Informace o odloučení Větrušic od Klecan

zveřejněno: 11.12.2012     rubrika: Historie

ZMĚNY VE SVAZKU SPOJENÝCH OBCÍ KLECANY

 

Již v nejstarších dochovaných písemných záznamech o naší obci (od roku 1850), je uváděna její úloha ve “spojených obcí Klecany”, což není nic jiného než existence “zastupitelstva spojených obcí”, vytvořené z jejich zástupců a jednalo pod vedením starosty Klecan. Na společném zasedání řešilo problematiku těchto obcí a osad: Husinec – Řež, Klecany, Klecánky, Větrušice a od roku 1886 i osadu Drasta. Toto “společenství” však v průběhu staletí doznávalo některých změn.

 

I.

ODLOUČENÍ OBCE VĚTRUŠICE

Na samém počátku byla asi nespokojenost některých občanů Větrušic s tím, že patří do politické obce Klecany, což jistě přinášelo i některé problémy. Svědčí o tom následující dopis obecního zastupitelstva obce Větrušice, který zůstal v okresním archivu Prahy – východ. Nejlépe vysvětluje důvody žádosti, s kterou se obrací na tehdy nejvyšší orgán:

 

ADRESA:

Vysoký sněm Království Českého !

Obec Větrušice okres Karlínský, prosí za odloučení od katastrální obce Klecanské a utvoření samostatné obce Větrušické.

 

OBSAH DOPISU:

Vysoký sněme Království Českého !

 

Již od drahné doby domáhá se obec Větrušice, která posud s obcí Klecany okresu Karlínského tvoří jedinou katastrální obec, aby od této obce byla oddělená a aby samostatnou obec tvořiti mohla.

 

Veškeré kroky však v příčině té minuly se s účinkem, poněvadž obecní zastupitelstvo Klecanské, v němž místní obec Větrušice jediným zástupcem svým jest zastoupena, vytrvale se tomuto odloučení obce Větrušické brání a také slavné okresní zastupitelstvo v Karlíně v posledním svém zasedání tohoto měsíce se proti tomuto oddělení brání.

 

Místní obec Větrušice vidouc se cestou pravidelného úředního jednání životní této potřeby své se nikdy nedodělá, osměluje se přímo k Vysokému sněmu se svojí prosbou a dokládají následujícím:

1.

Katastrální obec Klecan sestává z následujících obcí: Klecany, Husinec, Řež, Klecánky, Zdiby a Větrušice, z nichž poslední má své samostatné jmění obecní a místní zastupitelstvo obecní, které čítá 9 členů a obstarává veškeré své záležitosti místní.

2.

Místní obec Větrušice jest od Klecan, tedy od sídla obecního zastupitelstva téměř míli vzdálena a není s touto obcí nižádnou komunikací spojená, takže vůbec veškeré úřadování resp. úřední jednání občanů Větrušickým se stěžují a pro nepřístupnost také se strany obecního zastupitelstva v Klecanech ani dozor, ani nějaký výkon správy obecní neděje.

3.

Katastrální obec Klecany neuhražuje nějaké potřeby místní obce Větrušické, zejména nečiní ničeho ku opravě a udržování cest a vůbec přenáší obecní představenstvo Klecanské břímě veškerého úřadování na místní představenstvo ve Větrušicích, tak že obec ta nijaké podpory od katastrální obce Klecanské nedostává.

Naproti tomu ale musí obec Větrušice přispívati značnou měrou na obecní úřad do Klecan, na lékaře a.t.d. a má tudíž obec Větrušice ze spojení toho jenom břemeno.

4.

Obec Větrušice čítá 30 usedlostí a náleží k ní ještě pak důl pod Maslovicemi a některé pozemky náležející ke dvoru Drasteckému. Tento dvůr Draštaty, čítající jediné číslo katastrální, tvoří sám pro sebe obec katastrální, ve které ovšem dočasný správce jest zároveň starostou obecním a jehož čeleď tvoří jediné obyvatelstvo obce této.

Ku dvoru tomu a k pozemkům jeho užívají panské povozy místních cest obce Větrušické, která tyto spravovati musí, aniž by dvůr Drastata k nim příspíval.

Jest vůbec postavení dvora Draštatského anomálií, která odporuje zásadnímu sloučení velkostatků s obcemi v obecním řízení vyslovenému.

Dvůr ten leží u samé obce a mohl by s obcí Větrušickou obec katastrální tvořiti. Bez dvora toho čítají Větrušice přes 200 obyvatelů a platí 1800 zl. přímých daní tedy mnohém více než obce Mslovice, která platí 1100,obec Hoštická 1200 daní a Vodochody 1200 zl. daní, kteréžto obce vesměs samostatné jsou.

Z toho jest viděti, že obec Větrušice úplně jest způsobilou, aby byla samostatnou, a že by zejména kdyby připojen k ní byl posud samostatnou obec tvořící dvůr Draštaty , že by měla veškeré podmínky , opatřeny byly veškeré záležitosti obecní , jak v působnosti vlastní tak i přenesené.

Oddělením Větrušic od Klecan a sloučení jich s Draštatským dvorem v jednu obec odstranilo by se mimo to protizákonní postavení dvoru toho a tím i mnohé obtíže, které se v úřadování jeví.

Žádajíce, aby vysoké sněm ráčil sobě opatřiti veškeré spisy záležitosti té se týkající od slavného okresního výborou Karlínského, prosíme

Vysoký sněme Královský Českého,

račiž zákonem stanoviti odloučení Větrušice od Klecan a spojení s dvorem Draštaty v samostatnou obec.

Z místního představenstva ve Větrušicích dne 15.července 1883.

Celkový závěr k žádosti obce Větrušice z 15.července 1883 byl učiněn 23.srpna 1884. V zápise z jednání “spojených obcí Klecany” dne

4.září 1884

“Předčítání dopisu od slavného okresního výboru jenž oznamuje, že veleslavný zemský výbor povolil, aby osada Větrušic od obce Klecan oddělena byla – čís. 1135 z 23.8.1884 – vzato na vědomí.”

Tak stručně je zapsán tento historický krok, který odloučil Větrušice od Klecan. Je zajímavé, že v dalších zápisech se k tomuto zásahu obec nevrací. Prošlo vše hladce a bez výhrad jednoho vůči druhému. O co méně je věnováno pozornosti v zápisech klecanských protokolů, ve Větrušicích je tomu naopak. Poslední zápis o jejich jednání je z 28.února 1884. A pak na následující straně je červeně zapsáno: “To jsou protokole sepsané za zasedání místního zastupitelstva obce Větrušické dokovád byla spojená s obcí Klecanskou, až do konce 31.prosince 1884. Za úřadování místního starosty p.Josefa Nováka.” A pak již následují jen dvě prázdné stránky, které názorně dokládají novou éru obce a zahajuje ji prvním zápisem ze dne 26.dubna 1885.

I když došlo k oddělení Větrušic od Klecan, spolupráce neustala. Jednání v mnoha společných věcech musela být vedena – obě obce měly hodně společného k řešení.

II.

PŘIPOJENÍ OBCE DRASTA DO KLECAN


Náš “region” však nedal spát nadřízeným orgánům a touhám po změně. A tak již
12.října 1884
je u tohoto data v jednání místního obecního zastupitelstva Klecan tento zápis:
“dle dopisu od slavného okresního výboru, má se zastupitelstvo v Klecanech usnést, zda-li a pod jakými podmínkami by přijmulo obec Drasteckou pod jednu obecní správu a pod jednu obec. Usneseno: obecní výbor v Klecanech nenamítá nic proti připojení obce Horno Drastecké do správy obecní v Klecanech, ale vyhražuje si, že obec Hor.Drasta nebude mít žádného nároku na fondech a obecním jmění v Klecanech a obec Klecanská též nechce mít žádného nároku na ob.jmění a fondech H.Drasteckých, totiž tak, že by se přijmula H.Drast jen v úřadování a do politockého úředního jednání”

 

Jaké stanovisko zaujal slavný okresní výbor v Karlíně nevíme, nedochoval se. Je ale zajímavé jednání sl.c.k. okresního hejtmanství a následná reakce obecního zastupitelstva Větrušic na zasedání, odbývané dne
26.července 1885,
schůzi obecního zastupitelstva předsedá obecní starosta p.Josef Novák, přítomni jsou Dp.P.Dr.M.Karlach, kanovník Vyšehradský v zastoupení virilního hlasu…a dalších pět členů. Předmětem porady a uzavírání jest dopis sl.c.k. okresního hejtmanství ze dne 16.ho pres.22.ho července 1885 čís.22551, kterým se vyzývá obecní výbor Větrušický, aby se prohlásil, zdali se chce po případě s osadou Drasteckou spojiti v obec jednu.
Obecní zastupitelstvo uznavši záležitost tuto, usneslo se po náležitém uvážení všech okolností na tom jednohlasně, spojiti se s osadou Drasteckou v jedinou obec politickou z následujících příčin:
1.
Přiléhá osada Drastecká ze všech obci nejblíže k Větrušicům, a jest od každé jiné obce více vzdálena než od Větrušic, celá vzdálenost Drast (a dvora) od Větrušic obnáší toliko 1220 metrů (610o), ano hranice osady Drastecké toliko 660 metrů vzdáleny jsou od Větrušic. Nepotřebuje se tedy pěky, nic více než 10 minut času, aby z Drast došlo se na Větršice.
2.
Jest zároveň Drastům možná jízda jen do Větrušic, poněvadž dvě obecní silničky obě tyto osady spojují, kdežto na jinou stranu Drasty, žádné silniční spojení nemají. Na hranice Větrušické dojde se z  rast za 5 minut, neboť odtamtud jen 560 metrů napočítali jsme k prvnímu mezníku osady Větrušické.
3.
Rozkládá se mezi oběma osadami prostá rovina, která každému bez rozdílu komunikací mezi oběma osadami velice usnadňuje, ba jí za doby zimní zjevně znatelnou činí jenžto silničky ovroubeny jsou silnými kmeny rozličného ovocného stromoví.
4.
Též nyní částečně Drasty k Větrušicům patří, neboť nejen že kr.kolegiátní kapitola celou svojí usedlostí na Drastech přivtělena jest k osadě Větrušické, kde daň náležitou platí, přísluší usedlosti Drastecké 40 jiter 300 sáhů čtv. pozemků do Větrušic, tak že nynější majitele dvorce Drasteckého v obci Větrušické platí celkem daní 308 zl 92 kr a již proto žádoucno, aby nadál nebyli Drasty děleny na dvě strany, nýbrž aby celkem přináleželi k jediné obci a tu nestává přirozenějšího spojení než s Větrušicema, kam už nyní částka přináleží.
5.
Vedle toho jest obec Větrušická malá, čítá jen 190 obyvatelů a toliko 30 oprávněných voličů, pročeš nucena jest voliti ve dvou sborech; ze stavu toho samo sebou vysvítá, že každé sesílení takové slabé obce v zájmu vařejném jest žádoucí tím více.
6.
Způsobem tímto, připojením Drastů, přibyl by v zastupitelstvu Větrušickém nový virilní hlas, který by rozmnožil inteligenci v zastupitelstvu, čehož si jest velice přáti na prospěch dobré věci. Obou těchto, pod čl.5.a 6. uvedených důvodů postrádají zejména Klecany, kam jedině by mohli snad Drasty gravitovati, ježto Klecany jsou obcí velmi lidnatou a co farní a školní obec mají inteligence nazbyt.
7.
Také jest obec Větrušická poměrně nejchudší v celém okolí a již za tou potřebuje sesílení, aby obecními výlohami nebyla přetížena. Všechen příjem náš z obecního jmění obnáší ročně celkem 97 zl. 83 kr. což samo sebou ukazuje na chudobu k čemuž přistupuje ještě skrovná daň, která při Větrušicích celkem vykazuje 1782 zl. r.m., jak veliký v tom ohledu panuje rozdíl mezi Větrušicemi a Klecany mohou vyšší úřady sami přesvědčiti.
8.
Pro případ spojení Drast s Větrušicemi jest obecní zastupitelstvo Větrušické spokojeno, aby Drasty podrželi své jmění obecní pro sebe a nečiní na ně žádného nároku, rovněž by podržela každá z obou osad své příslušníky.
Konečně
9.
usnáší se obecní zastupitelstvo požádati důst.kr,kolegiátní kapitolu Vyšehradskou, aby tato, jsouc v částečném držení Drast, osvědčila se na vyšších místech, že chce býti touto usedlostí svojí k Větrušicům přpojena.

Skončeno a podepsáno – 8 členů A za podpisy ještě uvedeno:
Souhlasí doslovně s originálem, sl.c.k.okresímu hejtmanství u vyřízení dotazu ze dne 16.července 1885 číslo 22551 co odpověď přeloženým ! Obecní úřad Větrušice, dne 26.července 1885. Josef Höger - zapisovatel.

Konečný závěr a rozhodnutí se dozvídáme ze zasedání obecního zastupitelstva pro spojené obce Klecan, u přítomnosti 9 ti členů, totiž 2/3, ze dne
4.dubna 1866
1.
Předčítání zákona, v kterém jest prohlášeno, že obec Drasty se spojuje s obcí Klecany a ustanoví k úřadování v Klecanech.
K tomu: Zákon ze dne 7.února 1886 č.12 byl přečten a ku vědomosti vzat a ustanoveno, aby se všecko úřadovalo v Klecanech.
2.
Zvolit některý členové, který budou povinné komisionálně vyzvednou v obci Drastecké úřadní spisy, které by měly být ve spojené obci vyřízené.
K tomu: Pan zástupce obce Drastecké se vyjádřil, že v tamní obci žádné spisy nejsou, které by měly být vyřízené a tudíž se od komisionálního vyzvednutí úředních spisů upustilo.
Volné návrhy: Pan Jan Dattel, zástupce obce Drastecké, navrhuje, aby se předneslo místnímu obecnímu výboru, aby se dala cesta ke Drastům do pořádku.
A toto je celý závěr k jednání o tom, ke které obci bude přidělena osada Drasta. Je tedy zřejmé, že Klecany a Drasty již 115 let spojuje společní život – radosti i strasti.
Jest vůbec postavení dvora Drasteckého anomálií, která odporuje zásadnímu sloučení velkostatků s obcemi v obecním řízení vyslovenému.
Dvůr ten leží u samé obce a mohl by s obcí Větrušickou obec katastrální tvořiti. Bez dvora toho čítají Větrušice přes 200 obyvatelů a platí na 1.800 zl.zm.přímých daní, tedy mnohem více než obec Máslovice, která platí 1.100 zl. obec Hoštická 1.200 zl. daní a Vodochody 1.200zl.daní, kteréžto obce vesměs samostatné jsou.
Z toho jest viděti, že obec Větrušice úplně jest způsobilou, aby byla samostatnou, a že by zejména, kdyby připojen k ní byl posud samostatnou obec tvořící dvůr Draštaty, že by měla veškeré podmínky, aby opatřeny byly veškeré záležitosti obecní, jak způsobilosti vlastní tak i přenesené.
Oddělením Větrušic od Klecan a sloučením jich s Draštatským dvorem v jednu obec odstranilo by se mimo to protizákonní postavení dvora toho a tím mnohé obtíže, které se v úřadování jeví.
Žádajíce, aby vysoký sněm ráčil sobě opatřiti veškeré spisy záležitosti té se týkající od slavného výboru Karlínského, prosíme:
Vysoký sněme Království Českého, račiž zákonem stanoviti odloučení Větrušic od Klecan a spojení prvnějších s dvorem Draštaty v samotnou obec.
Z místního představenstva ve Větrušicích dne 15. července 1883

Hledali jsme v dochovaných zápisech “společného jednání obcí patřících do Klecan”, ale nenašli jsme nic z předcházejících roků, co by alespoň naznačovalo možnost tohoto kroku. Prostudovali jsme i dochované zápisy místního výboru ve Větrušicích od 17.3.1881, ale ani tam není jediné zmínky o důvodech k tomuto kroku, ale ani o tom, že by místní výbor o tomto dopisu jednal . Proto je překvapující zápis ze společného jednání dne
11.ledna 1883
“ K dopisu slavného okresního výboru skrze oddělení osady Větrušické od obce Klecany – obecní výbor se usnesl, že ze svého středu zvolí 4 výborové , mezi nimi musí být p.J.Novaák (zástupce obce Větrušice) co výbor a ty by usnesli a prozkoumali celou záležitost a dali na místo celého výboru určitou zprávu.
V závěru zápisu je však i tento dodatek:
“Dodatkem k tomuto protokolu uznal obecní výbor na výnos slavného okresního výbor v Karlíně ze dne 25.6.1882 č.38 následovně: Obecní výbor usnesl se, že nesouhlasí s tím, aby §Větrušickou bylo k prospěchu, tehdy ať činí dle svého uznání an výbor nahlíží, že v žádosti jsou věci nepravé a dále velký poplatníci o to nežádají, an polovičku daní platějí a dle zákona ,má býti alespoň 2/3 veškerých daní poplatníci volný (asi svolní) a být k odloučení, a ty to nežádají.”
Situace dále vykresluje i dopis c.k.hejtmanství v Karlíně, představenému obce Klecanské ze dne
12.července 1883
Představenému obce Klecany.
Místní starosta Větrušický podal zde žádost, aby se neustanovil pro statek Drastecký žádný zvláštní starosta.
U vyřízení této žádosti vybízím představenstvo obce, aby místního starostu ve Větruších vyrozumělo, že žádosti té, nehledě ani k tomu, že podání takové není dle § 107 ob.ř. a následujících §§ů povolán – vyhověti nelze, poněvadž obec Drasť od drahné doby co samostatná obec byla od majitelů statku spravována a tudíž i na dále, ovšem prozatím až do konečného rozhodnutí otázky, zdali co samostatná obec ponechána býti má – o čemž se jedná – pro ní samostatný starosta ustanoven býti musí.
Nynějšímu správci tohoto statku Janu Datelu se zároveň správa obecních záležitostí Drasteckých odevzdává.
c.k.okresnímu hejtmanství
v Karlíně dne 12.července 1883
c.k.místodržitelský rada
(nečitelný podpis)

Jednání o vyřešení samostatnosti obce Drast – o kterém se zmiňuje c.k.okresní hejtmanství – bylo trošku delší, ale své řešení přineslo.

 

 

 

 

 


Pražský spolek ochránců zvířat Klíček Kleceny Pravý Hradec TOPlist Mapová aplikace naší obce Klecansko Větrušicko