstva konaného za příčinou oslavy
85. narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Dne 16. 7. 1915  o 7 ½ hod. večer v obecní místnosti za přítomnosti 7 členů výboru.

 

Program:

1 -  proslov obecního starosty

2 - přečtení a podepsání protokolu  poslední  schůze

3 - projednání, jak se má naložit se žitnou moukou od c. k. hejtmanství v Karlíně obci přiřknuté,  pak s moukou pšeničnou a kukuřičnou

4 - volné návrhy

 

Usnesení:

1) Za příčinou oslavy 85. narozenin jeho Veličenstva císaře a krále, doporučuje starosta,
aby občanstvo zdejší obce 18. srpna ozdobilo své domy prapory a navrhuje, aby prostřednictvím okresního výboru v Karlíně zaslán byl kabinetní kanceláři ve Vídni následující telegram:

„Za příčinou oslavy 85. narozenin Jeho Veličenstva projevují členové obecního zastupitelstva obce Větrušice, dnes ve slavnostní schůzi shromážděné, své nejvřelejší city nezlomné věrnosti a nejhlubší oddanosti spojené s nejpokornějším přáním, by všemohoucí bůh ještě po dlouhá léta našeho nejmilostivějšího císaře a krále zachovati ráčil.“ Jednohlasně schváleno.

2) Protokol poslední schůze byl přečten a schválen.

3) Starosta podává zprávu, že obci zdejší  bylo na druhou polovici  srpna prozatím přiděleno
od  c. k.okresního hejtmanství v Karlíně  600 kg žitné mouky za cenu 42 Korun, s dovozem 45 K.

Usneseno, aby mouka byla dána pekaři panu Václavu Soukupovi v Klecanech. Usneseno dále,
aby prodej chleba svěřen byl dle rozvrhu paní Macháčkové, se ziskem 4 hal. za dovoz a prodej, tedy
za jeden chléb 76 haléřů.

Dále bylo přikázáno obci druhou polovici srpna 300 kg pšeničné mouky chlebové za cenu 58 Korun, s dovozem a rozdělením mouky za 63 K a 450 kg pšeničné mouky za  63 K, s dovozem s rozdělením 68 K. Usneseno, aby prodej pšeničné mouky byl svěřen paní Ventové.

Dále přikázáno obci 225 kg kukuřičné mouky a 75 kg kukuřičné krupice. Usneseno, aby tato mouka přidělená obci za cenu 49 K s dovozem za cenu 52 Korun za  100 kg. Přidělena byla zdejšímu občanstvu.

Václav Fafek, starosta; Jan Novák, Matěj Šarboch, Josef Doubrava, Tomáš Vilím.

 

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konaného dne  9. 11. 1915
o 7 1/2 hodině večerní v obecní místnosti za přítomnosti 6 členů výboru.

Program
I. Přečtení protokolu z poslední schůze a podepsání jej.
II. O usnesení III. Válečné půjčce
III. Volné návrhy
Usneseno
I. Protokol z poslední schůze byl přečten a podepsán
II. Usneseno bylo na III. Válečnou půjčku zapůjčit z obecního Kmenového jmění na knížce uložené v občanské záložně Karlínské 200 korun
Skončeno a podepsáno
J. Zapotil, Jan Novák, Tomáš Vilím, Josef Doubrava, Adolf Neumann, V. Fafek – starosta
Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 15. dubna 1916
v 7 ½ hod. večerní v obecní místnosti za přítomnosti všech 6 členů výboru.
Program
1. Přečtení a podepsání protokolu poslední schůze.
2. Obecní a chudinské účty za rok 1915. Rozpočet na r. 1916.
3. Volné návrhy
Usneseno
1. Protokol ze dne 9. listopadu 1915 schválen a podepsán.
2. Po prohlédnutí stvrzenek o obecním vydání účty za rok 1915 schváleny
 Příjem vykazuje  K.  2 741.41
 Vydání   K. 2 443.59
 Přebytek na rok 1916 K.    297.82
Účet chudinský vykazuje:
 Příjem   K.     107.17
 Vydání   K.      61.20 
 Přebytek na rok 1916 K.      45.97 
Účty tyto jednohlasně schváleny.
Rozpočet na rok 1916 vykazuje:
 Příjem   K.       607.32
 Vydání   K.  2 976.71
 Jeví se schodek  K. 2 339.39
Usneseno vybírati 70% obecní přirážku.
Vzhledem ku velice špatnému stavu obecní cesty od polí v Sadech ku záhybu na Dlouhých v délce as 320 m povoleno do rozpočtu na r. 1916 K. 1 600.-. Na štětování a nitrování této cesty, pak na správu stávajících obecních cest potřeba jest asi: 180 m3 kamene a 140 m3 šutru. V lomu má obec zásobu z r. 1915: 80 m3 kamene a 60m3, takže nutno nechati nalámati 100 m3 a 80 m3. Starostovi uloženo, aby materiál tento nalámati nechal, tak, aby v květnu t.r. se stavbou obecní cesty započato býti mohlo.
K návrhu p. Jana  Nováka zvýšena renumerace starostovi na K 250.-, vč. Kancelářské výlohy povoleno K 40.-.
Ohledně převozu přes Vltavu od Větrušic do Letek referuje p. Zapotil: p. Rudolf Drnec, majitel koncese převoznické v Letkách oznámil dopisem v měsíci lednu t.r., že převozu
na vždy se vzdává a také ihned převážeti přestal. Obec naše podala  na to ku c.k. místodržitelství v Praze protest, nicméně však c.k. místodržitelství vzalo složení koncese převoznické p. R. Drncem na vědomí a upozornilo obec naší, aby sama o koncesi zažádala již z toho důvodu, že obec naše na přívozu onom největší zájem má. K návrhu p. Adolfa Neumanna všemi hlavy proti jednomu usneseno, aby obec naše sama za koncesi převoznickou u c.k. místodržitelství v Praze žádost podala a převoz pak pronajala onomu převozníkovi, který svým nákladem veškerý inventář ku převozu potřebný sám ze svého si zakoupí.
Konstatováno, že toho času ve válce se nalézají tito členové obecního zastupitelstva:
Matěj Šarboch II.radní, Josef Šarboch, Jos. Zikmund, Václav Materna.
Skončeno a podepsáno
J. Zapotil, Jan Novák, T. Vilím, Josef Doubrava, Adolf Neumann, V. Fafek - starosta  

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 15. dubna 1916 v 7 ½ hod. večerní v obecní místnosti za přítomnosti všech 6 členů výboru.

Program

1. Přečtení a podepsání protokolu poslední schůze.

2. Obecní a chudinské účty za rok 1915. Rozpočet na r. 1916.

3. Volné návrhy

Usneseno

1. Protokol ze dne 9. listopadu 1915 schválen a podepsán.

2. Po prohlédnutí stvrzenek o obecním vydání účty za rok 1915 schváleny

Příjem vykazuje                              K.        2 741.41

Vydání                                              K.        2 443.59

Přebytek na rok 1916                     K.           297.82

 

Účet chudinský vykazuje:

Příjem                                               K.           107.17

Vydání                                  K.             61.20        

Přebytek na rok 1916         K.             45.97        

 

Účty tyto jednohlasně schváleny.

Rozpočet na rok 1916 vykazuje:

Příjem                                               K.           607.32

Vydání                                  K.        2 976.71

Jeví se schodek                  K.        2 339.39

 

Usneseno vybírati 70% obecní přirážku.

Vzhledem ku velice špatnému stavu obecní cesty od polí v Sadech ku záhybu na Dlouhých v délce as 320 m. povoleno do rozpočtu na r. 1916 K. 1 600.- Na štětování a nitrování této cesty, pak na správu stávajících obecních cest, pak na správu stávajících obecních cest potřeba jest asi: 180 m3 kamene a 140 m3 šutru.

V lomu má obec zásobu z r. 1915: 80 m3 kamene a 60m3, takže nutno nechati nalámati 100 m3 a 80 m3. Starostovi uloženo, aby materiál tento nalámati nechat, tak, aby v květnu t.r. se stavbou obecní cesty započato býti mohlo.

K návrhu p. Jana  Nováka zvýšena renumerace starostovi na K 250.-, vč. Kancelářské výlohy povoleno K 40.-.

Ohledně převozu přes Vltavu od Větrušic do Letek referuje p. Zapotil:

Pan Rudolf Drnec, majitel koncese převoznické v Letkách oznámil dopisem v měsíci lednu t.r., že převozu na vždy se vzdává a také ihned převážeti přestal. Obec naše podala  na to ku c.k. místodržitelství v Praze protest, nicméně však c.k. místodržitelství vzalo složení koncese převoznické p. R. Drncem na vědomí a upozornilo obec naší, aby sama o koncesi zažádala již z toho důvodu, že obec naše na přívozu onom největší zájem má.

K návrhu p. Adolfa Neumanna všemi hlavy proti jednomu usneseno, aby obec naše sama za koncesi převoznickou u c.k. místodržitelství v Praze žádost podala o převoz pak pronajala onomu převozníkovi, který svým nákladem veškerý inventář ku převozu potřebný sám ze svého si zakoupí.

Konstatováno, že toho času ve válce se nalézají tito členové obecního zastupitelstva:

Matěj Šarboch II.radní, Josef Šarboch, Jos. Zikmund, Václav Materna.

 

Skončeno a podepsáno

J. Zapotil, Jan Novák, T. Vilím, Josef Doubrava, Adolf Neumann, V. Fafek – starosta

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 12. 5. 1916  v 8 hod. večerní v obecní místnosti za přítomnosti  všech 6-ti členů obecního výboru.

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z poslední schůze

2. Povolení obnosu na IV. válečnou půjčku

3. Pojednání o přívozu přes Vltavu u Letek

4. Volné návrhy

Usneseno:

1. Protokol ze dne 15. dubna 1916 schválen a podepsán

2. Vzhledem k tomu, že obec má kmenové jmění na knížce Občanské záložny v Karlíně pouze K 1198.87 a nucena bude v době nejkratší zakoupiti značným nákladem loďku, mostky atd. Ku provozování vlastního přívozu přes Vltavu v Letkách, usneseno povoliti K 200.- na IV. válečnou půjčku.

3. Starosta referuje, že o převoz přes Vltavu se hlásí co nájemce p. Jos. Vlasák z Libčic, který nechce vzít vlastním nákladem loďku a ostatní inventář si zaopatřiti vzhledem k tomu, že by mohl ještě býti ku vojenské službě povolán.

Kdyby snad nepředvídané překážky v cestu tomu se stavěly, aby převoz na tom samém místě, kde dříve byl, provozován býti nemohl, dožádána byla Kapitula Vyšehradská a obec Letecká, aby proti zřízení přívozu pod velkým vrchem za červenou navigační zdí ničeho nenamítaly. Kapitula Vyšehradská i obec Letky se zřízením převozu v těchto místech svůj souhlas projevily. Na to usneseno povolati ihned žádost k c.k. místodržitelství za koncesi převoznickou.

4. Do svazku obce tito příslušníci přijati:

Václav Tichý, šafář, Jan Pešata, Ant. Beran a Jan Beneš s nezletilými svými dětmi.

5. Jelikož volných návrhů nebylo, schůze skončena.

J. Zapotil, Jan Novák, Tomáš Vilím, Josef Doubrava, Adolf Neuman, V. Fafek - starosta

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 27. června 1916 o 8 hod. večerní v obecní místnosti za přítomnosti všech 6-ti členů obecního výboru.

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Projednání nájmu přívozu přes Vltavu u Letek s p. Josefem Vlasákem z Libčic.

3. Volné návrhy.

Usneseno:

1. Protokol ze dne 12. května schválen a podepsán.

2. Za příčinou vítězství naší armády na italské frontě zaslal 29. května starosta následující telegram: „Okresní hejtmanství v Karlíně. Obec Větrušice dovoluje si u stupňů Nejvyššího trůnu projeviti nejoddanější blahopřání ku skvělým úspěchům naší statečné armády v Tyrolích pod vedením Jeho Výsosti pana arciknížete následníka Karla Františka Josefa.“

3. Starosta oznamuje, že dnešního dne o 9 hod. dopol. odbývána byla c.k. místodržitelstvím v Praze stanovené Komise za příčinou udělení Koncese převoznické obci naší přes Vltavu u Letek. Za obec naší dostavili se starosta V. Fafek, I. radní Jan Novák, člen výboru Adolf Neumann a virilista Jan Zapotil. Od c.k. místodržitelství v Praze přítomnosti byli okresní hejtman Maydl a inženýr Páv, za obec Leteckou starosta V. Válek, za obec Libčickou stavitel Beránek, za železárnu účetní Fr. Chlumský a bývalý majitel převozu R. Drnec z Letek. Komise odbýváno na levém břehu Vltavy.

Obec naše v žádosti za udělení koncese převoznické žádala, aby převoz přes Vltavu povolen byl asi v těch samých místech, kde dříve provozován byl a obecenstvo  převozu používající, že by chodilo na dráhu atd. po navigaci u leteckých zahrad ku náplavce letecké za srubem Jos. Válka.

Oproti tomu ohradil se R. Drnec z důvodu toho, že prý by mu občanstvo převozu používající chodilo přes jeho zahradu, což on absolutně trpěti prý nebude. To ovšem
na váhu nikterak nepadalo a překážkou ku udělení Koncese převoznické v těchto místech by nebylo. Při další pochůzce po navigaci u srubu Jos. Válka shledáno, že navigace v těchto místech pro pěší obecenstvo příliš úzkou a nebezpečnou jest a následkem podemletí částečně stržena jest. Jedině toto místo povolení ku převážení uděleno nebylo.

Na to odebrala se komise na pravý břeh Vltavy pod Velký vrch, kde u kanálu
pod navigační cestou stanoveno místo přívozu přes Vltavu.

Starosta prokázal se dopisem Kapitoly Vyšehradské, co majitelky pozemku, že proti zřízení přívozu v těchto místech za podmínek v dopise uvedených ničeho nenamítá. Také ostatní zástupci obcí a interesovaní soukromníci proti zřízení přívozu v těchto místech ničeho nenamítali.

Obec naše vyhradila si v protokole na obecním úřadě v Letkách sepsaném, právo, později přeložení přívozu na jiné, příhodnější místo zažádati.

Právo ku převážení  osob uděleno bylo obcí naší přítomnými zástupci c.k. místodržitelství ihned.

Tak zpráva starosty vzata s povděkem na vědomí.

S přítomným ve schůzi p. J. Vlasáka z Libčic projednána a učiněna smlouva na nájem převozu na 5 let a sice od 1. července  1916 do 30. června 1921. Pan J. Vlasák počne
28. června t. r. převážeti. Loďku na převážení i ostatní inventář zakoupí obec ihned a předá nájemci p. Vlasákovi. Nájemné pro první rok vzhledem k válečné době stanoveno
na K 600,-

4. Usneseno, pro pokročilý čas od stavby obecní cesty letos upustiti.

5. Starosta  oznamuje, že c.k. okr. hejtmanstvím v Karlíně přiděleni byli obci naší další
3 haličtí uprchlíci (celkem 10 osob), kteří 28. t. m. do Větrušic přijdou a v obecním domku ubytováni budou. Vzhledem k tomu bylo nutno druhou světnici v obecním domku nechat upraviti.

6. Jelikož volných návrhů nebylo, schůze skončena.

 

J. Zapotil – virilista, V. Fafek – starosta, T. Vilím, A. Neumann, J. Doubrava, J. Novák             

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 8. října 1916 o 5 hod. odpol. v obecní místnosti za přítomnosti všech 6-ti členů obecního výboru.

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Pojednání o postavení nového domku pro převozníka.

3. Volné návrhy.

 

Ukončeno:

1. Protokol ze dne 27. června přečten, schválen a podepsán.

 

2. Starosta oznamuje, že za příčinou narozenin Jeho Veličenstva zaslán byl na c.k. okresní hejtmanství v Karlíně 18. srpna tento telegram:  „Jménem obce Větrušice dovoluji si 
u stupňů Nejvyššího trůnu za příčinou narozenin Jeho Veličenstva projeviti nejoddanější přání, aby Všemohoucí ještě po dlouhá léta našeho Nejmilostivějšího císaře a Krále chrániti a zachovati ráčil.“

V den jmenin Jeho Veličenstva 4. října zaslán byl následující telegram: „V den Nejvyšších jmenin našeho nejmilostivějšího císaře a Krále dovoluji si jménem obce Větrušice u stupňů Nejvyššího trůnu projeviti nejoddanější city věrnosti a oddanosti.“

 

3. Usneseno, aby postaven byl u přívozu zděný domek pro převozníka dle plánku
p. V. Krejzy, zedníka ve Větrušicích. Domek má být 3,8 m dlouhý, 2,8 m široký a 2,1 m vysoký, zdi v to počítaje, s vnitřní plochou 7 čtver. metrů. K tomu je zapotřebí materiálu: 2 700 cihel, 4 metry písku, 4 q vápna, 50 kg cementu, 220 tašek, Křidlic leteckých,
na střechu 11 háků,  16 latí 4 m dlouhých, 5 prken 6 m dlouhých 9“ 4/4 na spodní podlahu a 10 prken 4 m dlouhých 9“ 4/4 na vrchní podlahu, 1 topinku 4 m dl., na kamna 3 tály,
1 troubu, rošt, dvířka na topení. Dříví na krovy a dveře dodá převozník p. J. Vlasák.

Usneseno, aby stavební materiál zakoupen byl v letecké cihelně firmy bratří Fischerové
a starosta, aby dovoz materiálu z cihelny ku přívozu obstaral.

 

4. Jelikož volných návrhů nebylo, schůze ukončena.

 

J. Zapotil, V. Fafek, A. Neuman, J. Doubrava, T. Vilím

 

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 19. listopadu 1916

o 10 hod. dop. v obecní místnosti za přítomnosti 7 členů obecního výboru

 

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Pojednání o zřízení nové pumpy u spodní obecní studně.

3. Usnesení  o koupi drátu ku převozu přes Vltavu.

4. Pojednání o válečném pojištění obecních chudých.

5. Volné návrhy.

 

Usneseno:

1. Protokol ze dne 8. října t.r. přečten, schválen a podepsán.

2. Starosta oznamuje, že dřevěná pumpa u dolní obecní studny jest v tak špatném stavu, že nutno přikročiti  ku zakoupení nové pumpy. Dřevěná roura není úplně k potřebě, měděná bota v pumpě jest rozbitá. Obec požádala za rozpočet na lité čerpadlo i s příslušenstvím podnikatelství staveb
a vodovodů „Artesii“ v Praze, která v r. 1914 obci naší lité čerpadlo ku hoření obecní studně dodala. Předložený rozpočet zní na K 245,-, při větší hloubce spodní studny bude však nutno delší sací rouru zakoupiti, čímž rozpočet se zvýší. Hloubka studny činí 5,94 m.

Usneseno, lité čerpadlo od „Artesie“ zakoupiti.

Usneseno dále, obě obecní litá čerpadla dřevěným bedněním ohraditi a k tomu 3 futra ¾ 25 m
šir. zakoupiti.

3. Jelikož jest nutno zakoupiti ku obecnímu loďkovému přívozu u Letek ku převážení drát přes Vltavu zákonité síly nejméně 7m/m, požádala obec železárnu v Libčicích za udání ceny drátu. Železárna oferuje štýrský drát 7m/m silný, as 120 m. dl. za cenu asi  K 32,-. Železárna píše však dále, že býv. majitel koncese převoznické v Letkách, p. R. Drnec má na prodej drát, 8m/m silný a 132 m dlouhý s celou natahovací soupravou, s kladkou a řetízkem a že prodal by jej za cenu K. 30,-

Usneseno, aby drát tento od p. R. Drnce zakoupen byl, dříve však aby se převozník p. J. Vlasák
o pevnosti a dobrém stavu tohoto drátu sám přesvědčil.

4. C. K. okr. Hejtmanství v Karlíně zaslalo obci naší prospekty o „Válečném pojištění obecních chudých“, dle kterého by obec povinnou byla za každého, ve válečném poli se nalézajícího obec. příslušníka, na K 1000,- pojištěného, zaplatiti obnos K 45,-. Při velikém počtu našich příslušníků, v poli se nacházejících, musila by obec zaplatiti přes K 2 000,-, na což obecní přestřelky naprosto nedostačují a usneseno, na pojištění ono nepřistoupiti.

5. Jelikož volných návrhů nebylo, schůze ukončena.

 

J. Zapotil, Jan Novák, Josef Doubrava, V. Fafek, T. Vilím, Adolf  Neuman

 

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 11. prosince 1916 o 6 hod. večerní za přítomnosti všech 7 členů obecního zastupitelstva

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze

2. Pojednání o V. válečné půjčce

3. Volné návrhy

Usneseno:

1. Protokol ze dne 19. listopadu 1916 přečten, schválen a podepsán.

2. Za příčinou úmrtí Jeho Veličenstva císaře a Krále Františka Josefa I. zaslal starosta c. k. okr. hejtmanství  tento telegram: 23/II „Jménem veškerého občanstva obce Větrušice dovoluji si projeviti ke stupňům Nejvyššího trůnu nejoddanější projev zármutku a nejvyššího žalu nad zdrcující zprávou s úmrtí našeho Nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I“

3. Ku nastolení na trůn Jeho Veličenstva  císaře a Krále Karla zaslal starosta c. k. okr. hejtmanství tento telegram: 26/11 „Jménem občanstva obce Větrušice, okr. Karlín, dovoluji si u stupňů Nejvyššího trůnu projeviti nejoddanější city psané věrnosti, nejoddanější poslušnosti a nejhlubší lásky ku Jeho Veličenstvu  našemu Nejmilostivějšímu císaři a Králi Karlu I. a Nejjasnější choti Jeho Veličenstva, Jejímu Veličenstvu císařovně a Královně Zitě. Všemohoucí Bůh žehnej Nejvznešenějším císařským
a královským manželům na Jejich cestách ku štěstí, slávě, moci a blahu celé naší říše a všech  národů.“

4. Usneseno, aby na V. válečnou půjčku z kmenového jmění obce upsáno bylo K 200.-

5. Přečten dopis Vyšehradské Kapitoly ze dne 13. listopadu, kterým kapitola ukládá obci naší,
aby vždy na jaře neb po větším lijáku dala svým zřízencem prohlédnouti  skály nad přívozem
a odštěpené kameny odstraniti. Ku ochraně zalesňovací kultury zapovídá kapitola převozníkovi chovati  taková zvířata (zejména kozy), která by mohla tyto kultury ohroziti neb poškoditi.

Usneseno, na tyto podmínky přistoupiti.

6. Usneseno, aby ku vyznání okresního výboru Místnímu výboru pomocného spolku pro nemocné plicními chorobami v Karlíně zasláno bylo z obecní pokladny K 10.-

7. O. A. Neumann navrhuje, aby polskému vystěhovalci Sikerovi s rodinou, celkem 4 osoby, upraven byl byt s menší světnicí obecné pastoušky. Týž přikázán byl obci naší doposud však bydlel v Klecanech.

Starosta sděluje, že podal žádost k c.k. okr. hejtmanství, aby si dále Siker v Klecanech bydliti mohl, obce naše, že jej bude moukou zásobovati. Starostovi uloženo, aby vyřízení žádosti této osobní intervenci urychlil, neboť úprava světnice s obecní pastoušky stála by obec dosti velikého nákladu,
na což obec prostředky nemá.

Na to schůze skončena.

J. Zapotil, virilista; V. Fafek, starosta; T. Vilím; Josef Doubrava, Adolf Neuman

 

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané 4. března 1917
o 2 hod. odpol. za přítomnosti 5ti členů obecního zastupitelstva

Program:

1. Přečtení a  schválení  protokolu z předešlé schůze.

2. Účty za rok 1916 a rozpočet na r. 1917.

3. Volné návrhy

Usneseno:

1. Protokol ze dne 11. prosince 1916 přečten, schválen a podepsán.

2. Starosta oznamuje, že ku 70ti letým narozeninám okresního starosty p. J. Stáry, velkostatkáře v Radnicích zaslal jménem obecního zastupitelstva blahopřání, na které došlo poděkování, které přečteno.

3. Po prohlédnutí stvrzenek o obecním vydání účty za r. 1916 schváleny.

            Příjem vykazuje                                                      K     3 479.89

            Vydání                                                                      K     3 172.74

            Přebytek na rok 1917                                            K        307.15

Účet chudinský vykazuje:

            Příjem                                                                       K        206.07

            Vydání                                                                      K          48.20

            Přebytek na r. 1917                                                K        157.87

Účty tyto jednohlasně schváleny.

Rozpočet na r. 1917 vykazue:

            Příjem                                                                                   K       776.15  

            Vydání                                                                      K    2 445.01

            Jeví se schodek                                                      K    1 668.86

Usneseno jednohlasně vybírati 45% přirážku.

4. Starosta oznamuje, že postavení nového litého čerpadla u spodní obecní studny vyžadovalo nákladu K 326.49.

Zařízení obecního přívozu v Letkách vyžadovalo celkového nákladu K 1 084.21

a sice loďka, nářadí, komise atd.                                     K    524.81

postavení domku pro převozníka                                                K   559.40

5. Usneseno, aby služba obec. portovi Jos. Veselému zvýšena byla o K 20.- tedy ročně
na K 120.-.

Usneseno, aby p. V. Zikmundovi vyplacen byl nájem ze sálu, kde 2 měsíce bydlili političtí vystěhovalci, v obnosu K 16.-

Usneseno, aby obecní pastouška, která 28. prosince se zbořila, na jaře se zemí srovnána byla a dříví ze střechy, aby se prodalo.

Na to schůze skončena.

Podepsáni

J. Zapotil, virilista; V. Fafek, starosta; Adolf Neumann; T. Vilím; Josef Doubrava; Jan Novák

 

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 3. června 1917 o 3 hod. odpol. za přítomnosti 7 členů obecního zastupitelstva.

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Usnesení o půjčce na IV. válečnou půjčku.

3. Žádost p. Machačka za odprodání obecního pozemku.

4. Volné návrhy.

Usneseno:

1. Protokol 4. března 1917 přečten, schválen a podepsán,

2. Usneseno na VI. vál. půjčku dáti z kmenového jmění K 200,-

3. Žádost p. Macháčka za odprodání pozemku obecního za pop. č. 31 se jednohlasně zamítá.

4. Staré cihly z obecního domku prodány a sice: p. Václ. Fafkovi 300 ks, p. Jos. Doubravovi 200 kusů., p. Neumannovi 1 500 kusů za K. 25,- za 1000 kusů za K 50,-

Za hlínu čili t. zv. rum dal p. Jan Novák, za tašky strženo K 41,70  a dříví prodáno ve veřejné dražbě za K 295,60, celkem za všechno K 387,30. Z obnosu K 387,30 zaplaceno dělnictvem při bourání obec. pastoušky K 97,-, na VI. Vál. půjčku dáno K 185,- a zbytek K 125,23 vložen do záložny.

Jelikož volných návrhů nebylo, schůze skončena.

Podepsáni: J. Zapotil, J. Novák, Josef Doubrava, T. Vilím, J. Chlumský,  V. Fafek

 

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 2. prosince 1917 o 10 hod. dopol. za přítomnosti 6ti členů obecního výboru.

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Usnesení, jakým obnosem obec na VII. válečnou půjčku přispěti má.

3. Přijmutí Josefa Nováka za příslušníka obce.

4. Žádost Marie Novákové za podporu.

5. Žádost Jos. Vlasáka ohledně nájmu přívozu.

6. Žádost Jos. Klimenta, ponocného za zvýšení služby.

7. Volné návrhy.

Usneseno:

1. Přečten a chválen protokol z odešlé schůze.

2. Usneseno na VII. válečnou půjčku dáti z kmenového jmění K 200,-

3. Obecní úřad Dlouhé Pole, okr. Benešov, žádá za přijmutí Jos. Nováka, roz. r. 1867 do svazku obce naší. Jelikož Jos. Novák  od r. 1906 v obci naší nepřetržitě bydlí, aby byl za příslušníka obce Větrušice přijat.

4. Žádost Marie Novákové č. p. 15 za udělení chudinské podpory se jednohlasně zamítá.

5. P. Jos. Vlasákovi , nájemci obecního převozu přes Vltavu, stanoveno ku jeho žádosti nájemné od

1. 7. 1917 do 30. 6. 1918 na K 120.- a povinnen jest veškeré opravy na převozním inventáři svým nákladem zapravovati.

6. Ponocnému Jos. Klimentovi opravena služba na K 30.- měsíčně, obec. poslovi Jos. Veselému K 22.-

7. Hajnýmu V. Čihákovi za hlídání lesních stromů na obecních stráních povoleno K 5.- měsíčně.

8. Obecnímu starostovi zvýšen roční plat na K 450.-

9. Od c.k. zemské lesní inspekce byl obci povolen výsek agátů od Vltavy kolem pěšinky nahoru.
p. starostovi uloženo, aby agáty ku vysekávání způsobilé, nechal vápnem označiti, počet jich zjistil a na všechny rodiny v obci jest rozdělil. Každé rodině nabídne se pak určitý počet agátů ke koupi za odhadnutou cenu.

10. p. J. Zapotil činí návrh, aby pěšina u rybníčka dolů byla ihned upravena a šotolinou povežena, což přijato p. starostovi provedení uloženo.

Na to schůze skončena.

J. Zapotil, Tomáš Vilím, Jos. Doubrava, Josef Chlumský, V. Fafek, starosta

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,

konané dne 24. února 1918 o 10 hod. dopol. za přítomnosti 6 členů obecního výboru.

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze

2. Účty za rok 1917 a rozpočet za rok 1918

3. Volné návrhy

Usneseno:

1. Přečtena schválen protokol z předešlé schůze.

2. Starosta sděluje, že za agáty u pěšinky ku Vltavě strženo bylo Kor. 543,-. P. Ad. Neumann navrhuje, aby se obnos ten uložil na zvláštní spořitelní knížku, z obnosu toho se vyplácelo služné hajnému Čihákovi za hlídku a v případě možného vysazování lesních stromků na obecních stráních použije se zbylého obnosu k tomuto účelu - což přijato.

3. Po prohlédnutí stvrzenek o obecním vydání účty za rok 1917 schváleny. K návrhu p. Ad Neumanna vzat do obecních příjmů za rok 1917 přebytek chudinskému fondu v obnosu K 598,20

Příjem     Kor.  3 862,11

Vydání    Kor.  2 486,11        Přebytek na rok 1918             Kor. 1 376,-

Účet chudinský vykazuje:       Příjem      Kor.   646,40

Výdej      Kor.     48,20          Přebytek na r. 1918 Kor.   598,20

Účty tyto jednohlasně schváleny.

Rozpočet na rok 1918 vykazuje:            Příjmy     Kor. 1 887,-

Vydání    Kor. 2 448,87         Jeví se schodek       Kor.    561,87

a usneseno jednohlasně, aby se vybírala 16% obecní přirážka z přímých daní K. 3 635,-.

4. Ku žádosti obce klecanské povoleno na polévky pro chudou školní mládež Větrušickou K 60,-.

5. P. Ad. Neumann navrhuje, aby obce naše podala žádost za osvobození od služby vojenské Ant. Vilíma, který jako Kovář v obci nutným jest, což jednohlasně přijato.

J. Zapotil, V. Fafek

 

 

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,

konané dne 14. dubna 1918 o 10 hod. dop. za přítomnosti 6ti členů obecního výboru.

 

Program:

1. Přečtení a podepsání protokolu z předešlé schůze.

2. Usnesení o zvýšení obecních přirážek pro rok 1918.

3. Volné návrhy.

Projednáno:

1. Přečten a chválen protokol z předešlé schůze.

2. Starosta žádá přítomné členy obec. výboru, aby nad úmrtím zasloužilého občana a I. radního p. Jana Nováka, statkáře ve Větrušicích, projevili soustrast svoji povstáním, což učiněno.

3. Starosta sděluje, že na pokyn Okresního výboru v Karlíně není možno přebytek z chudinského fondu za rok 1917 v obnosu K. 598,30, zařaditi do příjmů obecních, jak z předešlé schůze usneseno bylo. Chudinský fond nutno jest spravovati samostatné, jako doposud se dělo.  

Z důvodu toho jeví se rozvaha za rok 1917 následovně:

Příjem za rok 1917  K.  3 263,91

Vydání za rok 1917 K.  2 486,11

Jeví se přebytek       K.     777,80 

 

Rozpočet na rok 1918:

Příjem                        K.   1 288,80

Vydání                       K.   2 248,87

Schválen                  K.      960,07

 

Usneseno jednohlasně, aby se vybírala 27% obecní přirážka.

4. Jelikož volných návrhů nebylo, schůze skončena.

J. Zapotil, virilista; Adolf Neumann; Josef Doubrava, T. Vilím, V. Fafek, starosta           

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané

dne 30. července 1918

Program:       1. Přečtení a schválení protokolu z poslední schůze

2. Posouzení 8. válečné půjčky

3. Volné návrhy

Projednáno:

1. Přečten a schválen protokol z předešlé schůze.

2. Usneseno bylo na 8. válečnou půjčku zapůjčit z obecního kmenového jmění, na knížce uložené v Občanské záložně karlínské, 200 K.

Skončeno a podepsáno

J. Zapotil, V. Fafek, T. Vilím, A. Neumann, J. Chlumský

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 1. prosince 1918 o 11 hod. dopol. za přítomnosti 7 členů obec. výboru

Program:

1. Přečtení a podepsání protokolu z předešlé schůze

2. Usnesení o rozprodej agátů na obecním pozemku

3. Volné návrhy

Projednáno:

Starosta zahajuje schůzi a vítá členy obecního výboru, kteří z války šťastně a zdrávi se navrátili.

Starosta rezignuje na úřad obecního starosty vzhledem ku nynějším obtížným poměrům a ku svému zdraví. Na žádost všech členů obecního zastupitelstva však rezignaci odvolává.

1.Přečten a schválen protokol z předešlé schůze.

2. Usneseno, aby agáty na obecním pozemku občanstvu k palivu rozprodány byly a ustanoveni páni Jos. Šarboch a Václav Materna, aby agáty na dílce rozdělili a prodali.

3. Volných návrhů nebylo.

V. Fafek, starosta; J. Zapotil, Jos. Šarboch, T. Vilím, J. Zikmund, V. Materna

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 8. 4. 1919

o 7 hod. večerní z přítomnosti 8 členů výboru

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Účty za rok 1918 a rozpočet na rok 1919.

3. Žádost polévkového ústavu v Klecanech za podporu

4. Pojednání o stavbě okresní silnice z Křižovatek ke Drastům

5. Volné návrhy

Projednáno:

1. Přečten a schválen protokol z předešlé schůze.

2. Po prohlédnutí potvrzenek obecní a chudinské účty za rok 1918 schváleny.

 

a) Obecní účet:       

    Příjem vykazuje       Kor. 2 808,29

    Výdej                                 Kor. 2 389,44

    Přebytek na rok 1919    Kor.  418,85

b) Chudinský fond:

    Příjem             Kor.    951,31

    Vydání            Kor.     48,25       

    Přebytek na rok 1919  Kor.   903,06

 

Účty tyto jednohlasně schváleny.

            Rozpočet na rok 1919:

            Příjem                        Kor.    924,25

            Vydání                       Kor. 3 184,13           

            Jeví se schodek       Kor. 2 259,88

a usneseno jednohlasně, aby se vybírala 63 % obecní přirážka k přímým daním asi Kor. 3 600,-.

Starosta sděluje, že za agáty na obecním pozemku strženo            Kor. 619,-

            Vydání                       Kor.   40,-

            Zbývá čistých           Kor. 579,-,

které náleží se opět na záloženskou knížku. Za v loni a letos prodané agáty bude celkem na knížce Kor. 1 122,-

3. Na polévkový ústav v Klecanech povoleno z obec. jmění Kor. 100.

4. Usneseno podati žádost k okresnímu výboru v Karlíně za postavení silnice od Křižovatek ku katastru obce Drasty.

5. Obecnímu poslovi Jos. Veselému zvýšen plat na Kor. 150,- ročně.

6. Ku podaným žádostem uděleny z chudinského fondu místním chudým následující podpory:

 

Marie Nováková      č. p. 15          5 Kč měs.

Jan Šarboch            č. p. 18           5 Kč měs.

Kat. Šarbochová      č. p. 51           5 Kč měs.

Jos. Bínovec č. p. 10           5 Kč měs.

Marie Krejzová         č. p. 29           5 Kč měs.

Fr. Kliment    č. p. 16           5 Kč měs.

Fr. Materna   č. p. 34           5 Kč měs.

Anna Nováková      č. p. 13           5 Kč měs.

Aňa Veselá   č. p. 56           5 Kč měs.

Ant. Čmerdová        Libeň 5 Kč měs.

Podpory tyto vypláceti se budou s platností od 1. dubna t. r.

7. Pan Jos. Šarboch navrhuje, aby obecní pěšina od domku p. Pešaty až dolu pod pole byla náležitě opravena a sice na spodek pěšiny aby se dal větší šutr, nahoru na šutr pak šotolina, což jednohlasně přijato a po jarních polních pracích se má vykonati.

J. Zapotil, V. Fafek, starosta, Matěj Šarboch, Václav Materna, Tomáš Vilím, Josef Doubrava, Josef Zikmund, Josef Šarboch

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 15. května 1919

o hodinu 7. večerní, za přítomnosti 7 členů výboru

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze

2. Projednání o odloučení se z okresu Karlínského a připojení se do okresu Kralupského

3. Volné návrhy

Projednáno:

Přečten a schválen protokol z předešlé schůze

2. Projednání odloučení se z okresu Karlínského a připojiti se do okresu Kralupského se jednohlasně zamítá.

3. Žádné volné návrhy

Adolf Neuman, Josef Šarboch, Matěj Šarboch, Tomáš Vilím, Josef Zikmund, Josef Doubrava, V. Fafek, starosta

 

 

Protokol

Sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 19. června 1919

o 3 h. odpol. za přítomnosti 8 členů výboru.

Program:

1. Předání obecního úřadu a inventáře novému obecnímu zastupitelstvu

Projednáno:

1. Obecní příjem do 20. 7. 1919 činí                               Kč  554,-

            Vydání  do 20. 7. 1919 činí                                   Kč 961,95

            Jeví se schodek                                          Kč 407,95

2. Příjem chudinského fondu do 20. 7. 1919 činí                    Kč 988,36

            Vydání do 20. 7. 1919                                Kč 180,-

            Jeví se zbytek                                              Kč 808,36

Na obecní vydání z fondu chudinského vybral si starosta Kč 407,95, takže zbývá v tomto fondu Kč 400,41, které p. starostovi L. Machačkovi předány byly.

Dále odevzdána:

1. Vkladní knížka obč. záložny v Karlíně č. 50745 na obnos Kč. 293,42.

2. Vkladní knížka téže záložny č. 59122 na obnos K. 543,-

3. Vkladní list téže záložny č. 67446 na obnos K. 579,-                                            

4. Zatímní potvrzení č. 1804 ze dne 8. 8. 1918 na Kč. 350,- co konce u okresní zásob. Ústředny v Karlíně.

5. 1 státní dluhopis č. 55953 na obnos Zl. 200,-

6. 1 státní dluhopis č.ú. 20844 na obnos Zl. 200,-

7. 1 komunální dlužní úpis Zemské banky v Praze č. 2851 na K. 200,-

8. 1 komunální dlužní úpis Zemské banky v Praze č. 2852 na K. 200,-

9. Zatímní potvrzení Obč. záložny v Karlíně na VIII. vál. půjčky na Kč. 200,-

10. Kupony z válečných půjček na celkový obnos Kor. 126,50

11. Povolení ku provozování převozu, smlouvu s p. Vlasákem, inventář

 

12. 4 kusy II. válečné půjčky na K. 400,-

13. 1 kus III. válečné půjčky na K. 200,-

14. 1 kus IV. válečné půjčky na K. 200,-

15. 2 kusy V. válečné půjčky na K. 200,-

16. 1 kus VI. válečné půjčky na K. 200,-

17. 1 kusy VII. válečné půjčky na K. 200,-

18. Kniha podacích protokolů

19. Kniha příjmu a vydání

20. Kniha protokolní

21. Kniha chudá kasa

22. Kniha pronájem obecních pozemků

23. Kniha domovských listů

24. Kniha příslušníků obce

25. Kniha Jateční protokol

26. Kniha pro vydání pracovních knížek

27. Kniha pro vydání knížek čeledních

28.Kniha za vydání domovských listů

29. Kniha přihlašovací neaktivních voj. z obrany

30. Kniha přihlašovací neaktivních voj. lodšt. válečného

31. Kniha stará protokolní

32. Kniha parcelních protokolů

33. Parcelní mapa

34. Trestní rejstřík

35. Kniha seznamů vojenských rejstříků

36. Kniha seznamů mlecích a šrotovacích výkazů

37. Kniha osevního přehledu

38. Kniha soupisu dobytka

39. Kniha parcelních plánků obecních pozemků

40. Řád obecní a obecních řízení

41. Kniha školních paušálů

42. Jedno razítko

43. Jedna skříň

44. Jeden stůl

45. Kniha pro zapsání cizích domovských listin

46. 73 služební knížky

47. Plány čsl. p. 28 kusů

48. Jména uvedených majitelů postavených domků

49. Stará mapa katastrální

50. Obecní ruka

51. Obecní ponucka (red. pozn. noční hlídka)

52. Dva obecní žebříky a jeden sud.

 

 

Josef Zapotil

Josef Šarboch

Adolf Neumann

Matěl Šarboch

Josef Chlumský

 

 

Josef Zikmund

Tomáš Vilím

Václav Fafek

Josef Doubrava

 

Za nově zvolené zastupitelstvo:

Ludvík Machačka

Václav Vlasák

Josef Šubrt

J. Zapotil

 

Tomáš Vilím

Josef Šarboch

Fr. Vojtíšek

Jos. Zikmund

Václav Krejza

Antonín Šefl

 

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 3. srpna 1919
o 9 hod. dopol. za přítomnosti 11 členů.

Pořad:

1. Volba 1 člena do místní školní rady v Klecanech.

2. Volba 3 členů do obecní finanční komise.

3. Jmenování odhadce pro polní pych

4. Jmenování odhadce pro poškozování stromů a ovoce.

5. Jmenování znalce stavebního.

6. Odpověď na dopisy okr. šk. rady v Karlíně ohledně školy ve Větrušicích.

7. Vyřízení žádosti Tělocvičné jednoty ve Větrušicích.

8. Rozprava a usnesení o opravě cesty a žump v obci.

9. Volné návrhy.

 

Usnesení:

Za nemocného starostu p. Ludvíka Machačku zahajuje schůzi náměstek starosty
p. Václav Vlasák.

1. Za člena místní školní rady v Klecanech zvolen k návrhu p. Ant. Šefka jednohlasně p. Václav Krejza.

2. Do obecní finanční komise zvoleni jednohlasně: p. Jan Zapotil, p. Frt. Vojtíšek,
p. Ant. Šefl.

3. Znalcem pro škody polním pychem způsobené jmenován k návrhu p. Fr. Vojtíška  jednohlasně rolník p. Alois Novák.

4. Znalcem pro poškozování stromů a ovoce jmenován k návrhu p. Jos. Zikmunda jednohlasně zahradník p. Josef Hálek.

5. Za znalce stavebního jmenován k návrhu p. Jana Zapotila jednohlasně p. Jos. Pokorný, stavitel v Kobylisích. Žádost p. Karla Žaluda, mistra zahradnického z Klecan na toto místo se zamítá.

6. Čten dopis od okresní školní rady v Karlíně ze dne 15. dubna t. r.  č. 1091, v kterém se oznamuje, že povolena byla jednotřídní obecná škola ve Větrušicích.

Usneseno jednomyslně na přípis ten odpověděti v tom smyslu, že obce v zásadě trvá na zřízení obecné školy ve Větrušicích, vzhledem však ku nynějším obtížným poměrů, není možno se stavbou školy započíti. Jelikož pak v obci jest přes 80 školou povinných dítek, bude obec žádati pak za zřízení školy dvoutřídní. Vzhledem pak ku přípisu okr. školní rady v Karlíně ze dne 2. července 1772 a ku shora uvedenému usnesení odpadá provedení volby členů do místní školní rady ve Větrušicích.

7. Čtena žádost Tělocvičné jednoty ve Větrušicích za povolení cvičiti členstvu na onom místě, kde stávala obecní pastouška. K návrhu p. J. Zapotila povolení tato jednotě uděleno do té doby, než obec místo ono potřebovati bude ku stavbě neb jinému účelu. Místi toho vypraví si jednota sama.

8. Ku opravě obecní pumpy u p. Klementa navrhuje p. Jos. Šubrt, aby rám z cihel byl zbourán a nahrazen betonem, a aby postavena byla na straně před výtokem vody z roury nízká zídka, která by chránila při větru klidný odtok vody do nádob. Přijato jednohlasně.

9. K návrhu p. V. Vlasáka usneseno jednohlasně zakoupiti: Knihu podacího protokolu, Knihu pro chudinský fond, 2 gumové razítka a Knihu dobytčích pasů.

Dále navrhuje, aby pro příští rok zakoupena byla nová účetní kniha, ve které každý obor zvláště zanášen by byl. Přijato. K návrhu p. Ant. Šefla usneseno, aby poplatky za dobytčí pasy a mlecí výkazy v budoucnosti vybírány nebyly.

Pro rok letošní ponechána služba starostovi kor. 450.-, cestovné do Prahy v čase zvýšeno na kor. 10.- za jednu cestu, kterou starosta jen na vyzvání úřadu neb v nejnutnějších případech konati povinnen jest.

K návrhu p. Jos. Zikmunda usneseno, aby uhlí pro obec, které v nepatrném množství ročně docházejí, příslušného úřadu urgováno bylo. P. J. Zapotil se uvoluje v příčině té intervenovati.

No to schůze prohlášena za skončenou.

Při volbách do obcí, vládou čs. republiky na 15. června tím položených, v obcí naší na základě dohody tří politických stran volby povedeny nebyly a stanovena tato společná kandidátní listina:

Za stranu sociálně demokratickou: pan Ludvík Machačka, pan Václav Vlasák, pan Josef Šarboch, pan Josef Zikmund, paní Emilie Maternová, paní Marie Nováková, pan Josef Vojtíšek, pan Josef Šubrt, pan Antonín Šefl, pan Václav Krejza; za stranu národní demokracie: pan Jan Zapotil; za stranu agrární: pan Tomáš Vilím.

Za starostu obce zvolen p. Ludvík Machačka, za náměstka starosty zvolen pan Václav Vlasák; za obecního radu zvolen pan Jan Zapotil, za obecního radu zvolen pan Josef Šubrt.

Podepsáni: Jan Zapotil, František Vojtíšek, Marie Nováková, Emilie Maternová, Josef Zikmund, Václav Krejza, Antonín Šefl, Tomáš Vilím, Josef Šubrt, Václav Vlasák

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 17. srpna 1919
o 8 hod. dop. za přítomnosti 10 členů.

Pořad:

1. Čtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Žádost správy obecné školy v Klecanech, aby obec dala souhlas ku zřízení pobočky při čtvrté třídě, poněvadž v příštím roce bude v této třídě 108 žáků.

3. Volné návrhy.

Usnesení:

1.Čten a schválen protokol předešlé schůze.

2. K návrhu p. kpt. Vojtíška jednohlasně dán souhlas ku zřízení pobočky při čtvrté třídě obecní školy v Klecanech v tom předpokladu, že pobočka nebude se nově stavěti, nýbrž, že účelná místnost se najme.

3. Jelikož volných návrhů nebylo, prohlašuje zástupce starosty p. V. Vlasák schůzi za skončenou.

J. Zapotil, V. Vlasák, V. Krejza,  J. Šubrt, A. Šefl, J. Zikmund, Fr. Vojtíšek, M. Nováková, E. Maternová 

 

Protokol sepsaný o schůzi obecní rady, konané dne 25. října 1919 o 6 hod. večerní za přítomnosti všech členů.

Pořad:

Jednání s p. Tomášem Vilímem, kovářem ve Větrušicích za příčinou odevzdání cest, dosud neupravených, do statku veřejného na rozparcelovaném pozemku, kterým povolen rozparcelovati na místa stavební byl dle protokolu ze dne 13. dubna 1902. Pan Tomáš Vilím se zavazuje a podpisem svým stvrzuje, že vrchní hlavní ulici, která jest od ulice první až k ulici třetí dlouhá 145,5 m, odevzdá do veřejného statku na své útraty až k cestě, vedoucí z obce směrem k háji, kterážto ulice se tak prodlouží přes jeho celou zahradu a tím není závazná délka 145,5 m. Pozemek přes zahradu p. Vílíma vedoucí zavazuje se týž zdarma postoupiti. Obec nevzdává se nároků na to, že p. Vilím ulice tyto nákladem svým upraví.

T. Vilím, J. Zapotil, J. Šubrt,  V. Vlasák, L. Machačko - starosta

 

Protokol

sepsaný o schůzi (mimořádné) obecního zastupitelstva, odbývané dne 1. listopadu 1919 o 11 h. dop. za přítomnosti 10 členů a sice:

L. Machačka, V. Vlasák, J. Zapotil, Jos. Šubrt, Jos. Vojtíšek, Jos. Šarboch, T. Vilím, Jos. Zikmund, Em. Maternová, M. Nováková

Usneseno:

1. Čten a schválen protokol z předešlé schůze.

2. Pan starosta sděluje, že sněhová pohroma, dostavivší se v noci 30. října t.r. poškodila značně obecní stromy u pěšinky směrem k Vltavě. Stromy ještě mají husté koruny, plno zeleného listí a na listnatých větvích sníh navrstvil se tak, že neodolaly tíži sněhu a mnoho se jich ulámalo. Svolal proto na rychlo dnešní mimořádnou schůzi obecního zastupitelstva, aby toto rozhodlo, jak s zlámanými větvemi naložiti se má. K návrhu p. Vlasáka, jednohlasně usneseno, aby ulámané větve dány byly zdarma následujícím zdejším občanům: Jos. Veselý, Jan Šarboch, Frt. Materna st., Marie Krejzová, Kat. Šarbochová. Rozdělením větví pověřeni p. J. Šarboch a V. Krejza.  

3. Vyřízeny následující žádosti o dopisy:

a) Dopis okresní správě politické v Karlíně je ze dne 17. října t.r .č.34564 ohledně subskripce na pamětní knihu „Národ legiím“. Usneseno vyhláškou občanskou doporučiti, aby dle možností subskripce se účastnilo, z obecního jmění povoleno pak Kor. 10,-.

b) Ministerstvo národní obrany doporučuje k odebrání časopis „Bratrství“ za roční předplatné Kor. 18,-. Usneseno, aby obec na časopis ten se předplatila s vyhláškou odebírání časopisu doporučiti.

c) „České srdce pro Slezsko“ ve Slezské Ostravě žádá za podporu pro chudé školní dívky ve Slezsku. K návrhu p. Vojtíška usneseno přispěti z obecního jmění obnosem Kor. 50,-.

d) „Masarykova liga proti tuberkulose“ v Praze žádá za finanční podporu, po případě aby obec přistoupila za člena ligy. K návrhu p. Vlasáka usneseno, aby v příštím obecním rozpočtu na roční příspěvek pamatováno bylo.

4. p. V. Vlasák činí návrh, aby v nejbližší době ustavila se obecní obecní finanční komise, což přijato.

J. Zapotil, J. Šubrt, T. Vilím, V. Krejzar, M. Nováková, Fr. Vojtíšek, V. Vlasák, J. Šarboch, L. Machačka, starosta

 

 

Protokol

sepsaný o ustanovující schůzi obecní finanční komise,

odbývané dne 9. listopadu 1919 o 11 hod. dop. za přítomnosti všech členů a sice:
J. Zapotil, Jos. Vojtíšek, V. Fafek, p. Šarboch, Alois Novák, Ant. Šefl

Usneseno:

1. Za nepřítomného starostu zahájil schůzi náměstek p. Vlasák, který vytknul povinnosti a práva obecní finanční komise a doporučil ustavení se komise zvonem předsedy a místopředsedy.

2. K návrhu p. Šarbocha zvolen jednohlasně předseda p. Jan Zapotil. K návrhu
p. Al. Nováka zvolen jednohlasně místopředsedou p. Frt. Vojtíšek.

3. Revidována pokladní kniha o příjmech a vydání obce do konce měsíce října t.r.
a shledán příjem a vydání obce v úplném pořádku.

4. Revidována kniha chudinského fondu a položky v ní do konce měsíce října uvedené uznány za správné.

5. Schváleno usnesení obecního zastupitelstva ze dne 1. listopadu t.r., aby na „České srdce pro Slezsko ve Slezské Ostravě“ z obecního jmění poskytnut byl dar v obnosu Kor. 50,-.

6. K návrhu předsedy usneseno, aby schůze finanční komise obývány byly počátkem každého měsíce za účelem revize obecních pokladních knih.

J. Zapotil, předseda

Protokol

sepsaný o schůzi obecní rady konané 25. ledna 1920 o 10 hod. dopol.

za přítomnosti všech členů.

Pořad:

1. Žádost p. Jos. Vlasáka nájemce obecního přívozu přes Vltavu za zvýšení převozních poplatků projednána a usneseno podati k Zemské politické správě v Praze žádost za zvýšení převozní sazby jak následuje:

a) Při vztyčení jezu a tudíž při vzduté hladině Vltavy a při sklopeném jezu až do výše + 120 cm nad normálem.

za osobu                                     12 hal.

za velocipéd a osobu                               28 hal.

za trakař nebo kolečko            12 hal.

za kus drobného dobytka       12 hal.

b) Při sklopném jezu o stavu vody od + 120 do 200 cm nad normálem.

za osobu                                     16 hal.

za velocipéd a osobu                              40 hal.

za trakař nebo kolečko            16 hal.

za kus drobného dobytka       16 hal.

2. Ohledně tří slabomyslných členů rodiny Vagnerovy č. p. 24 ve Větrušicích usneseno podati k soudci žádost, aby prohlášeni byli za nesvéprávné osoby.

 

J. Zapotil, Josef Šubrt, Václav Vlasák, Ludvík Machačko, starosta

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,

konané dne 22. února 1920 o 9 hod. dopol. za přítomnosti 10 členů a sice:

starosta L. Machačko, V. Vlasák, Jan Zapotil, Jos. Šubrt, Mar. Nováková, Jos. Šarboch, Tom. Vilím, Frt. Vojtíšek, Václ. Krejza, Ant. Šefl.

 

Pořad:

1. Čtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Žádost Jos. Macháčka za odprodání obec. pozemku.

3. Žádost Anny Šarbochové za chudinskou podporu.

4. Žádost Kat. Šarbochové za příjmutí do obce.

Usnesení:

1. Čten a schválen protokol z předešlé schůze obec. zastupitelstva.

2. Žádost Frt. Machačka za odprodání obec. pozemku neb najmutí obec. pozemku za čís. pop. 26 se jednohlasně zamítá.

3. Žádost pí Anny Šarbochové č. pop. 18 za chudinskou podporu podporu od 1. ledna 1920 se vyhovuje obnosem K. 5,- měsíčně..

4. Žádosti pí Kat. Šarbochové za přijmutí  do svazku obce se vyhovuje.

Volné návrhy:

Vzhledem ku usnesení obecní rady ze dne 25. ledna 1920 činí p. V. Vlasák návrh, aby na základě lékařského dobrozdání p. V. Fischera z Klecan, ve kterém prohlašuje

                Marii Vagnerovou, 50 r. starou, do Větrušic patřící

                Josefa Vagnera, 48 r. starého, do Větrušic patřící

                Ant. Vagnera, 41 r. starého, do Větrušic patřící

za slabomyslné, podána byla okresnímu soudu v Karlíně žádost za úřední prohlášení jmenovaných za osoby nesvéprávné , což jednohlasně přijato.

p. Jos. Šarboch činí návrh, aby obecní cesta k háji místy byla vyštěrkována, pak aby pěšinka ku obec. pumpě kolem zahrady  p. V. Ajma byla vyopravena, což přijato.

 

J. Zapotil, J. Šubrt, Ant. Šefl, T. Vilím, V. Krejza, J. Šarboch, Fr. Vojtíšek, M. Nováková, V. Vlasák, starosta L. Machačko

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 29. února 1920 o 9 hod. dopol. za přítomnosti 11 členů a sice:

starosta L. Machačka, Jos. Šubrt, M. Novákovi, Em. Maternová, J. Zapotil, Jos. Šarboch, Tom. Vilím, Ant. Šefl, Jos. Vojtíšek, V. Krejza, Jos. Zikmund.

 

Pořad:

1. Čtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Vyřízení přípisu  okres. polit. správy v Karlíně ohledně zřízení desinfekční místnosti pro onemocnělé nemocemi nakažlivými.

3. Propuštění převozníka p. Jos. Vlasáka z Libčic ze smlouvy nájemné a přijmutí převozníka nového.

4. Volné návrhy.

Usnesení:

1. Čten a schválen protokol z předešlé schůze obec. zastupitelstva.

2. Za místnost desinfekční pro onemocnělé nakažlivými nemocemi ustanoven byt hajného u p. J. Zapotila v sušárně.

3. Nájemce obecního přívozu p. Jos. Vlasák z Libčic jest nucen převzíti přívoz
u Libčic na místě svého nemocného bratra a žádá proto, aby z nájmu propuštěn byl. Žádosti jeho bylo vyhověno.

O nájmu obecního přívozu se ucházejí: Jos. Novák č. 43 a V. Pokorný č. 35 ve Větrušicích, Zonla z Máslovic a Holeček z Letek. Jednohlasně usneseno, aby přívoz p. V. Pokornému pronajat byl. Přítomnému p. V. Pokornému přečtena smlouva
o nájmu, která s ním uzavřena bude, s jejím obsahem on úplně souhlasí.

4. p. Šefl si stěžuje, že v ulici od jeho obytného stavení směrem nahoru se písek vykopává a tím ulice neschůdnou se činí a žádá, aby tomu zamezeno bylo.

 

Podepsáni: J. Zapotil, Josef Šubrt, Antonín Šefl, Tomáš Vilím, František Vojtíšek, Václav Krejza, Marie Nováková, Emilie Maternová

 

Zápisník

sepsaný o volbě honebního výboru, která se konala dne 29. února 1920 v místnosti obecního úřadu ve Větrušicích.

Starosta obce pan Ludvík Machačka zahájil jednání o volbě honebního výboru a připomíná, že je třeba zvolit 3 členové výboru, kteří pak ze sebe zvolí starostu, na dobu šest roků, kterážto doba poíná dne 1. února 1921 a končí dne 31. ledna 1927.

Tato společná honitba skládá se ze 13ti zájemníků se 27 hlasy a sice:

 

Jan Zapotil - 3 hlasy

Václ. Zikmund - 1 hlas

Alois Novák - 7 hlasů

Anna Chlumská - 3 hlasy

Tomáš Vilím - 1 hlas

Antonín Novák - 5 hlasů

Josef Šarboch - 1 hlas

obec - 6 hlasů

 

CELKEM HLASŮ - 27

 

 

Starosta připomíná, že jest  přítomný dostatečný počet voličů a přikročuje se k volbě samé. Pan Zapotil činí návrh, aby se volba provedla oklamaci, o návrhu nechává starosta hlasovat a návrh se jednohlasně přijímá. Do výboru navrhuje pan Zapotil následující pány Novák Alois č. p. 6, Novák Antonín  č. p. 13 a Vilím Tomáš č. p. 8. Starosta dává o navržených hlasovat a návrh se jednohlasně přijímá. Na otázku, zda-li volbu přijímají, prohlašuje, že ano.

Dále přikročeno k volbě starosty. Pan Novák Antonín navrhuje, aby se volba starosty provedla též oklamaci a navrhuje za pana starostu Tomáše Vilíma.

Starosta nechává o návrhu hlasovat a návrh se jednohlasně přijímá.

Pan Vilím volbu přijímá a děkuje za důvěru a připomíná, že přijímá zase úřad, který již jednou zastával. Starosta obce připomíná nově zvolenému výboru, že mu připadá úkol, aby dnem 1.7.1920 znovu tuto honitbu pronajal.

Tím volba skončena a o provedení jejím protokol sepsán.

Tomáš Vilím, Ludvik Machačka - starosta

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,

konaného dne 6. 3. 1920 v 5 hod. odpol. za přítomnosti členů a sice: starosta L. Machačka, V. Vlasák, V. Krejza, Em. Maternová, Karl. Nováková, J. Zapotil, Jit. Vojtíšek, T. Vilím, Ant. Šefl, Jos. Šubrt.

 

Pořad:

1. Čtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Usnesení o holdu prezidentu Masarykovi za příčinou jeho 70ti letých narozenin.

3. Volné návrhy.

Usnesení:

1. Čten a schválen protokol z předešlé schůze obec. zastupitelstva.

2. Usneseno jednohlasně, aby ku 70ti  letým narozeninám prezidenta Masaryka zaslán byl tento telegram: „Tvůrci naší republiky, prezidentu Masarykovi ku jeho 70ti letým narozeninám projevuje obecní zastupitelstvo obce Větrušice, okr. Karlín, svá nejoddanější blahopřání“.

3. Ku přípisu okr. správy politické v Karlíně čís. 7479 ze dne 22. února k návrhu p. Vlasáka jednohlasně usneseno, aby při zabrání čili vyvlastňování pozemků u velkostatku pamatování bylo na to, aby se zároveň zabral pozemek na tělocvičnu.

 

 starosta L. Machačka, V. Vlasák, V. Krejza, Em. Maternová, Karl. Nováková, J. Zapotil, Jit. Vojtíšek, T. Vilím, Ant. Šefl, Jos. Šubrt

 

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 21. dubna 1920
o 7 hod.večer, za přítomnosti členů a sice: V. Vlasák, J. Zikmund, J. Šarboch,

Em. Materová, M. Nováková, V. Krejza, Fr. Vojtíšek, T. Vilím, A. Šefl, J. Šubrt,

L. Machačka, starosta obce.

Pořad:

1. Čtení a schválení protokolu z poslední schůze ob. zast.

2. Žádost Kapitoli Vyšehradské ze povolené novostavby.

3. Zavěšení louče vedle domu na návsi.

4. Volné návrhy.

Usneseno:

1. Protokol přečten, schválen, podepsán.

2. Usneseno, aby povolení ke stavbě semenářské stanice Kapitole Vyšehradské bylo dáno za následujících podmínek:

a) Když Kapitola Vyšehradská jako majitelka této stavby odevzdá potřebné pozemky v plné délce a v plné šíři tak, jak v situačním plánu naznačeno jest, úplně zdarma a na své útraty do veřejného statku bezzávadně a v každé době jakmile toho veřejný zájem vyžadovati bude bez průtahů odevzdá.

b) Prozatimně se Kapitule Vyšehradské povoluje, aby celý blok, na kterém stavba státi bude, ohradila prozatímní hradbou podle dosavadních čar. Hradba tato nesmí však býti zděná, může býti pouze jako ohrada provizorní tj. drátěné pletivo nebo dřevěné, a neb živý plot. Povolení toto dá se jen v tom případě, když s tím projeví souhlas okresní správní komise.

c) Jakmile veřejné zájmy toho budou vyžadovati, musí Kapitola Vyšehradská na rozkaz obecního úřadu tyto hradby posunout na své útraty do regulačních čar, a to beze všech průtahů. Dále jest povinna a na své útraty zřídit podél regulačních čar dva metry široký vyštěrkovaný a napovrch pískem posypaný chodník.

3. Obecní zastupitelstvo se proti zavěšení louče zásadně nestaví a nechává to na vůli interesentu, jak se usnesou při komisi dne 22. dubna t. r.

Podepsáni: Václav Vlasák, Josef Zikmund, Emilie Maternová, František Vojtíšek, Josef  Šarboch, Tomáš Vilím, Antonín Šefl, Josef Šubrt, Ludvik Machačka, starosta obce

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 21. dubna 1920
o 7 hod.večer, za přítomnosti členů a sice: V. Vlasák, J. Zikmund, J. Šarboch,

Em. Materová, M. Nováková, V. Krejza, Fr. Vojtíšek, T. Vilím, A. Šefl, J. Šubrt,

L. Machačka, starosta obce.

Pořad:

1. Čtení a schválení protokolu z poslední schůze ob. zast.

2. Žádost Kapitoli Vyšehradské ze povolené novostavby.

3. Zavěšení louče vedle domu na návsi.

4. Volné návrhy.

Usneseno:

1. Protokol přečten, schválen, podepsán.

2. Usneseno, aby povolení ke stavbě semenářské stanice Kapitole Vyšehradské bylo dáno za následujících podmínek:

a) Když Kapitola Vyšehradská jako majitelka této stavby odevzdá potřebné pozemky v plné délce a v plné šíři tak, jak v situačním plánu naznačeno jest, úplně zdarma a na své útraty do veřejného statku bezzávadně a v každé době jakmile toho veřejný zájem vyžadovati bude bez průtahů odevzdá.

b) Prozatimně se Kapitule Vyšehradské povoluje, aby celý blok, na kterém stavba státi bude, ohradila prozatímní hradbou podle dosavadních čar. Hradba tato nesmí však býti zděná, může býti pouze jako ohrada provizorní tj. drátěné pletivo nebo dřevěné, a neb živý plot. Povolení toto dá se jen v tom případě, když s tím projeví souhlas okresní správní komise.

c) Jakmile veřejné zájmy toho budou vyžadovati, musí Kapitola Vyšehradská na rozkaz obecního úřadu tyto hradby posunout na své útraty do regulačních čar, a to beze všech průtahů. Dále jest povinna a na své útraty zřídit podél regulačních čar dva metry široký vyštěrkovaný a napovrch pískem posypaný chodník.

3. Obecní zastupitelstvo se proti zavěšení louče zásadně nestaví a nechává to na vůli interesentu, jak se usnesou při komisi dne 22. dubna t. r.

Podepsáni: Václav Vlasák, Josef Zikmund, Emilie Maternová, František Vojtíšek, Josef  Šarboch, Tomáš Vilím, Antonín Šefl, Josef Šubrt, Ludvik Machačka, starosta obce

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 16. 5. 1920

o 9 hod. dop. za přítomnosti členů a to p. Vác. Vlasák, T. Vilím, 

J. Zikmund, Fr. Vojtíšek, J. Šarboch, E. Maternová, A. Šefl, J. Šubrt

a star. L. Machačka

 

Starosta zahájil schůzi, přivítal přítomné členy a připomíná, že jest z dvanácti členů obecního zastupitelstva přítomno 9 a že jest kompetentní usnášení denního pořádku, který jest následující.

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Schválení obecních a chudinských účtů za r. 1919.

3. Schválení obecního a chudinského rozpočtu na rok 1920.

4. Volné návrhy.

Usneseno

1. Protokol z minulé schůze přečetl Josef Šubrt. Starosta se táže přítomných, nečiní-li žádných námitek proti přečtenému protokolu. Námitek se žádných nečiní, nechává starosta v protokolu hlasovat, který se jednohlasně  schvaluje.

2. Přikročeno k projednání obecních účtů za rok 1919. Starosta připomíná, že proti těmto účtům, které byly 14 dnů k veřejnému nahlédnutí vyloženy, žádné námitky ze strany občanstva učiněny nebyly.

Vacl. Vlasák navrhuje, aby se celý účet bedlivě prozkoumal a celý na jednou schválili a to proto, jak rada obecní i finanční komise oddíl po oddílu za správný shledala. Návrh tento byl jednomyslně přijat a přikročeno k prozkoumání obecního úřadu.

Josef Zikmund přečítal položku za položkou, které byly řádně doloženy v každém oddílu zvlášť, což ostatní členové pozorně sledovali a nechali si některé podrobnosti od starosty zvláště vysvětlit. Když byl celý účet přečten, dává starosta hlasovat o tomto účtu, který se jednohlasně schvaluje.

Příjem   K. 472.152

Vyd.       K. 355.070

Zbývá   K. 117.082

Rovněž Josef Zikmund přečítá účtů chudinských za rok 1919, který se po bedlivém prozkoumání jednohlasně schválilo.

Celkový příjem:                 K. 1.129,68

Celkové vydání:                                K. 1.013,72

Na hotovosti zbývá                         K.    115,96

Obecní pokladně půjčených         K.    600,00

Úhrnem                                              K.    715,96

3. Přikročeno k projednání obecního rozpočtu na rok 1920. Starosta připomíná,  že přebytku z roku 1919, který jest K. 1170,82, nelze považovat, že se užije na úhradu výdajů za rok 1920, nýbrž se ho užije k zaplacení dluhů, které nebyly v r. 1919 zaplaceny. Jak v rozpočtu uvedeno jest. Josef Zikmund přečítá položky v rozpočtu uvedené jednu za druhou a ostatní členové bedlivě to sledovali.

Celková spotřeba na rok 1920 se jeví         K. 6.111,63

Celková úhrada jest                                        K. 1.718,75

Jeví se schodek                                                 K. 4.392,88

Starosta nechává v tomto rozpočtu hlasovat, který jednohlasně schvaluje.

Jednomyslně bylo usneseno, aby tento schodek uhradil se 36% přirážkou k dani činžovní předepsané v obci K. 226,92, která vynese K. 81,6

110% přirážku k ostatním daním výjma daně z příjmu v obci předepsaných K. 3.919,36, která vynese K. 4.311,19 a tím bude úplně celý schodek krytý.

Dále bylo přikročeno k projednání rozpočtu chudinského na rok 1920. Josef Zikmund přečetl položky spotřeby, jakož i položku úhrady, což bylo rovněž ostatními členy náležitě zkoumáno a shledáno, že spotřeba chudinského rozpočtu na rok 1920, jeví se K. 648,50. Úhrada proto jest zbytek z roku 1919 tj. K. 715,96. Starosta nechává o tomto rozpočtu hlasovat, který se jednomyslně schvaluje.

Starosta ku konci připomíná, že ze strany občanstva proti rozpočtu obecnímu ano proti rozpočtu chudinskému žádné námitky učiněny nebyly.

4. Starosta předkládá výnos od okresní správy politické, v kterém se obci ukládá, aby zakoupila soubor zákonů a publikací za obnos K. 15, což jednohlasně přijata.

Obecnímu poslu Josefu Veselému  na jeho žádost k návrhu V. Vlasáka usneseno, aby mu zvýšila služba pro celý rok z K. 150 na K. 200 pro tento rok. Usnesení toto bylo jednomyslné. Tím byl denní pořádek vyčerpán a schůze skončena.

Václav Vlasák, Fr. Vojtíšek, Josef Šubrt, Emilie Maternová, Antonín Šefl, Josef Šarboch

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,

konané dne 15. července 1920

o 7. hodině večerní za přítomnosti členů a sice:

L. Machačka, Marie Nováková, Emilie Maternová, Tomáš Volím, Jan Zapotil, Václav Vlasák, Josef Šarboch, Josef Šubrt, Josef Zikmund, Václav Krejza, František Vojtíšek, Antonín Šefl

Pořad:

1) Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2) Stanovení podmínek pro nájem obecních pozemků na dobu 6ti roků.

3) Žádost obce Postřižína za přijetí Václava Pokorného do svazku obce zdejší.

4) Žádost Barbory Svobodové za přijetí do svazku obce zdejší.

5)  Žádost okresního sboru Osvětového v Karlíně o příspěvek.

6) Volné návrhy.

Usneseno:

1. Přečten a schválen protokol z předešlé schůze.

2. Jednohlasně usneseno, aby obecní pozemky byly pronajaty za následujících podmínek.

a) Pronájem obecních pozemků jest  na dobu 6ti roků po sobě jdoucích a sice od 1. října r. 1920 do 30. září r. 1926, právo dražební má každý občan, který v obci Větrušické má řádné bydliště a samostatnou rodinu, právo má na pronájem jednoho dílce.

b) Nájemce musí platit ročně předem a každý nájemce, který učiní nejvyšší podání jest z každé koruny povinen platit 1% a kolkový poplatek.

c) Obec sobě vyhrazuje, že každý nájemce musí si nejméně jednou za tři roky pozemky hnojiti, a z pole žádnou hlínu odvážeti a nárok na příjem z honitby žádný nemá.

d) Vpádu živelné pohromy, jako kroupy, velká voda, strhání a vymletí strouhy nebeře obec žádný závazek.

e) V pádu, kdyby obec, kterýkoliv dílec potřebovala, jak ku stavbě neb k jinému účelu jest každý nájemce bez průtahu tento dílec postoupiti proti náhradě, kterou svolaná komise obecního zastupitelstva určí, proti unesení není žádného dalšího odvolání.

f) V případě, že by obec v tomto 6ti letí chtěla na pozemcích stromoví vysázet, jest nájemce povinen bez veškeré náhrady k tomuto svolení dáti.

g) U dílce č. 5 u domku č. p. 36 nechá se směrem dolů ke spodním dílcům pěšina v šíři. Taktéž se ponechá pěšina v šíři 1 m u spodní meze dílců čísla 4 až 8 k užívání těm, kteří dílce najmuty mají.

h) V pádu, že by nájemce chtěl najmutý dílec přenechati na jinou osobu, jest k tom potřeby svolení obecního zastupitelstva. 

i) Konečné právo komu vydražený dílec pronajmut bude, ponechává si obec ku svému rozhodnutí.

j) Majiteli domku č. p. 36 se nedovoluje mezi dílcem č. 1 a 2 žádný zvláštní vchod směrem dolů k pěšině.

k) Živý plot u dílce, část směrem k pozadí č. p . 26, posune se asi 1½ níže tak, aby mezi zahrádkou p. Václava Vlasáka a dotyčným dílcem stála cesta způsobylá  k chození a jízdě.

l) Žádný z pronajímatelů dílců nemá nároků na trávu u svého pronajatého dílce než 1 m.

3. Václav Pokorný jest jednohlasně přijat do svazku obce zdejší.

4. Barbora Svobodová jest jednohlasně přijatá do svazku obce zdejší.

5. Na návrh pana Jana Zapotila jednohlasně odhlasováno bylo okresnímu sboru Osvětovému v Karlíně věnovati 50 Kč.

6. Pan Josef Šarboch navrhl, aby se pumpa u Holmanů opravila. Pan Josef Šarboch opravu dle příležitosti sám udělá.

Tímto skončeno a podepsáno.

Josef Šubrt, Antonín Šefl, Tomáš Vilím, Emilie Maternová, Václav Kejza, Josef Šarborch, Václav Vlasák, Marie Nováková, J. Zapotil

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 9. října 1920 o 6té hod. večerní, za přítomnosti členů a sice pánové Václav Vlasák, Josef Šubrt, Antonín Šefl, Tomáš Vilím, Marie Nováková, Emilie Maternová, Václav Krejza, Ludvík Machačka

Pořad:

1. Čtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Válečná půjčka.

3. Přijmutí nového posla.

4. Žádostí Fr. Váchy a Jos. Kohoutkové za přijetí do svazku obce zdejší.

5. Volné návrhy.

Usneseno:

1) Protokol přečten a schválen.

2) 75% na Válečnou půjčku tj. 1.200 Kč jednohlasně schválena.

3) Josef Novák zvolen jednohlasně za obecního posla.

4) Fr. Vácha a Jos. Kohoutková jednohlasně přijmuty do svazku obce.

5) Poplatek v chudobinci v Počernicích se jednohlasně zamítá.

Tímto skončena a podepsána.

Marie Nováková, Emilie Maternová, Antonín Šefl, Václav Krejza, Tomáš Vilím, Josef Šubr, Václav Vlasák, Ludvik Machačko - starosta

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecní finanční komise odbývané dne 18. 10. 1920 v 6 hod. večerní za přítomnosti 4 členů a sice: Jan Zapotil, Fr. Vojtíšek, Matěj Šarboch, Ant. Šefl.

Usneseno:

Obec Větrušice má válečných půjček rakouských za obnos Kor. 1600,- Na novou státní půjčku naší republiky možno upsati rakouské válečné půjčky s přidáním 75% na hotovosti, tedy u obce naší Kor. 1.200,-.

Usneseno, aby obnos tento z obecního jmění na státní půjčku upsán byl již z toho důvodu, že na cesty obecní paušalováno bylo Kor. 1000,- oprava cest však provedena býti nemohla.

J. Zapotil, Ant. Šefl, Fr. Vojtíšek, Matěj Šarboch

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 9. listopadu 1920 o 7.  hodině večerní, za přítomnosti a sice: starosta Ludvík Machačka, Marie Nováková, Emilie Maternová, Tomáš Vilím, Jan Zapotil, Václav Vlasák, Josef Šarboch, Josef Šubrt, Václav Krejza, Antonín Šefl, Frant. Vojtíšek, Josef Strakatý

1) Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2) Žádost obce Sázavy k obci zdejší, aby přijala za příslušníka Antonína Krále.

3) Volné návrhy.

Usneseno:

1) Protokol přečten a schválen.

2) Žádost obce Sázavy za přijetí Antonína Krále za příslušníka do zdejší obce se jednohlasně zamítá proto, že není k tomu právního důvodu.

3) Pan Antonín Šefl upozorňuje, že na obecní pumpě jest kryt ve špatném stavu, že by nutně potřeboval obnovu a navrhuje, aby se co nejdříve tak stalo, což jest vzato na vědomí.

Tímto skončeno a podepsáno.

Šubrt Josef, Frant. Vojtíšek, Josef Strakatý, Emilie Maternová, Václav Krejza, Tomáš Vilím, Václav Šarboch, Ludvík Machačka, starosta

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 30. listopadu 1920

o 7mé hodině večerní, za přítomnosti a sice: starosta Ludvík Machačka, Marie Nováková, Emilie Maternová, Tomáš Vilím, Václav Vlasák, Josef Šarboch, Josef Šubrt, Václav Krejza, Ant. Šefl, Frant. Vojtíšek, Josef Strakatý .

Pořad:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Zvýšení sazeb za práci kominické.

3. Volné návrhy.

Usneseno:

1) Protokol přečten a schválen.

2) Starosta přečítá přípis od okresní správy politické, kde se obce dotazují, jestli nic nenamítají proti zvýšení sazby za práce kominické a sice za čištění jednoho komína 6kráte do roka 12 K a za 12kráte do roka 16 K, sazba tá se obecním zastupitelstvem jednohlasně zamítá, poněvadž neodpovídá výdělku jiného živnostníka. Tak jednohlasně usneseno bylo podat proti zvýšení sazby ohražení okresní správě politické v Karlíně.

Tímto skončeno.

Podepsáni: Josef Šubrt, Václav Vlasák, Emilie Maternová, František Strakatý, Josef Šarboch, Ludvík Machačka, starosta

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 2. ledna 1921 o 9té hodině dopolední, za přítomnosti členů a sice: starosta Ludvík Machačka, Marie Nováková, Emilie Maternová, Jan Zapotil, Václav Vlasák, Josef Šarboch, Josef Šubrt, Václav Krejsa, František Vojtíšek, Josef Strakatý.

Pořad:

1. Čtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Zvolení jednoho člena do školní rady.

3. Žádost Marie Ventové za přidělení aprovizace do prodeje.

4. Volné návrhy.

 Usneseno:

1) Protokol přečten a schválen z předešlé schůze.

2) Za člena místní školní rady v Klecanech zvolen jednohlasně pan Václav Krejza, zedník z č.p. 62.

3) Ku žádosti p. Marie Ventové za přidělení aprovizace do prodeje usneseno, že státi se tak nemůže z toho důvodu, že neplatí daň živnostenskou.

4) Na polévkový ústav v Klecanech povoleno K. 200,-

5) Na pokračovací školu živnostenskou v Klecanech pro rok 1921 povoleno K 500,-

6) Na obecní knihovnu povoleno z obecních peněz K 200,-, od okresní správní komise v Karlíně došla subvence K 200,-.  Celkem K 400,-, za které usneseno knihy zakoupiti.

7) K návrhu p. Vlasáka pana Vlasáka usneseno, aby cesty v obci blátem zanesené byly seškrabány, zvláště od p. Fafky k rybníku.

Tímto skončeno.

J. Zapotil, Josef Šubrt, Josef Šarboch, Antonín Šefl, Emilie Maternová, Marie Nováková, Václav Vlasák, Ludvík Machačko, starosta

 


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko