Kronika TJ Sokol Větrušice

zveřejněno: 11.4.2013     rubrika: Historie

KRONIKA TJ SOKOL VĚTRUŠICE

 

Objevili jsme kroniku Sokola !!! Postupně si budete moci přečíst,

co se dělo okolo našeho fotbalu  od roku 1986 až do roku 1997.

 

Ustavující schůze nového výboru tělovýchovné jednoty Sokola se konala dne
25. 2. 1986 v kabinách za účasti těchto členů: s. Štráchal, Beneš, Novák, Veselý, Vocásek, Šubrt, Heisner, omluven s. Damek (noční šichta).

Program:1. Volba předsedy a uvedení do funkce

                2. Funkce dalších členů nového výboru

                3. Schválení nového výboru fotbalového oddílu

                4. Organizační záležitosti

1) Schůzi zahájil a řídil předseda volební komise s. Štráchal. Novým předsedou tělovýchovné jednoty byl zvolen s. Milan HEISNER, který se potom ujal řízení schůze.

2) Volba dalších funkcí výboru:

Novák Jan               hospodář

Beneš Milan            jednatel

Veselý Václav        zdravotník

Vocásek Josef       politicko-výchovná

Damek Emil              člen

Šubrt Karel             člen – za fotbalový oddíl

Štráchal Jan           ZRTV

Sela Václav            revizor

3) Byl schválen pětičlenný výbor fotbalového oddílu:

Šubrt K.                  předseda

Čermák K.               kapitán

Fiala P.                    metodik a trenér

Beneš M. ml.           správce hřiště

Vosátka Jos.          člen

Tento výbor podléhá výbor TJ.

4) Po dohodě celého výboru byly určeny každé druhé úterý v měsíci (v létě od 19 hod., v zimě od 18 hod.) v kabinách schůze výboru tělovýchovné jednoty. Povinností každého člena je této schůze se zúčastnit.

Další schůze výboru bude v úterý 11. 3. 1986 v 18 hod. v kabinách.

Zapsal: M. Heisner

 

Schůze výboru tělovýchovné jednoty konaná dne 11. 3. 1986 v 18 hod. v kabinách
za účasti těchto členů: s. Novák, Beneš, Veselý, Vocásek, Štráchal, Heisner, Šubrt

Omluven: s. Damek

Program:                 1. Zpráva sekretáře a jednatele s. Beneše

                2. Karneval

                3. Různé

1) S. Beneš podal zprávu o situaci ve fotbalovém oddílu před zahájením jarní části soutěže. K dispozici máme 22 hráčů – většinou bydlících mimo obec. Je počítáno i s hráči staršími. Mužstvo žáků je konsolidováno. Po každém utkání doma (dospělí) – hráčská schůze.

2) Jelikož nemůžeme sehnat hudbu na karneval, dohodnout na termín 29. 3. 1986 karneval sportovců a dětský karneval – dohodne s. Heisner (volat p. Kastílka), jinak nebudeme zábavu pořádat.

3) S. Šubrt  - zpráva z konference fotbalového svazu , které se jako předseda zúčastnil. V diskuzi se hovořilo o dodělání sálu z venku – s. Beneš nebo s. Heisner projednat v radě MNV – mluvilo se eventuelně o s.  Adamovském, který již na několika akcích v obci pracoval.

Příští schůze 8. 4. 1986.

Zapsal:  M. Heisner

 

 

Schůze výboru tělovýchovné jednoty konané 8. 4. 1986 v 19 hod.  na hřišti v kabinách za účasti:  Heisner, Novák, Vocásek, Veselý, Šubrt.
Omluveni: Damek, Štráchal

Program:                1. Zpráva sekretáře

                2. Zpráva jednatele

                3. Májová zábava

                4. Různé

1. s. Beneš – rozlosování soutěží dospělých i mládežnických. Vše připraveno
na zahájení. Prohlídky a kontrola registrace na fotbalovém srazu provedeny.

2. Pošta vyřízena – zatím nic důležitého.

3. Jelikož p. Kostílek nemá koncesi (měla být vyřízena s. Teslou Hloubětín) karneval
se nekonal, bude se po dohodě pořádat „májová taneční zábava.“ Od 20 hod. do 02 hod.

Termín: 9. 5. 1986 (pátek), hudba „Grošáci“, zajistí a povolení zadá s. Heisner; Plakáty:
s. Veselý , rozveze s. Heisner; Večeře: u hostinského s. Heisner; Vstupenky, tombolenky:
s. Beneš; Pokladna: s. Novák (s někým); Úklid sálu – od 4. 5. 1986; Každý člen přinese něco do tomboly.

4. Předat dorty Ant. Veselému a Josefovi Maternovi k životnímu jubileu – předá
s. Vocásek, s. Heisner.

Z usnesení výroční členské schůze

- získávat nové členy, hlavně z řad mládeže

- získat od JZD traktor – potom bude proveden sběr šrotu – vyhlásit, plakátovat

- pozvání členů výboru na směny národní fronty, oslavy 1. máje a 9. května u pomníku

- zpráva předsedy z aktivu v Klecanech konaného dne 25. 3. 1986. Příští schůze 13. 5. 1986.

Zapsal: M. Heisner

 

Schůze výboru TJ Sokol konaná dne 13. 5. 1986 od 19 hod. v kabinách

za účasti: s. Novák, Beneš, Šubrt,  Damek, Heisner.
Omluveni: s. Vocásek,  Veselý, Štráchal.

Program:

1. Zpráva fotbalového oddílu o situaci v mužstvech dospělých a žáků – sekretář.

2. Zpráva hospodáře o výsledku májové zábavy pořádané 9. 5. 1986.

3. Smlouva s Duklou Klecany o pronájmu hřiště.

4. Různé.

1. Mužstvo dospělých trénuje pravidelně, k zápasům se schází v dobrém počtu, ale výsledky jsou bohužel špatné – nedáváme góly – dostaneme laciné branky.

Mužstvo žáků – pravidelné tréninky, celkem dobré výsledky, až na zápas v Řeži.

2. Zpráva hospodáře o pořádání taneční zábavy – po zaplacení všech režijních částek – čistý výtěžek asi 800 Kč.

Projednáno pořádat  ples sportovců, který se bude konat 28. března 1987 od 20 do 02 hod., hrát budou „Grošáci“, smlouvu zajistí předseda s. Heisner.

3. Dukla Klecany požádala výbor TJ o pronájem našeho hřiště pro příští sezónu
na mistrovské utkání vojáků v krajské soutěži. Uloženo s. Benešovi do 14 dnů projednat
na okrese možnosti účtování a výše placení za 1 zápas a stanovit výši náhrady za celou sezónu.

4. s. Srba dovršil 50 let – tak, jako u předešlých jubileí bude předáno čestné uznání
a věcný dar na výroční členské schůzi v r. 1987.

Příští schůze bude v úterý 10. 6. 1986 v kabinách.

Zapsal M. Heisner

 

Omluva: V minulém čísle nám řádil šotek – správně mělo být: Revizorem TJ Sokol Větrušice v roce 1986 byl zvolen p. Srba.

 

Výborová schůze konaná dne 9. 12. 1986 v 18 hod. za účasti: s. Novák, Beneš, Šubrt, Veselý, Vocásek, Heisner, omluven: s. Damek, Štráchal

 

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. Organizační záležitosti a korespondence

3. Zhodnocení práce TJ za celý rok

4. Diskuse

 

1. Všechny body splněny, trvá stále bod – založení uhelného listu. Špatné je cvičení mužů – účast 3-5 mužů je slabá.

2. Došlou korespondenci vyřizuje s. Beneš společně s hospodářem s. Novákem.

Diskotéky zastaveny díky klecanským hodným hochům. Dohodli jsme se, že diskotéky opět zkusíme na jaře 1987 bez alkoholu.

3. Svoji činnost v letošním roce výbor hodnotí kladně. Výbor se scházel pravidelně. Každý měsíc řešil problémy, hodnotil vždy jednotlivé odbory (fotbal ZRTV). Dá se udělat určitě víc práce, ale musíme si uvědomit, že své funkce a činnost děláme po pracovní době a každý z nás má kolem sebe spoustu dalších úkolů a povinností.

4. Výbor se rozhodl, že příští schůze bude až 10. 3. 1987 neboť jsou zimní měsíce. V případě nějaké důležité události by byla schůze svolaná.

Zapsal Heisner

 

Schůze výboru konaná dne 19. 1. 1988

Přítomni: Šubrt K., Srba, Novák, Damek, Beneš, Štráchal, Veselý, Plicka

1) Příprava UČS. - v pátek večer 22. 1. 1988

2) Prezenci povede s. Damek

3) Za výbor volební komise - Šubrt, návrhová komise - Veselý V. + závazky, základní komise - Novák Jan, revizní komise - Srba Václav

4) Občerstvení bude guláš a chleba.

5) Hudba bude hrát zase Kostřílek

6) Předání legitimací nových členů provede s. Beneš se Štráchalem

7) Štráchal udělá pořádek v legitimacích žáků a žaček.

8) Štráchal přepíše plán schůze na celý rok pro každého člena výboru.

Schůze skončena ve 20,00 hod.

Zapsal Plicka

 

Schůze výboru konaná dne 19. 1. 1988

 

Přítomni: Šubrt, Srba, Novák, Beneš, Štráchal, Veselý V., Plicka

1. Příprava VČS - v pátek večer 22. 1. 1988

2. Prezenci povede s. Damek

3. Za výbor volební komise Šubrt; za výbor návrhová komise Veselý V. + závazky; za výbor pokladní Novák J.; za výbor revizní Srba V.

4. Občerstvení bude guláš a chleba.

5. Hudba bude hrát J. Kostřílek, Věříš nemocná matka.

6. Předání legitimací nových členů provede s. Beneš se Štráchalem.

7. Štráchal udělá pořádek v legitimacích žáků a žaček.

8. Štráchal přepíše plán schůze na celý rok pro každého člena výboru.

Schůze skončena ve 20 hod.

Zapsal: Plicka

 

KRONIKA TJ SOKOL VĚTRUŠICE

Ustanovující schůze konaná dne 3. 2. 1988

Přítomni: Beneš M., Novák J., Venta, Pavlík V., Plicka, Šubrt, Damek

Neomluveni: Frk, Srba, Veselý V., Štráchal

1. Večery taneční s reprodukovanou hudbou.

2. Vývěsní skříňky u pohostinství.

3. Na konferenci půjde s. Plicka (Damek, Venta)

4. F. U. Karel Šubrt.

5. Evidenci ohledně členů na OVČSM povede s. Novák

Zábavy 19. 3. karneval a 23. 8. (so) pouť

1) Výbor rozhodl, že společně s SSM bude pořádat na zkoušku 3 večery taneční při reprodukované hudbě. Úklid sálu zajistí SSM. Výtěžek se bude po odpočítání režie dělit na 50%.

2) Opravu autobusu na fakturu provede JZD, se souhlasem s. Machačky ve čtvrtek přistavit do ovoc. střediska.

3) Vymalování sálu na fakturu provedou Drobné provozovny Klecany (malíř Zeman)

4) Byly vyřízeny organizační věci.

5) Plán schůze na celý rok 1988 byl předán členům výboru. Skončeno ve 20,15.

Zapsal Plicka  

 

 

 

Schůze výboru TJ  dne 8. 3. 1988 v kabinách

Přítomni: Plicka, Beneš, Novák, Pavlík, Venta, Šubrt, Srba

Neomluveni: Veselý, Štráchal, Frk, Damek

 

Program:

1. Zpráva z minulé schůze, hodnocení úkolů

2. MDŽ - 200 Kč, pomoc

3. Zhodnocení turnaje Únor vítězství

4. Zajištění karnevalu - práce na sále

5. Různé

6. Oprava autokaru

7. Zpráva o konferenci FO, ZRTV

1) Damek přistaví autobus 10. 3.

2) Šubrt zhodnotil konferenci, A družstvo zahajuje 2. 4.

3) Dorostenecký turnaj memoriál Milana

Heisnera se bude konat v měsíci srpnu, zařídí Šubrt, Srba

4) Šubrt po dobu voj. cvičení, převezme FO s Novák, Srba, Venta

5)Přeřazení dorostenců povede s. Beneš

6) 19. 3. Karneval, plakáty - Veselý, vstupenky - Beneš, tombola 150 Kč, na sál ve čtvrtek, pokladna: Novák, Plicka

7) Oprava autokaru - provede Beneš

8) Novák a Damek zajistí potvrzení o přepravě osob na ONV

Skončeno v 19,30

Zapsal Plicka

 

Schůze výboru  TJ Sokol Větrušice dne 12. 4. 1988

Přítomni: Novák Jan, Beneš M. st., Venta, Frk V., Štráchal, Pavlík, Damek, Veselý Václav, Plicka

1. Vyřízena veškerá korespondence a různé.

2. Oprava autobusu.

Skončeno ve 20,00 hod.

 

Schůze výboru  TJ Sokol Větrušice dne 3. 5. 1988

Přítomni: Damek, Veselý, Srba, Štráchal, Beneš, Plicka, Novák Jan, Frk V.

Neoml.:  Pavlík, Venta, Šubrt

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. Oprava brusky

3. Vyřízení korespondence

4. Zpráva z konference OV ČSTV

5. Oprava autobusu, dokončení opravy sálu

1) Informaci o okresní konferenci ČSTV podal s. Plicka.

2) Propůjčení sálu s. Šarbochovi, výbor souhlasí, úklid bude proveden do cvičení žen. 18. 5. 1988.

2) Na sál ve čtvrtek celý výbor.

3) Tombola - Beneš v hodnotě 750 Kč.

4) Pokladna - Novák Jan - Srba V. (Plicka).

5) s. Beneš se bude informovat ohledně nafty na autobus.

6) Nová přihláška dorostu na další rok, prověří s. Srba. Jestli jich bude dost, jinak by připadali v úvahu žáci.

7) Pochod ZRTV v rámci MDD provede s. Štráchal, finanční podpora na občerstvení bude v polovině června.

7) Memoriál M. Heisnera dorostu zajistí s. Šubrt, Srba, objednání ostatních účastníků.

Schůze skončena 20,00

           (red. pozn. - zápis je poměrně nečitelný, omlouváme se za možná nesprávný  přepis)  

 

Schůze výboru  TJ Sokol Větrušice dne 12. 7. 1988

Přítomni: Damek, Novák, Plicka. Šubrt, Pavlík, Beneš, Srba, Frk

Omluven: Štráchal - dovolená

Neomluven: Veselý V., Venta

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. Zhodnocení činnosti za I. pololetí

3. Projednání zábavy 23. 7. 1988

1) Srba, pořadatelský dorost, malá návštěvnost

2) Deník o autobusu vede Srba

3) Nafta na 2. pol. - zajistí Beneš

Zábava 23. 7. 1988 - Strakatý, Frk; pokladna - Plicka - Frk, Beneš - vstupenky, tombolenky; pořadatelé - celý výbor; na sál 21. 7. V 18 hod. - celý výbor

Beneš - přestup z Klecan - neuskutečněn, přestup z Máslovic za 500 Kč se uskutečnil

Od Dukly Klecany 1500 Kč + dva míče, za tréninky na našem hřišti.

Červeňáka uvolnit do jiného oddílu - nemá uplatnění.

                                                                                             Schůze skončena 20,15 hod.

 

 

Schůze výboru dne 9. 8. 1988

 

Přítomni: Plicka, Novák, Štráchal, Pavlík, Šubrt, Beneš

 

Program:

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze

 

2. Věci organizační

 

3. Zhodnocení Pouťové zábavy + ukončení sezóny

 

4. Zpráva hospodáře za I. pololetí

 

1) Pouťová zábava, 20. 8. 1988:

 

- na sál se půjde 17. 8. 1988 večer

 

- tombola - Beneš

 

- pokladna - Srba, Damek

 

- pořadatelé - celý výbor

 

2) Věci organizační:

 

- komín na sále - s. Štráchal vyřídí se s. Šimákem

 

- Šubrt - 53 Kč do pokladny; Štráchal - 50 Kč

 

- zájezd na Slapy - Beneš, Šubrt

 

- úklid autobusu se provede ve středu 10. 8. 1988

 

Schůze skončena ve 20,00 hod.

 

 

 

Schůze výboru konaná dne 13. 9. 1988

 

Přítomni: Plicka, Novák, Šubrt, Beneš st., Venta

 

Program:                1. Kontrola zápisu z minulé schůze

 

                               2. Zhodnocení pouťové zábavy + zájezd na Slapy + houby

 

                               3. Zpráva z NF.

 

Změny NF 15. a 22. 10. 1988.

 

21. 11. 1988 veřejná schůze na sále.

 

24. 9. 1988 posvícení: pokladna - Novák, Venta; tombola - Beneš; na sál 22. 9.

 

s. Novák podá s p. Frkem zprávu pokladní do příští schůze.

 

Skončeno ve 20 hod.           

 

 

 

Schůze výboru konaná dne 18. 10. 1988

 

            Přítomni:          Venta, Plicka, Beneš, Novák Jan

 

            Program:          1. Zhodnocení Posvícenské zábavy

 

                                   2. Kontrola zápisu z minulé schůze

 

                                   3. Zpráva o hospodaření

 

 

 

1) Výbor rozhodl zapůjčit sál JZD Klecany na den 21. 10. 1988.

 

2) Výbor rozhodl zapůjčit autobus pro Mysliveckou společnost Klecany.

 

3) Do příští schůze pozvat s. Frka, aby podal zprávu o hospodaření.

 

 

 

Schůze výboru T J konané dne 8. 11. 1988

 

Přítomni: Beneš, Novák, Štráchal, Plicka, Šubrt

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze - aktiv v Klíčanech.

 

2. Zpráva základní.

 

3. Zpráva F.O.

 

4. Zpráva ZRTV, cvičí žáci, žákyně

 

5. Věci organizační, příprava na VČS (28. 1. 1989)

 

6. Zábavy, karneval sportovců - 11. 3.

 

    Májová zábava - 6. 5. 1989

 

  Pouťová zábava - 19. 8. 1989

 

  Posvícení - 23. 9. 1989

 

  VČS - 28. 1. 1989

 

7. S. Novák provede kontrolu pokladny společně se s. Frkem a podá zprávu na příští schůzi.

 

8. Výměna členských průkazů, která má být hotová do 15. 2. 1989 - provede s. Novák a Beneš.

 

9. Přesnou evidenci žáků a žákyň provede Novák a Štráchal.          

 

10. Výroční schůze bude 28. 1. 1989. Výbor souhlasí?

 

Skončeno ve 20 hod.

 

 

 

Výborová schůze konaná dne 13. 12. 1988

 

Přítomni: Plicka, Šubrt, Veselý, Novák, Beneš, Venta, Štráchal, Frk, Srba,

 

S.PO. Svoboda, Mácha, Vocásek

 

Program:

 

Kontrola zápisu z minulé schůze.

 

Hudba - zábavy, Šubrt - Štráchal

 

Sběr šrotu, na sobotu a neděli - celý výbor

 

Příprava na VČS, zprávy, různé, vyznamenání, pozvánky, občerstvení

 

Oslavy 60-letého trvání

 

Hodnocení závazku za rok 1988 a plánů činnosti:

 

1) Na příští rok 5x disko + zábavy

 

2) Výbor souhlasí s plánem pro SPO

 

3) Zpráva ORTV - výbor souhlasí

 

Vyhlášení rozhlasem šrot - Plicka

 

Pohoštění - guláš - Čermák

 

Hudba - Plicka

 

Jubilanti: Sýkora, Racek, Vosásek, Damková, Štráchal

 

Pozvat Váňovou na schůzku

 

Pozvánky - Beneš, Novák

 

Výbor bude  10. 1. 1989

 

Štráchal - Novák - do VČS přihlášky žáci + žákyně

 

V Čech upravit na přípravnou schůzi 10. 1. 1989.

 

Pokladny k revizi až po dání dohromady.

 

S. Frk podal zprávu o hospodaření a zúčastní se 14. 14. 1988.

 

Poděkování s Vilímovi za dobrou práci rozhodčího.

 

Schůze skončena ve 19,30.

 

 

 

Schůze výboru konaná dne 10. 1. 1989

 

Přítomni: Novák, Pavlík, Venta, Šubrt, Plicka, Srba, Frk, Štráchal, Damek

 

Program:

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze

 

2) Disko zábavy - 18.3. - 26.8. - 30.9.

 

3) Noví členové do fotbalového oddílu - Vocásek ml., Vlasák, Vilím

 

Pozvánky se budou roznášet 21. - 22. 1. 1989 (dvojice zajistí s. Novák.

 

Pokladna k revizi 21. 1. Srba - 22. 1. Plicka

 

Výbor souhlasí s návrhem na nové členy výboru F.O.

 

Schůzi výroční povede s. Štráchal.

 

Večeře zajistí s Čermák.

 

Dorty + mládež zajistí s Pavlík.

 

Vyhodnocení BPPOV provede s Šubrt - Beneš

 

Poslat poštou pozvánky - Vacířová, Pražáci zajistí s Beneš

 

Výbor souhlasí se zapůjčením autobusu na hokej do Kralup.

 

Plakáty 2x

 

Vyhlásit - Plicka

 

Výbor souhlasí, aby s. Beneš vyjednal turnaj se S. Klecany

 

Schůze skončena 19,30 hod.

 

 

 

Výborová schůze konaná dne 7. 2. 1989

 

Přítomni: Plicka, Venta, Pavlík, Vilím, Vocásek, Vlasák, Veselý, Šubrt, Beneš, Novák, Srba

 

Omluveni: Damek, Štráchal, Frk

 

1) Zhodnocení VČS.

 

2) MDŽ 4. 3. 1989 - příspěvek

 

3) Karneval sportovců + disko 11. 3. - 18. 3. 1989

 

4) Příspěvek na Armenii.

 

5) Oprava židlí

 

6) Zapůjčení sálu JZD 22. - 23. - 24. 2. 1989

 

7) Pronájem hřiště dr. Klecany

 

 

 

Turnaj Únorové vítězství: začátek 26. 2. 1989 a další soboty a neděle za sebou. S. Klecany, O.Voda, Větrušice, D. Klecany

 

25. 2.  S. Klecany - Větrušice, 10,45, sobota

 

26. 2. D. Klecany - Odolena voda, 10,15 - 14,00

 

1) MDŹ příspěvek - 200 Kč - výbor souhlasí

 

2) Příspěvek na Armeni - 200 Kčs

 

3) Zapůjčení sálu - výbor souhlasí

 

4) Pronájem hřiště Dukle - výbor souhlasí na rok 1989

 

5) Výzdoba sálu středa 9. 3. 1989 celý výbor

 

6) Tombola: Beneš, vsupenky. Večeře - Plicka

 

7) Karneval - Srba - Vlasák

 

8) Disko- plicka - Šubrt

 

9) Členové výboru - s. Vocásek, Vilím, Vlasák budou pracovat pro fotbalový oddíl.

 

Schůze skončena v 19,30

 

V rámci dět. dne pořádat turnaj žáků a dorostu.

 

 

 

Výborová schůze konaná dne 14. 3. 1989

 

Přítomni: Vlasák, Pavlík, Plicka, Srba, Damek, Beneš, Šubrt, Štráchal, Veselý V., Vocásek

 

 

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze.

 

2) Zhodnocení karnevalu, sál JZD.

 

3) Zapůjčení sálu myslivcům.

 

4) Výbor souhlasí s vyplacením 300 Kčs správci hřiště Benešovi.

 

5) Karneval dopadl dobře, zbývá 800 Kčs.

 

6) Předseda převzal od p. Srby 1.066,80 Kč.

 

7) Předáno p. Benešovi 1.066,80 Kč.

 

8) Zapůjčení sálu výbor projednal pro Vodochody a doporučuje.

 

9) Pořadatel na diskovečer - Pavlík, Vlasák, Veselý Václav

 

10) Čalouník na oponu přijede z Prahy, zajistí Beneš.

 

Schůze skončena ve 19,30 hod.

 

 

 

Výborová schůze dne 12. 4. 1989

 

Přítomni: Šubrt, Srba, Veselý, Vocásek, Plicka, Damek, Novák

 

1) Václav Veselý, bude pracovat pro dorost

 

2) Veselý bude provádět plakáty na zápasy F.O.

 

3) V komisi na oslavy 60. výročí fotbalu jsou: Šubrt, Vocásek, Veselý, Vilím, Damek, Vlasák

 

4) Program 60. výročí:

 

Sobota - 4. 8. 1989, 2x zápasy, turnaje, večeře, pohoštění, zábava Věříš - Plicka

 

Neděle - pokračování turnaje, konec

 

5) Veškeré požadavky od D. Klecany vyřídí Beneš.

 

6) Údržba tělocvičny provede JZD, objedná Plicka.

 

Skončeno 19,00 hod.

 

 

 

Schůze výboru T.J. konaná dne 10. 5. 1989

 

Přítomni: Novák, Venta, Štráchal, Bemeš, Dintera, Plicka, Srba, Šubr, Vocásek

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze.

 

2) Práce na tělocvičně.

 

3) Volejbalové hřiště - příprava 60 let F.O.

 

4) Turistický oddíl - založení.

 

5) Výběr příspěvků.

 

6) Diskovečery květen - červenec. Plicka - Štráchal.

 

7) Oprava okapů na sále, zajistí s. Beneš, Plicka, Beneš, Štráchal.

 

Přihláška - turistický oddíl - povede - Beneš.

 

Na turnaj 60 let trvaání budou zváni Klecany, Řež, Vodochody - dojedná Beneš.

 

Počítá se i se sehráním zápasu žáků a starých pánů.

 

Hřiště na volejbal - odvoz s. Srba a Štráchal.

 

Výbor souhlasí se zakoupením nových dresů pro A mužstvo - zajistí Beneš.

 

 

 

Schůze výboru TJ konaná dne 14. 6. 1989

 

Přítomni: Damek, Plicka, Beneš, st. Šubrt, Vocásek

 

1) Kontrola zápisu z minulé chůze

 

2) Dětský den + disko

 

3) Disko - 8. 7. 1989

 

4) Příspěvky z legitimací

 

5) Pozvánky na aktiv hospodářů + R. K. Frk, Srba, Damek

 

6) Známky mají rozdat, č. 4. Damek, č. 1 Beneš, č. 3 Šubrt, č. 2 Pavlík

 

7)  Příspěvek na MDD - výbor odsouhlasil 300 Kč.

 

Okapy na tělocvičně provede PSP - zajistí s. Beneš.

 

Mužstva na 60ti leté trvání jsou zajištěny - s. Beneš.

 

8) Disko 8. 7. bude pořádat Sokol

 

9) Rozlučková s fotbalem bude na sále, guláš pro hráče, na oslavu zajistí uzeniny s. Beneš v Jednotě, udit budou s. Damek, Veselý Václav,  točení nápojů s. Šubrt. Ostatní věci ohledně 60ti letého trvání se projednají na schůzi v červenci + program.

 

10) Na technickou prohlídku s auobusem na O. Vodu pojede s. Srba a Machačka.

 

A mužstvo se zúčastní turnaje ve Vodochodech - přihlášku provede s. Benše.

 

Žáci v Řeži má zajistit s. Štráchal.

 

Skončeno ve 20,00 hod.

 

 

 

Schůze výboru TJ Větrušice konaná dne 12. 7. 1989

 

Přítomni: Plicka, Vocásek, Novák, Damek, Šubrt, Pavlík, Beneš

 

Kontrola zápisu z minulé schůze.

 

Plakáty na 60 let - Fiala, pozvánky Frk

 

Stánek na hřišti zajistí Pavlík.

 

Program:

 

sobota: 10,15 žáci dopoledne S. Vodochody - Větrušice

 

odpoledne: zápasy 15-17 hod.

 

večer: v 19 hod. slavnostní večeře - hudba

 

Beneš zajistí 30 kg párků na hřiště + chleba, maso na večeři zajistí Pavlík + Srba, občerstvení na hřišti - Šubrt, výběrčí - Novák, Srba, výzdoba na sále - pátek 4. 8. 1984 nebo sobota.

 

Neděle dopoledne - starší žáci, odpoledne zápas 15 - 17 hod., rozhodčí objedná p. Beneš.

 

Vyznamenání Vocásek, Novák, Vojtíšek v hodnotě 100 Kč a F. Veselý.

 

Mimořádná schůze výboru bude 2. 8. 1989.

 

Disko zrušit na 26. 8. 1989.

 

Damek vybral naftu do autobusu na objednávku.

 

Autobus seřízení zajistí Damek - cena 500 Kč.

 

 

 

Schůze výboru TJ Větrušice konaná dne 16. 8. 1989

 

Přítomni: Plicka, Beneš, Novák, Damek, Vocásek, Šubrt, Srba

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze. Oslavy dopadli velmi dobře, poděkování celému výrobu T.J. za zdárné provedení. Čistý zůstatek finanční z této akce jest 1.493 Kč.

 

2) Pouťová zábava - 19. 8. 1989. Příprava sálu pátek 18. 8. nebo sobota dopoledne. Celý výbor odpovídá za zdárný průběh. Beneš - tombolenky + vstupenky. Tombola - celý výbor. Přestěhovat stoly a židle ze hřiště na sál. Pokladna Novák - Srba. Frk - plakáty.

 

 

 

Schůze výboru TJ Větrušice konaná dne 13. 9. 1989

 

Přítomni:

 

Pavlík, Vocásek, Veselý, Beneš ml., Frk, Plicka, Novák, Beneš

 

1) Kontrola z minulé schůze.

 

2) Posvícení 23. 9. 1989.

 

3) Půjčení stolů Eisner - 12.  10. 1989 souhlasí; půjčení sálu Plicka - výbor souhlasí. Sál Martínek.

 

Smlouva se Spartou Praha.

 

Posvícení: Plakáty - Frk; rozvoz Beneš - 17. 9. 1989, sál čtvrtek až sobota - celý výbor. Pokladna: Plicka a Frk; Tombola - Beneš

 

Smlouva - Veterinární podnik, smlouva na 5.500 Kč - Pavlík.

 

Práce - smlouva bude sepsána s. Pavlíkem a ved. podniku.

 

Smlouva se Spartou Praha na pronájem hřiště byla přednesena s Benešem. Výbor souhlasí.

 

Práce na opravě tělocvičny. Jsou hotové a PSP provedl. Faktura, která činí 5.500 Kč. Proplacení - s. Beneš a Frk.

 

Ořechy na hřišti pro členy zdarma, vyvěsit ceduli se zákazem trhání ořechů pro nečleny Sokola.

 

 

 

Schůze výboru konaná dne 11. 10. 1989

 

ítomni: Beneš, Novák, Veselý, Srba, Plicka, Vocásek, Štráchal, Pavlík, Beneš, Vilím, Dyntera

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze

 

2) Zpráva o plnění prací na údržbě

 

3) Zpráva F. O. - Beneš

 

4) Zpráva ZRTV + turistiky

 

5) Zpráva pokladní.

 

Smlouva V. Pavlík zatím pozastavena.

 

Hřiště udržováno - Beneš.

 

Halogenové žárovky na objednávku - Beneš.

 

Štráchal - cvičení příští týden na sále tj. 16. 10. 1989.

 

Dyntera - pochod „atom“

 

Schůze „turistiky“ - pátek

 

Osvětlení na hřiště - Vilím, Vocásek

 

Stolní tenis na sále - nahlásit vedoucího - jinak výbor souhlasí

 

Frk - pokladní

 

Dyntera - fotografie - Frk to platí.

 

21. 10. 1989 Pavlík

 

 

 

Schůze výboru konaná dne 15. 11. 1989

 

Přítomni: Plicka, Štráchal,Pavlík, Šubrt, Frk, Dyntera, Novák

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze.

 

2) Zpráva F. O.

 

3) Zpráva N.F. - pátek zasedání.

 

4) Schůze ZRTV + turistiky.

 

5) Uskladnění autobusu - garáž hřiště

 

6) Práce na dokončení tenisového hřiště.

 

7) Příprava VČS.

 

8) Různé.

 

 

 

S. Šubrt, žáci dobré, zakoupit dresy - Beneš; dospělí špatné trénování, umístění
2. místo.

 

Štráchal - žáci pravidelné tréninky na hřišti.

 

ZRTV - cvičení žen pravidelně, děti žáci cvičí pravidelně, muži cvičí kulturistiku, není cvičitel, činnost dobrá.

 

Turistika - Okoř a zpět, Dyntera, 15 členů, děvčata

 

Zasedání 15. 11. 1989, účast J. Dyntera

 

31. 3. zahájení 100 jarních kilometrů, plnění odznaku.

 

Údržba značek turistiky - zajistí Dyntera.

 

Krokoměr zakoupí Dyntera - zaplatí Frk.

 

Štráchal projedná na MNV garážování autobusu na pozemku MNV.

 

VČŠ - leden 15. - 31. 1. 1989.

 

 

 

 

 

Schůze výboru konaná dne 4. 1. 1990

 

Přítomni: Novák, Beneš, Vocásek, Vilím, Pavlík, Damek, Veselý, Srba, Šubrt, Dyntera

 

1) Příprava VSC 27. 1. 1990

 

2) Večeře: Pavlík 100x

 

3) Pozvánky: Beneš, Šubrt, Pavlík, Damek, Fiala, Beneš

 

4) Hudba: Plicka

 

5) Zpráva TJ.

 

6) Zpráva F.O. - Šubrt, Pavlík, Vilím, Vocásek, Beneš

 

7) Zpráva žáci -  Šubrt

 

8) Zpráva ZRTV - Štráchal

 

9) Zpráva turistiky - Dyntera

 

10) Zpráva hospodáře - Frk

 

11) Zpráva revizní - Srba (Novák)

 

12) Různé:

 

- pokladní knihu dá dohromady Novák + Frk do 20. 1. 1990

 

- smlouva Sparta Praha                                                                                                                                 

 

- sál - 26. 1. 1990

 

- plakáty - Veselý

 

- OV ČSTV - Plicka, Odol. Voda

 

- práce na osvětlení - zdarma 

 

- karneval sportovců - pořídit, Plicka

 

- F.O. úprava hřiště - Šubrt, Pavlík

 

 

 

Výborová schůze konaná dne 14. 2. 1990

 

Přítomni: Veselý, Vocásek, Plicka, Štráchal, Šubrt, Venta, Pavlík, Maleček, Beneš

 

1) Zhodnocení VČS.

 

2) Příprava karnevalu sportovců

 

3) Pokladna - Plicka, Venta, Pavlík; šatna - Veselý; tombola - Plicka

 

MDŽ - svátek matek - Štráchal až po prověření, výbor souhlasí s příspěvkem

 

Štráchal - zpráva z volební komise - Kuchta, Kratochvíl

 

Plakáty - Beneš rozveze

 

Elektro - kabiny zařídí Beneš - výbor souhlasí - splněno

 

Dresy žáci - Šubrt, Pavlík, Maleček - nesplněno

 

Turistika - Řež účast 6 členů - Cínovec a okolí, 18 km

 

Fotografie z 60. výročí zajistí Beneš

 

 

 

 

 


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko