Staré zápisy ze zasedání místního výboru

zveřejněno: 13.11.2012     rubrika: Historie

Náš kronikář pan Vocásek připravil první dochované zápisy zasedání místního výboru.

 

PROTOKOLY MÍSTNÍHO VÝBORU VE VĚTRUŠICÍCH

 

Nejstarší dochovaný protokol místního výboru ve Větrušicích je uveden v knize protokolů ze dne 17.března 1881.

V protokolu uvedeno jest:

1/ schválení účtu a chudé pokladny za rok 1880

2/ schválení rozpočtu na rok 1881

3/ mnoho-li se má za vydání dobytčího pasu pro chudý obce Větrušické žádati

4/ volné návrhy

Načeš se přítomný místní výbor usnesl:

 1. účty se prozkoumaly a bez námitek schválily a podepsaly
 2. rozpočet se pro rok 1881 schválil na sirotky Rozálie a Karla Novákovi
 3. se usneslo, by se požadovalo za vydání dobytčího pasu 20 korun na chudý
 4. volné návrhy – bylo usneseno, že se nezákonitě dělají porážky a vybírají přirážky jen v hořejších číslech, tak se mají porážky dělati na všechna čísla a za všechny živnostní daně, co zákon vyžaduje

Když nic více připamatováno nebylo, tím se protokol skončil a podepsal.

Josef Novák – starosta

Václav Čermák, Jakub Neumann, Václav Novák - obecní radní

Protokol sepsaný dne 15.října 1881 při sezení místního výboru ve Větrušicích.

Program jest:

1/ zkoumání vydání na pozůstalé sirotky po Josefu Novákovi na čas 1.srpna 1880 až do 31.března 1881.

2/ má-li se udělat rozvrh na tyto sirotky na rok nebo jen do konce roku

3/ skrze obecní žebřík – má-li se dát spravit, neb nechat nový udělat

4/ skrze vozovou cestu vedoucí k přívozu k Libčicům a k Máslovicům

5/ podepsat žádost obce Klíčany skrze novou stavbu silnice vedoucí z Klíčan k Libčicům, má-li se tato žádost podepsat nebo ne

6/ vyřízení žádosti podané na povolení výčepu kořalky Marii Tomsové a Kateřině Neumanové

7/ Volné návrhy

Načež se místní výbor usnesl:

 1. Při prohlédnutí účtu bylo vyplaceno na sirotky od srpna 1881 až do prosince 1881 86 zlatých 23 krejcary, tak že dostane zbytek 8 zl. 73 kr., který se zanese do příjmu 1882
 2. usneseno by se jen do konce roku přirážka na sirotky ustanovila, by od nového roku do rozpočtu tyto výlohy celoročně započítaly
 3. skrze obecní žebřík usneseno bylo nechat udělat nový
 4. ke komisi se mají zúčastniti pamětníci, by svědectví dali

6-proti žádostem skrze výčep kořalky v čísle 10 a 12 se nic nenamítá

7- by se prodala na obec Drasty a Klecany stížnost na okresní výbor skrze špatnou cestu od Klecan do Větrušic

Když nic připamatováno nebylo se protokol skončil a podepsal.

Josef Novák – starosta

Václav Čermák, Jakub Neumann – obecní radní

Protokol sepsaný dne 30.dubna 1883 při schůzi místního výboru ve Větrušicích.

Program jest:

1/ schválit účty obecní a chudý pokladny za rok 1882

2/ schválit rozpočet na rok 1883

3/ zdaliž se má uvésti do pořádku cesta jdoucí skrze, ve kteréžto potřeba nutně vyžaduje

4/ volné návrhy

Načež se přítomný místní výbor usnesl:

 1. účty byly prozkoumány a bez námitek schváleny a podepsány
 2. rozpočet pro rok 1883 se schválil a povolena přirážka 5,5 %
 3. usneseno b
  y se postavila přes katastr obce Větrušické silnice by se dal nalámat kámen a štěrk a vozit se bude dle c.k. daně. Kdo by se snad zdráhal vozit, tak zaplatí za 1m³ na vožení 4 zl.
 4. ve volných návrhách usneseno bylo by se žádal okresní výbor a komisi na cestu od Klecan vedoucí přes pozemky Drastecké obci Větrušice, že je tak spustlá, že na ní není možno jezdit.

Když nic více k připamatování nebylo tím se protokol skončil a podepsal.

Josef Novák – starosta

Václav Čermák, Jakub Neumann, Václav Novák – obecní radní

(pozn. radní se podepsali písmem “kurent” kromě V.Čermáka a starosty)

 

Protokol sepsaný dne 19.února 1884 při schůzi místního výboru ve Větrušicích.

Program jest:

1/prozkoumat obecní účty a chudý pokladny a skrze studánku 1883

2/ schválit rozpočet pro rok 1884

3/ občané dolejší žádají by se jim pronajaly obecní pozemky které ladem leží

4/vyjednat p.Janem Čmerdou skrze zařízení cesty

5/ volné návrhy

Načeš se místní výbor usnesl totiž:

 1. účty za rok 1883 se prozkoumaly a bez námitky schválily a podepsaly. Co se týče účtu ze studánky zbývá 83 krejcary , co jest na dluhu uhraditi Fafkovi
 2. rozpočet na rok 1884 se odložil, až bude v sezení zastoupena kapitola Vyšehradská teprve se nejedná skrze platbu silnice ke Klecanům a vyřídili přípis od okresního výboru zdaliž přistupujeme usnesení okresní komise ze dne 14.února 1884 odbývané na obecním úřadě Drasty.
 3. na žádost dolejších občanů se usneslo by starosta nadělal dílce a projednal ve veřejné dražbě na 7 let.

Protokol zasedání místního výboru odbývaného dne 28.února 1884 u přítomnosti podepsaných.

Program jest:

1/ protokol okresního výboru v Karlíně ze dne 19.února 1884 v příčině silnice od Klecan do Větrušic

2/ vyřízení rozpočtu o příjmu a výloh na rok 1884. Přítomni jsou mimo Václava Čermáka všecky členové místního výboru, jsou tedy schopní k uzavírání .

Když se přítomný oznámil opsati protokolu ze dne 14.února 1884, všecky jedno místně schválil.

3/ Za rozpočet příjmu a vydání byl náležitě vyložen k volnému nahlédnutí řádné písemné poznámky k účtům učiněno. Nebylo místní výbor naplniv ho vydáním převzatým na zřízení silnice z Klecan do Větrušic jednomyslně ho schválil s tím, aby byl předložen prostřednictvím obecního výboru Klecanského k zastupitelstvu okresnímu ke schválení.

Tím schůze skončena.

Podepsáni:

Dr.Mikuláš Karlach – zástupce kapitoly Vyšehradské

Josef Novák – starosta

Markus Neumann

Václav Novák

Napsáno červeným inkoustem:

To jsou protokole sepsané za zasedání místního zastupitelstva obce Větrušické pokavád byla spojena s obcí Klecanskou až do 31.prosince 1884. Za úřadování místního starosty Josefa Nováka.

Vážení čtenáři – občané Větrušic,
v minulém roce (2002) jsem Vás v našem časopise “Větrušák” seznámil s prvními zapsanými “Protokoly” naší obce, dokud ještě nebyla uznána samostatnou obcí - do té doby byla řazena do svazků obcí pod obcí Klecany.
V letošním roce budete seznámeni s činností v obci po roce 1900, jak je uvedeno v dosud zachovalé knize zápisů o činnosti obce v minulém století.
Starostou obce byl v té době pan Josef Novák, rolník z čp.4 a členy obecního zastupitelstva byli pánové Jan Novák, Josef Čmerda, Václav Čermák, Václav Krejza, Jan Šarboch, Tomáš Vilím, Adolf Neumann, Jan Zapotil (nájemce velkostatku).
J.Vocásek, kronikář obce

Protokol sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva obce Větrušické konaného dne 26.ledna 1902.

Na programu jest:

 

 • projednat pohledávku okresní školní rady

   

   

 • projednat pohledávku pana ing.Pulce

   

   

 • projednat pohledávku města Prahy za Marii Ulrychovou

   

   

 • projednat obecní pohledávku Fr.a M.Ventových

   

   

 • prozkoumat a schválit obecní rozpočet na r.1902

   

   

 • projednat vyzvání p.Josefa Klimenta stran obecní studny

   

   

 • projednat skrze nedoplatek bývalého starosty Josefa Nováka

   

   

 • volné návrhy

   

 

Co vyřízeno:

 

 • Obecní zastupitelstvo se usneslo jednohlasně, by starosta ještě došel ke okresní školní radě, od kterého roku jest pozůstalý dluh.

   

   

 • Obecní zastupitelstvo se usneslo, že při odevzdání regulačních plánů jest obec povinna zaplatit, když budou schváleny od příslušných úřadů. Ostatní obnos zaplatí obec ihned, jak pan ing. předloží skutečný účet.

   

   

 • Obecní zastupitelstvo se usneslo, by starosta došel ku městské radě se žádostí, aby nám byly uděleny lhůty na čtyři roky.

   

   

 • V záležitosti Fr. a M. Ventových se usneslo obecní zastupitelstvo jednohlasně, aby dluhující obnos zaplatili i s úroky.

   

 •     5 a 6 se odročuje

   

 • Pan Jan Zapotil navrhuje, by se zvolila tříčlenná komise. Návrh se jednohlasně přijímá a jsou zvoleni: pan Neumann, Jan Novák,rolník, Jan Novák, tesař.
 •  

      8.  Pohledávka pana bývalého starosty 131 korun a 66 haléřů jsou vyrovnány stvrzenkami.

 

    9. Žádost Marie Klimentové byla jednohlasně přijmutá a obecní zastupitelstvo se  usneslo  na  přídavek dvou korun měsíčně a poněvadž se nám jmění chudinského nedostává na hotovosti, usneslo se obecní zastupitelství, že se prodá státní dlužní úpis i kupony čísla 25.142. Ku prodeji se ustanovuje obecní starosta Karel Fafek.

 

Volné návrhy:

 

 • Navrhuje pan Jan Novák, tesař, by byla zvolena tříčlenná komise na cestu dolejší obce, na udržení pořádku.

   

   

 • Žádost pana Biňovce se poukazuje skrze Františka Veselého, že mu udělal senkrovnu při jeho stavení, že jemu udržující se močůvka promáčí zdivo. Zvolí se na žádost tříčlenná komise, a to jsou pánové Jan Novák, rolník, Jan Novák, tesař a Josef Kliment.

   

 • Skončeno a podepsáno

  Karel Fafek,starosta a 7 členů zastupitelstva

  Protokol sepsaný dne 13.května r.1905 v 10 hodin dopoledne

  u přítomnosti členů obecního zastupitelstva

  p.Tomáš Vilím, I.radní, p.Josef Novák,II.radní, páni J.Zapotil,Strnad, Neuman, M.Šarboch, p.Novák a Jos.Vlasák.

   

  Na programu jest:

  Na upozornění okresního výboru, skrze za vhodné uznání J.J.knížete Jiřího z Lobkovic, nejvyššího maršálka království Českého, by jmenován byl čestným občanem zdejší obce.

  Usneseno z osmi hlasů přítomných, 7 hlasů uznalo J.J.knížete Jiřího Lobkovice, nejvyššího maršálka království Českého, by jmenován byl čestným občanem zdejší obce.

  Jeden hlas nesouhlasí s tímto návrhem.

  Tím skončeno a podep

  sáno a zaslán následující telegram ve 12 hod, v poledne.

 

 

“Jeho jasnosti nejvyššímu maršálkovi Jiřímu z Lobkovic v Praze.

Obecní výbor zvolil v dnešní slavnostní schůzi Vaší Jasnost čestným občanem obce Větrušice.

Tomáš Vilím”

 

Jan Novák nesouhlasí. Ostatn

ích 7 zastupitelů obce souhlasí.

 

Protokol sepsaný dne 3.prosince 1905 o 10 hodině dopoledne

za přítomnosti p.Tomáše Vilíma, I.radní a 7 členů obecního zastupitelstva

Na denním pořádku jest:

 

 • jednoho zástupce do místní školní rady v Klecanech.

   

   

 • žádost školn
  í rady o opravy obecní školy v Klecanech

   

   

 • zvolení 3členů zastupitelstva k vykonání místní prohlídky a vyplnění tiskopisu

   

   

 • volné návrhy

   

 

 

Co učiněno:

 

 • Zvolen za zástupce do místní školní rady v Klecanech pan A.Strnad – schválen jednohlasně.

   

   

 • Na žádost místní školní rady o opravě obecní školy v Klecanech, udělená podpora 30 korun z obecní pokladny.

   

   

 • K vykonání místní prohlídky jsou zvoleni páni Josef Novák, Antonín Novák, Josef Vlasák.

   

   

 • Ve volných návrzích navrhuje p.Zapotil, by se cesta k rybníku upravila ihned, by byla sjízdná. Tomáš Vilm navrhuje, aby byl přijmut ponocný. Což se přijímá na dobu 4 měsíců od dne 5.prosince počínaje. Ustanovuje se poplatek 60 korun a má se dáti oběžník, vezme-li to někdo laciněji, pod následující podmínkou: ponocovati musí každou h
  odinu od 9 do 4 hod. do rána, při čemž musí každou hodinu projít celou obec.

   

 

Ve volných návrhách navrhuje Matěj Šarboch, by byl vyloučen zemský maršálek kníže Jiří Lobkovic, co čestný člen obce Větrušické, což jest přijmuto a nařízeno obecnímu radnímu Tomáši Vilímovi, by dal do všech redakcí (Národní listy, Politika, Právo lidu) následkem protivení se českému národu při jednání o všeobecném právu hlasovacím.

 

Dále navrhuje Matěj Šarboch, aby se v obecním domku dvorek vyvýšil, by voda ze střechy neškodila domku a ani zdi Šarbochovi, jak je usneseno dříve dne 1.ledna 1905-

 

S tím protokol skončen a podepsán

 

Tomáš Vilím, I.radní Adolf Neumann Jan Zapotil Matěj Šarboch

Jan Novák, II.radní Alois Strnad Josef Vlasák

 

 

Protokol sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 4.2.1912 za přítomnosti: starosta V.Fafek,  J.Zapotil,Matěj Šarboch, Jan Novák, Frant. Veselý, Adolf Neumann, Josef Šarboch

Program:

I.   Přečtení protokolu z poslední schůze  a jeho podepsání.

II.   Účty za rok 1911 a rozpočet na rok 1912.

III.Účty byly po přehlédnutí všech dokumentů schváleny a kolováním všem k podpisu podány k podepsání.

Příjem vykazuje  3.715 Korun  68 krejcarů
Vydání vykazuje 2.860 Korun  59 krejcarů
Schodek  se jeví 1.924  Korun 76 krejcarů
Usneseno hraditi schodek 55% obecní přirážkou. 

Volné návrhy: P.Zapotil podal návrh, by byly zasázeny lípy podle silnice, kterýžto návrh byl schválen.

Skončeno a podepsáno

Protokol sepsaný 1.3.1912 za přítomnosti 6 členů obecního zastupitelstva
Program:

I. Usnášení ohledně stavby domku Antonína Nováka.

II.Usneseno jednohlasně žádati okresní výbor o zrušení projektované cesty přes parcelu 148/1

Skončeno a podepsáno

Protokol sepsaný u obecního úřadu ve Větrušicích dne 15.5.1912 při schůzi svolané obecním starostou Václavem Fafkem. Přítomni: Adolf Neumann, Jan Novák, Josef Šarboch, Matěj Šarboch, Tomáš Vilím, Jan Zapotil

Program:

I.    Přečtení a podepsání protokolu ze dne 24.3.1912

II.   Stížnost pana F.Venty.

III.  Žádost Antonína Nováka na povolení ku stavbě jeho domku na parcele č.148/1.

IV.  Žádost Antonína Šefla, co zástupce organizace sociálně demokratické, za propůjčení veřejného místa před hostincem p.Václava Fafka ku táboru lidu.

Usnesení:

1. Starosta přečetl poslední protokol, který byl schválen a podepsán.

2. K stížnosti F.Venty projevilo se obecní zastupitelstva okresnímu výboru asi v tomto smyslu: jelikož ve stížnosti F.Venty jsou věci nepravdivé a nesmyslné, nepřikládá se stížnosti ze strany zastupitelstva žádné váhy. Dále se ukázalo, že podpisy byly dílem vylákány a dílem falešné. Pak byla starostovi protokolárně projevena úplná důvěra v jeho konání.

3. Žádost Antonína Nováka byla též odročena, až ku rozhodnutí okresního výboru ohledně projektované cesty vedoucí přes parcelu č.148/1, za kteréž její zrušení obec žádá.  

4. Žádosti Antonína Šefla se vyhovuje

Pan Jan Novák navrhuje, aby byly zřízeny 2 vývěsní tabule, což je přijato a starostovi jest o ně se postarati.

Tímto skončeno a podepsáno.

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 12. 5. 1916  v 8 hod. večerní v obecní místnosti za přítomnosti  všech 6-ti členů obecního výboru.

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z poslední schůze

2. Povolení obnosu na IV. válečnou půjčku

3. Pojednání o přívozu přes Vltavu u Letek

4. Volné návrhy

Usneseno:

1. Protokol ze dne 15. dubna 1916 schválen a podepsán

2. Vzhledem k tomu, že obec má kmenové jmění na knížce Občanské záložny v Karlíně pouze K 1198.87 a nucena bude v době nejkratší zakoupiti značným nákladem loďku, mostky atd. Ku provozování vlastního přívozu přes Vltavu v Letkách, usneseno povoliti K 200.- na IV. válečnou půjčku.

3. Starosta referuje, že o převoz přes Vltavu se hlásí co nájemce p. Jos. Vlasák z Libčic, který nechce vzít vlastním nákladem loďku a ostatní inventář si zaopatřiti vzhledem k tomu, že by mohl ještě býti ku vojenské službě povolán.

Kdyby snad nepředvídané překážky v cestu tomu se stavěly, aby převoz na tom samém místě, kde dříve byl, provozován býti nemohl, dožádána byla Kapitula Vyšehradská a obec Letecká, aby proti zřízení přívozu pod velkým vrchem za červenou navigační zdí ničeho nenamítaly. Kapitula Vyšehradská i obec Letky se zřízením převozu v těchto místech svůj souhlas projevily. Na to usneseno povolati ihned žádost k c.k. místodržitelství za koncesi převoznickou.

4. Do svazku obce tito příslušníci přijati:

Václav Tichý, šafář, Jan Pešata, Ant. Beran a Jan Beneš s nezletilými svými dětmi.

5. Jelikož volných návrhů nebylo, schůze skončena.

J. Zapotil, Jan Novák, Tomáš Vilím, Josef Doubrava, Adolf Neuman, V. Fafek - starosta

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,

konané dne 24. února 1918 o 10 hod. dopol. za přítomnosti 6 členů obecního výboru.

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze

2. Účty za rok 1917 a rozpočet za rok 1918

3. Volné návrhy

Usneseno:

1. Přečtena schválen protokol z předešlé schůze.

2. Starosta sděluje, že za agáty u pěšinky ku Vltavě strženo bylo Kor. 543,-. P. Ad. Neumann navrhuje, aby se obnos ten uložil na zvláštní spořitelní knížku, z obnosu toho se vyplácelo služné hajnému Čihákovi za hlídku a v případě možného vysazování lesních stromků na obecních stráních použije se zbylého obnosu k tomuto účelu - což přijato.

3. Po prohlédnutí stvrzenek o obecním vydání účty za rok 1917 schváleny. K návrhu p. Ad Neumanna vzat do obecních příjmů za rok 1917 přebytek chudinskému fondu v obnosu K 598,20

Příjem     Kor.  3 862,11

Vydání    Kor.  2 486,11        Přebytek na rok 1918             Kor. 1 376,-

Účet chudinský vykazuje:       Příjem      Kor.   646,40

Výdej      Kor.     48,20          Přebytek na r. 1918Kor.   598,20

Účty tyto jednohlasně schváleny.

Rozpočet na rok 1918 vykazuje:            Příjmy     Kor. 1 887,-

Vydání    Kor. 2 448,87         Jeví se schodek       Kor.    561,87

a usneseno jednohlasně, aby se vybírala 16% obecní přirážka z přímých daní K. 3 635,-.

4. Ku žádosti obce klecanské povoleno na polévky pro chudou školní mládež Větrušickou K 60,-.

5. P. Ad. Neumann navrhuje, aby obce naše podala žádost za osvobození od služby vojenské Ant. Vilíma, který jako Kovář v obci nutným jest, což jednohlasně přijato.

J. Zapotil, V. Fafek

 

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva,

konané dne 14. dubna 1918 o 10 hod. dop. za přítomnosti 6ti členů obecního výboru.

 

Program:

1. Přečtení a podepsání protokolu z předešlé schůze.

2. Usnesení o zvýšení obecních přirážek pro rok 1918.

3. Volné návrhy.

Projednáno:

1. Přečten a chválen protokol z předešlé schůze.

2. Starosta žádá přítomné členy obec. výboru, aby nad úmrtím zasloužilého občana a I. radního p. Jana Nováka, statkáře ve Větrušicích, projevili soustrast svoji povstáním, což učiněno.

3. Starosta sděluje, že na pokyn Okresního výboru v Karlíně není možno přebytek z chudinského fondu za rok 1917 v obnosu K. 598,30, zařaditi do příjmů obecních, jak z předešlé schůze usneseno bylo. Chudinský fond nutno jest spravovati samostatné, jako doposud se dělo.   

Z důvodu toho jeví se rozvaha za rok 1917 následovně:

Příjem za rok 1917K.  3 263,91

Vydání za rok 1917K.  2 486,11

Jeví se přebytek       K.     777,80  

 

Rozpočet na rok 1918:

Příjem                     K.   1 288,80

Vydání                    K.   2 248,87

Schválen                 K.      960,07

 

Usneseno jednohlasně, aby se vybírala 27% obecní přirážka.

4. Jelikož volných návrhů nebylo, schůze skončena.

J. Zapotil, virilista; Adolf Neumann; Josef Doubrava, T. Vilím, V. Fafek, starosta         

 

    

Protokol sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané

dne 30. července 1918

Program:       1. Přečtení a schválení protokolu z poslední schůze

2. Posouzení 8. válečné půjčky

3. Volné návrhy

Projednáno:

1. Přečten a schválen protokol z předešlé schůze.

2. Usneseno bylo na 8. válečnou půjčku zapůjčit z obecního kmenového jmění, na knížce uložené v Občanské záložně karlínské, 200 K.

Skončeno a podepsáno

J. Zapotil, V. Fafek, T. Vilím, A. Neumann, J. Chlumský

 

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 1. prosince 1918 o 11 hod. dopol. za přítomnosti 7 členů obec. výboru

Program:

1. Přečtení a podepsání protokolu z předešlé schůze

2. Usnesení o rozprodej agátů na obecním pozemku

3. Volné návrhy

Projednáno:

Starosta zahajuje schůzi a vítá členy obecního výboru, kteří z války šťastně a zdrávi se navrátili.

Starosta rezignuje na úřad obecního starosty vzhledem ku nynějším obtížným poměrům a ku svému zdraví. Na žádost všech členů obecního zastupitelstva však rezignaci odvolává.

1.Přečten a schválen protokol z předešlé schůze.

2. Usneseno, aby agáty na obecním pozemku občanstvu k palivu rozprodány byly a ustanoveni páni Jos. Šarboch a Václav Materna, aby agáty na dílce rozdělili a prodali.

3. Volných návrhů nebylo.

V. Fafek, starosta; J. Zapotil, Jos. Šarboch, T. Vilím, J. Zikmund, V. Materna

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva konané dne 8. 4. 1919

o 7 hod. večerní z přítomnosti 8 členů výboru

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze.

2. Účty za rok 1918 a rozpočet na rok 1919.

3. Žádost polévkového ústavu v Klecanech za podporu

4. Pojednání o stavbě okresní silnice z Křižovatek ke Drastům

5. Volné návrhy

Projednáno:

1. Přečten a schválen protokol z předešlé schůze.

2. Po prohlédnutí potvrzenek obecní a chudinské účty za rok 1918 schváleny.

 

a) Obecní účet:       

    Příjem vykazuje       Kor. 2 808,29

    Výdej                                 Kor. 2 389,44

    Přebytek na rok 1919    Kor.  418,85

b) Chudinský fond:

    Příjem             Kor.    951,31

    Vydání            Kor.     48,25       

    Přebytek na rok 1919  Kor.   903,06

 

Účty tyto jednohlasně schváleny.

            Rozpočet na rok 1919:

            Příjem                        Kor.    924,25

            Vydání                       Kor. 3 184,13           

            Jeví se schodek       Kor. 2 259,88

a usneseno jednohlasně, aby se vybírala 63 % obecní přirážka k přímým daním asi Kor. 3 600,-.

Starosta sděluje, že za agáty na obecním pozemku strženo            Kor. 619,-

            Vydání                       Kor.   40,-

            Zbývá čistých           Kor. 579,-,

které náleží se opět na záloženskou knížku. Za v loni a letos prodané agáty bude celkem na knížce Kor. 1 122,-

3. Na polévkový ústav v Klecanech povoleno z obec. jmění Kor. 100.

4. Usneseno podati žádost k okresnímu výboru v Karlíně za postavení silnice od Křižovatek ku katastru obce Drasty.

5. Obecnímu poslovi Jos. Veselému zvýšen plat na Kor. 150,- ročně.

6. Ku podaným žádostem uděleny z chudinského fondu místním chudým následující podpory:

 

Marie Nováková      č. p. 15          5 Kč měs.

Jan Šarboch            č. p. 18           5 Kč měs.

Kat. Šarbochová      č. p. 51           5 Kč měs.

Jos. Bínovecč. p. 10           5 Kč měs.

Marie Krejzová         č. p. 29           5 Kč měs.

Fr. Kliment    č. p. 16           5 Kč měs.

Fr. Materna   č. p. 34           5 Kč měs.

Anna Nováková      č. p. 13           5 Kč měs.

Aňa Veselá   č. p. 56           5 Kč měs.

Ant. Čmerdová        Libeň 5 Kč měs.

Podpory tyto vypláceti se budou s platností od 1. dubna t. r.

7. Pan Jos. Šarboch navrhuje, aby obecní pěšina od domku p. Pešaty až dolu pod pole byla náležitě opravena a sice na spodek pěšiny aby se dal větší šutr, nahoru na šutr pak šotolina, což jednohlasně přijato a po jarních polních pracích se má vykonati.

J. Zapotil, V. Fafek, starosta, Matěj Šarboch, Václav Materna, Tomáš Vilím, Josef Doubrava, Josef Zikmund, Josef Šarboch

 

Protokol

sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konané dne 15. května 1919

o hodinu 7. večerní, za přítomnosti 7 členů výboru

Program:

1. Přečtení a schválení protokolu z předešlé schůze

2. Projednání o odloučení se z okresu Karlínského a připojení se do okresu Kralupského

3. Volné návrhy

Projednáno:

Přečten a schválen protokol z předešlé schůze

2. Projednání odloučení se z okresu Karlínského a připojiti se do okresu Kralupského se jednohlasně zamítá.

3. Žádné volné návrhy

Adolf Neuman, Josef Šarboch, Matěj Šarboch, Tomáš Vilím, Josef Zikmund, Josef Doubrava, V. Fafek, starosta

 

 

Protokol

Sepsaný o schůzi obecního zastupitelstva, konaného dne 19. června 1919

o 3 h. odpol. za přítomnosti 8 členů výboru.

Program:

1. Předání obecního úřadu a inventáře novému obecnímu zastupitelstvu

Projednáno:

1. Obecní příjem do 20. 7. 1919 činí                                 554,-

            Vydání  do 20. 7. 1919 činí                                   Kč 961,95

            Jeví se schodek                                          Kč 407,95

2. Příjem chudinského fondu do 20. 7. 1919 činí                    Kč 988,36

            Vydání do 20. 7. 1919                                Kč 180,-

            Jeví se zbytek                                              Kč 808,36

Na obecní vydání z fondu chudinského vybral si starosta Kč 407,95, takže zbývá v tomto fondu Kč 400,41, které p. starostovi L. Machačkovi předány byly.

Dále odevzdána:

1. Vkladní knížka obč. záložny v Karlíně č. 50745 na obnos Kč. 293,42.

2. Vkladní knížka téže záložny č. 59122 na obnos K. 543,-

3. Vkladní list téže záložny č. 67446 na obnos K. 579,-                                            

4. Zatímní potvrzení č. 1804 ze dne 8. 8. 1918 na Kč. 350,- co konce u okresní zásob. Ústředny v Karlíně.

5. 1 státní dluhopis č. 55953 na obnos Zl. 200,-

6. 1 státní dluhopis č.ú. 20844 na obnos Zl. 200,-

7. 1 komunální dlužní úpis Zemské banky v Praze č. 2851 na K. 200,-

8. 1 komunální dlužní úpis Zemské banky v Praze č. 2852 na K. 200,-

9. Zatímní potvrzení Obč. záložny v Karlíně na VIII. vál. půjčky na Kč. 200,-

10. Kupony z válečných půjček na celkový obnos Kor. 126,50

11. Povolení ku provozování převozu, smlouvu s p. Vlasákem, inventář

 

12. 4 kusy II. válečné půjčky na K. 400,-

13. 1 kus III. válečné půjčky na K. 200,-

14. 1 kus IV. válečné půjčky na K. 200,-

15. 2 kusy V. válečné půjčky na K. 200,-

16. 1 kus VI. válečné půjčky na K. 200,-

17. 1 kusy VII. válečné půjčky na K. 200,-

18. Kniha podacích protokolů

19. Kniha příjmu a vydání

20. Kniha protokolní

21. Kniha chudá kasa

22. Kniha pronájem obecních pozemků

23. Kniha domovských listů

24. Kniha příslušníků obce

25. Kniha Jateční protokol

26. Kniha pro vydání pracovních knížek

27. Kniha pro vydání knížek čeledních

28.Kniha za vydání domovských listů

29. Kniha přihlašovací neaktivních voj. z obrany

30. Kniha přihlašovací neaktivních voj. lodšt. válečného

31. Kniha stará protokolní

32. Kniha parcelních protokolů

33. Parcelní mapa

34. Trestní rejstřík

35. Kniha seznamů vojenských rejstříků

36. Kniha seznamů mlecích a šrotovacích výkazů

37. Kniha osevního přehledu

38. Kniha soupisu dobytka

39. Kniha parcelních plánků obecních pozemků

40. Řád obecní a obecních řízení

41. Kniha školních paušálů

42. Jedno razítko

43. Jedna skříň

44. Jeden stůl

45. Kniha pro zapsání cizích domovských listin

46. 73 služební knížky

47. Plány čsl. p. 28 kusů

48. Jména uvedených majitelů postavených domků

49. Stará mapa katastrální

50. Obecní ruka

51. Obecní ponucka (red. pozn. noční hlídka)

52. Dva obecní žebříky a jeden sud.

 

 

Josef Zapotil

Josef Šarboch

Adolf Neumann

Matěl Šarboch

Josef Chlumský

 

 

Josef Zikmund

Tomáš Vilím

Václav Fafek

Josef Doubrava

 

Za nově zvolené zastupitelstvo:

Ludvík Machačka

Václav Vlasák

Josef Šubrt

J. Zapotil

 

Tomáš Vilím

Josef Šarboch

Fr. Vojtíšek

Jos. Zikmund

Václav Krejza

Antonín Šefl

 

ROK 2009  

PLNÝ DROBNÝCH, ALE VÝZNAMNÝCH, VÝROČÍ NAŠÍ OBCE !

 

90. výročí založení Federace Dělnické Tělovýchovné Jednoty (r. 1919)

 

80. výročí vzniku Tělovýchovné jednoty SOKOL a založení fotbalového Klubu

(r. 1929)

 

50. výročí postavení kabin na fotbalovém hřišti (r. 1959)      

 

80. výročí postavení Obecního domu (dnešního Obecního úřadu) a to nákladem 80.000,- Kčs (r.1929)

 

60. výročí vzniku ZD Klecany se sídlem ve Větrušicích (r. 1949).

 

40. výročí vyhlášení Větrušické rokle Národní rezervací (r.1969)

 

125. výročí odtržení Větrušic od Klecan (23. 8. 1884):

Prvním starostou Větrušic byl zvolen pan Josef Novák a tuto funkci vykonával až do roku 1901. Postupně se v čele obce vystřídalo 17 starostů. Zajímavostí
a příjemnou změnou je, že po mnoho let tuto funkci vykonávají ženy.

 

100leté stromy:Z různých zápisů a historických pohlednic okolo roku 1909 jsme se dozvěděli, že v tomto roce byla provedena větší úprava návsi, která spočívala ve vytvoření a úpravě cest a zejména v rozsáhlejší výsadbě lip. Z těchto informací lze jednoduše odvodit, že naše stromy jsou 100leté a to je celkem úcty hodné stáří.

Jen pro zajímavost:

Socha Svatého Václava byla na návsi ve Větrušicích postavena v roce 1895 z podnětu probošta vyšehradské Kapituly Dr. Mikoláše Karlacha. V obci tedy stojí již 114 let. Bohužel, díky povětrnostním vlivům je to na ni znát a po letech by si zasloužila větší opravu.

A zvon z roku 1750, který byl původně na vstupní bráně statku č. p. 1 v majetku Kapituly vyšehradské je starý 259 let. Tento zvon je zatím součástí výzdoby budovy Obecního úřadu, než se pro něj povede zajistit důstojné, ale především bezpečné místo.

 

Koho by zajímaly podrobnější informace, tak je může načerpat v knize Větrušice, která je stále k zakoupení na Obecním úřadě.  

(Informace zpracoval J. Nouza)

 

 


 


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko